Menu

A+ A A-

Θεωρία

Τα δύσκολα στοιχήματα της Αριστεράς

 • Γράφτηκε από τον/την paraskevaidis7
 • Κατηγορία: Θεωρία
Τα δύσκολα στοιχήματα της Αριστεράς
Το κύριο πρόβλημα της Αριστεράς δεν είναι η εκλογική επιρροή, αλλά η ιδεολογική ηγεμονία Του Παναγιώτη Στάθη* Στα τέσσερα χρόνια της κρίσης, η πλειονότητα του ελληνικού λαού έχει υποστεί τεράστια οικονομική αφαίμαξη μέσω της μείωσης μισθών, της αύξησης φόρων, της διόγκωσης της ανεργίας. Πολλοί συνάνθρωποί μας έχουν οδηγηθεί στην εξαθλίωση, ακόμη και στο θάνατο (αυτοκτονίες, θάνατοι από έλλειψη θέρμανσης). Οι πολιτικές που ακολουθούν η τρόικα και η κυβέρνηση, όχι απλώς εντείνουν, αλλά προκαλούν την ύφεση. Οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις αφορούν σχεδόν αποκλειστικά στην πλήρη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, το δραστικό περιορισμό του κράτους πρόνοιας και την προώθηση της ιδιωτικοποίησης δημόσιων φορέων και δημόσιας περιουσίας. Η δημόσια υγεία και παιδεία και η κοινωνική ασφάλιση κατακρημνίζονται. Οι πολιτικές αυτές ούτε στοχεύουν, ούτε μπορούν να φέρουν ανάπτυξη^ στοχεύουν στην ανακατανομή του παραγόμενου πλούτου και στην ανατροπή του συσχετισμού δύναμης ανάμεσα στις οικονομικές ελίτ (ελληνικές και διεθνείς) και στα μεσαία και χαμηλά κοινωνικά στρώματα προς όφελος των πρώτων. Οι πολιτικές αυτές εφαρμόζονται με μια άνευ προηγουμένου ένταση αυταρχικών πρακτικών που, ορισμένες φορές, αγγίζουν τα όρια δημοκρατικής εκτροπής. Ενδεικτικά παραδείγματα: παράκαμψη της βουλής με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου χωρίς να συντρέχουν οι συνταγματικές ή, έστω, εύλογες προϋποθέσεις^ κατάρτιση πολυνομοσχεδίων με ένα άρθρο ώστε να αποκλειστούν επιμέρους διαρροές στην ψηφοφορία^ επισ

Διαβάστε περισσότερα: Τα δύσκολα στοιχήματα της Αριστεράς

Με αφορμή το βιβλίο “Ημερολόγια μιας ενδιαφέρουσας εποχής” του Μ. Καραγιάννου

 • Γράφτηκε από τον/την Αλέξανδρος Κιουπκιολής
 • Κατηγορία: Θεωρία
Κοινωνικές αντιστάσεις ως πολιτική της καθημερινότητας Του Αλέξανδρου Κιουπκιολή Στην α­ρι­στε­ρά κυ­ριάρ­χη­σε, και εν πολ­λοίς κυ­ριαρ­χεί α­κό­μη, το «η­γε­μο­νι­κό» πρό­τυ­πο σύλ­λη­ψης του κοι­νω­νι­κού με­τα­σχη­μα­τι­σμού στις ποι­κί­λες λε­νι­νι­στι­κές και γκραμ­σια­νές πα­ραλ­λα­γές του. Ένας συλ­λο­γι­κός φο­ρέ­ας –το κόμ­μα, κυ­ρίως, και το κρά­τος που αυ­τό θα κα­τα­λά­βει– θα πρέ­πει να ορ­γα­νώ­σουν, να δια­παι­δα­γω­γή­σουν, να πα­ρέμ­βουν ρι­ζι­κά στο πνεύ­μα και το σώ­μα ό­χι μό­νον συ­ντη­ρη­τι­κών και α­ντι­δρα­στι­κών στρω­μά­των, αλ­λά και αυ­τής της ί­διας της ε­πα­να­στα­τι­κής τά­ξης. Η κοι­νω­νία στις ποι­κί­λες δια­στρω­μα­τώ­σεις της εί­ναι α­νέ­τοι­μη, α­νώ­ρι­μη, α­νορ­γά­νω­τη και α­δύ­να­μη να προω­θή­σει την προο­δευ­τι­κή κοι­νω­νι­κή αλ­λα­γή χω­ρίς μια έ­ξω­θεν ε­πέμ­βα­ση και κα­θο­δή­γη­ση ορ­γα­νω­μέ­νων α­κτι­βι­στών και πε­φω­τι­σμέ­νων η­
Διαβάστε περισσότερα: Με αφορμή το βιβλίο “Ημερολόγια μιας ενδιαφέρουσας εποχής” του Μ. Καραγιάννου

Για μια θεμελιακά νέα Ευρώπη

 • Γράφτηκε από τον/την Τάκης Μαστρογιαννόπουλος
 • Κατηγορία: Θεωρία
Για μια θεμελιακά νέα Ευρώπη
«Είμαστε πεπεισμένοι…ότι το σοσιαλιστικό κράτος δεν μπορεί να ενσαρκωθεί στους θεσμούς του καπιταλιστικού κράτους. Αλλά ότι είναι βασικά ένα νέο δημιούργημα σε σχέση με αυτούς τους θεσμούς...». (Α. Γκράμσι: Η κατάκτηση του κράτους) Οικονομική άνοδος και πρώτη φάση ενοποίησης Με τη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας στη Ρώμη, στα 1957, οι κύριες καπιταλιστικές δυνάμεις της Δυτικής Ευρώπης επιχείρησαν, μέσα σε ένα φόντο ραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης, να συγκεντρώσουν τους πόρους και τις οικονομίες τους για να αντιμετωπίσουν την οικονομική, πολιτική, στρατιωτική και διπλωματική αδυναμία της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου, να αποφύγουν τις κοινωνικές αναταραχές και τις απειλές ενός ισχυρού εργατικού κινήματος, που εμφανίζονταν δυναμικά στην Ιταλία, τη Γαλλία, τα Βαλκάνια και την ανατολική Ευρώπη- τέλος να ξεπεράσουν τις αντιφάσεις του ίδιου
Διαβάστε περισσότερα: Για μια θεμελιακά νέα Ευρώπη

Συνέντευξη με τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Τορίνου, Λουτσιάνο Γκαλίνο

 • Γράφτηκε από τον/την paraskevaidis7
 • Κατηγορία: Θεωρία
Συνέντευξη με τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Τορίνου, Λουτσιάνο Γκαλίνο
Αντιδημοκρατικό πραξικόπημα συντελείται στην Ευρώπη Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του με τίτλο “Το πραξικόπημα τραπεζών και κυβερνήσεων” η ιταλική εφημερίδα “Μανιφέστο” πήρε συνέντευξη από τον Λ. Γκαλίνο. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις ανατροπές που επιφέρουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες, και ιδίως του Μάαστριχτ, το σύμφωνο δημοσιονομικής σταθερότητας, χωρίς να έχει ζητηθεί ουσιαστικά η γνώμη των ευρωπαϊκών λαών γι’ αυτές. Αυ­τό που συ­ντε­λεί­ται στην Ιτα­λία και στην Ευ­ρώ­πη, κα­τά τη γνώ­μη σας εί­ναι έ­να πρα­ξι­κό­πη­μα. Σε τι συ­νί­στα­ται; Μπο­ρού­με να μι­λή­σου­με για πρα­ξι­κό­πη­μα ό­ταν έ­να τμή­μα του ί­διου του κρά­τους α­πο­κτά ε­ξου­σίες που δεν του α­νή­κουν, για να α­φαι­ρέ­σει νό­η­μα α­πό τη δη­μο­κρα­τι­κή δια­δι­κα­σία. Σή­με­ρα, α­πο­φά­σεις θε­με­λιώ­δους ση­μα­σίας λαμ­βά­νο­νται α­πό μι­κρές ο­μά­δες: α­πό το διευ­θυ­ντή­ριο που α­πο­τε­λεί­ται
Διαβάστε περισσότερα: Συνέντευξη με τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Τορίνου, Λουτσιάνο Γκαλίνο

Έξοδος από την κρίση με όλα τα κοινωνικά δικαιώματα

 • Γράφτηκε από τον/την paraskevaidis7
 • Κατηγορία: Θεωρία
Έξοδος από την κρίση με όλα τα κοινωνικά δικαιώματα
Η ι­τα­λι­κή κί­νη­ση «Να τους α­πο­στα­θε­ρο­ποιή­σου­με!» έ­χει στό­χο να ευαι­σθη­το­ποιή­σει την κοι­νω­νία, ώ­στε η έ­ξο­δος α­πό την οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση, που πλήτ­τει σκλη­ρά και τη γει­το­νι­κή Ιτα­λία, να γί­νει χω­ρίς να θι­γούν τα κοι­νω­νι­κά δι­καιώ­μα­τα, τα ο­ποία α­πο­τε­λούν τα πρώ­τα θύ­μα­τα της πο­λι­τι­κής της λι­τό­τη­τας. Με α­να­λύ­σεις και συ­γκε­κρι­μέ­νες προ­τά­σεις και λύ­σεις πα­ρεμ­βαί­νει συ­χνά, ό­πως έ­κα­νε και πρό­σφα­τα με την πα­ρου­σία­ση της 13ης Ανα­φο­ράς της, η ο­ποία ε­πι­κε­ντρώ­θη­κε στην κρι­τι­κή των νό­μων που ψη­φί­στη­καν στο πλαί­σιο του Συμ­φώ­νου Στα­θε­ρό­τη­τας κα­θώς και του κρα­τι­κού προϋπο­λο­γι­σμού. Στό­χος της κρι­τι­κής και της δρά­σης της εί­ναι μια δια­φο­ρε­τι­κή δη­μο­σιο­νο­μι­κή πο­λι­τι­κή, με αυ­ξη­μέ­νες και δια­φο­ρε­τι­κά δο­μη­μέ­νες κοι­νω­νι­κές δα­πά­νες, αλ­λά και πε­ρισ­σό­τε­ρα φο­ρο­λο­γι­κά έ­σο­δα
Διαβάστε περισσότερα: Έξοδος από την κρίση με όλα τα κοινωνικά δικαιώματα

Έξο­δος α­πό το ευρώ: έ­να τρι­πλό στρα­τη­γι­κό λά­θος

 • Γράφτηκε από τον/την Μι­σέλ Ισό­ν
 • Κατηγορία: Θεωρία
Έξο­δος α­πό το ευρώ: έ­να τρι­πλό στρα­τη­γι­κό λά­θος
Στο δεύ­τε­ρο μέ­ρος του άρ­θρου του ο Μι­σέλ Ισόν κα­τα­πιά­νε­ται με ζη­τή­μα­τα εκ πρώ­της ό­ψεως πιο «γαλ­λι­κά», ό­πως εί­ναι η α­νά­γκη δια­φο­ρο­ποίη­σης των α­ρι­στε­ρών υ­πο­στη­ρι­κτών της ε­ξό­δου α­πό το ευ­ρώ σε σχέ­ση με το Εθνι­κό Μέ­τω­πο της Λε­πέν, που ε­πί­σης υ­πο­στη­ρί­ζει την έ­ξο­δο. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, ό­μως, θί­γει ζη­τή­μα­τα που α­φο­ρούν ό­λες τις ευ­ρω­παϊκές χώ­ρες και τις α­ρι­στε­ρές δυ­νά­μεις μέ­σα σε αυ­τές, α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό τη στά­ση που κρα­τούν, για την ώ­ρα, τα α­κρο­δε­ξιά κόμ­μα­τα έ­να­ντι του ευ­ρώ και της ΕΕ σε κά­θε χώ­ρα. Για­τί το πραγ­μα­τι­κό πρό­βλη­μα, ό­πως ε­πι­ση­μαί­νει, εί­ναι η ε­πε­ξερ­γα­σία και προ­βο­λή μιας α­ρι­στε­ρής ε­ναλ­λα­κτι­κής ευ­ρω­παϊκής στρα­τη­γι­κής σε ρή­ξη με την υ­πό νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη κυ­ριαρ­χία Ευ­ρώ­πη, και με στό­χο την α­να­συ­γκρό­τη­σή της σε νέα βά­ση. Αυ­τή τη στρα­τη­γι­κή ε­πι­δί
Διαβάστε περισσότερα: Έξο­δος α­πό το ευρώ: έ­να τρι­πλό στρα­τη­γι­κό λά­θος

Έξο­δος α­πό το ευρώ: έ­να τρι­πλό στρα­τη­γι­κό σφάλ­μα

 • Γράφτηκε από τον/την Μι­σέλ Ισό­ν
 • Κατηγορία: Θεωρία
Έξο­δος α­πό το ευρώ: έ­να τρι­πλό στρα­τη­γι­κό σφάλ­μα
Η συ­ζή­τη­ση για τη δυ­να­τό­τη­τα χά­ρα­ξης και ε­φαρ­μο­γής μιας ε­ναλ­λα­κτι­κής πο­λι­τι­κής ε­ντός της ευ­ρω­ζώ­νης δεν έ­πα­ψε να προ­κα­λεί το εν­δια­φέ­ρον ει­δι­κών και μη. Μό­νο που ε­κτός α­πό τα γνω­στά θεω­ρη­τι­κά και πρα­κτι­κά ζη­τή­μα­τα που τί­θε­νται και ε­πι­χει­ρεί­ται η α­πά­ντη­σή τους στο πλαί­σιο της συ­ζή­τη­σης αυ­τής, ι­διαί­τε­ρα ε­ντός της α­ρι­στε­ράς, έρ­χε­ται τώ­ρα να προ­στε­θεί και έ­να κα­τά βά­ση πο­λι­τι­κό: το φαι­νό­με­νο της ε­νί­σχυ­σης των α­κρο­δε­ξιών δυ­νά­μεων στην Ευ­ρώ­πη της κρί­σης και ο προ­σα­να­το­λι­σμός τους στην ε­πι­στρο­φή στα ε­θνι­κά νο­μί­σμα­τα, θέ­τει το σο­βα­ρό ε­ρώ­τη­μα της σα­φέ­στα­της δια­φο­ρο­ποίη­σης α­πό την α­κρο­δε­ξιά των α­ρι­στε­ρών υ­πο­στη­ρι­κτών της ε­γκα­τά­λει­ψης του ευ­ρώ. Μπο­ρεί, βέ­βαια, οι α­φε­τη­ρίες και οι στό­χοι να δια­φέ­ρουν ου­σια­στι­κά, αλ­λά στο πο­λι­τι­κό πε­δίο η διά­κρι­ση εί
Διαβάστε περισσότερα: Έξο­δος α­πό το ευρώ: έ­να τρι­πλό στρα­τη­γι­κό σφάλ­μα

Έρικ Χόμπσμπαουμ: ένας παγκόσμιος ιστορικός

 • Γράφτηκε από τον/την Πολυμέρης Βόγλης
 • Κατηγορία: Θεωρία
Έρικ Χόμπσμπαουμ: ένας παγκόσμιος ιστορικός
Με αφορμή τον ένα χρόνο από το θάνατό του και την ημερίδα των εκδόσεων Θεμέλιο Την 1η Οκτώβρη συμπληρώθηκε ένας χρόνος από το θάνατο του σπουδαίου μαρξιστή ιστορικού Έρικ Χόμπσμπαουμ. Με αφορμή αυτήν την επέτειο, ο ιστορικός εκδοτικός οίκος Θεμέλιο, από τον οποίο έχουν κυκλοφορήσει στα ελληνικά τα περισσότερα έργα του Χόμπσμπαουμ, διοργάνωσε, στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων των εκδόσεων, ημερίδα προς τιμήν του Έρικ Χόμπσμπαουμ, την Παρασκευή 8 Νοέμβρη. Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε με προσφώνησή του ο ιστορικός Σπύρος Ασδραχάς, ενώ ακολούθησαν οι εισηγήσεις των ιστορικών Βαγγέλη Καραμανωλάκη, με θέμα «Γεννηµένος το 1917. Μια συναρπαστική ζωή», Ελευθερίας Ζέη, με θέμα «Ο Χόμπσμπαουμ και η κοινωνική ιστορία στη δεκαετία του ’60», Δήμητρας Λαμπροπούλου, με θέμα «Η πολιτική ως κινητήρια μηχανή της νεωτερικότητας: μαζική κινητοποίηση και λαϊκή διαμαρτυρία στο έργο του Έρικ
Διαβάστε περισσότερα: Έρικ Χόμπσμπαουμ: ένας παγκόσμιος ιστορικός

Πιστεύουμε στο σοσιαλισμό;

 • Γράφτηκε από τον/την Χρήστος Λάσκος
 • Κατηγορία: Θεωρία
Πιστεύουμε στο σοσιαλισμό;
* Η προγραμματική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αρκεί για την εκκίνηση μιας συγκρουσιακής διαδικασίας Του Χρήστου Λάσκου Το ερώτημα του τίτλου κάθε άλλο παρά ρητορικό είναι. Πάει πολύς καιρός τώρα που οι «μαγαρισμένες» λέξεις αναφέρονται σε κείμενα και ντοκουμέντα χωρίς και να τις πολυεννοούμε πραγματικά. Ξαναρωτάω, λοιπόν, και εντός κειμένου: πιστεύουμε στο σοσιαλισμό; Ο Φώτης Τερζάκης, σε μια πολύ παραγωγική συνέντευξή του [Δρόμος της Αριστεράς, 21.01.2012], που δόθηκε την περίοδο μεταξύ πλατειών και εκλογών και αξίζει να ξαναδιαβαστεί σήμερα, προσπάθησε να κάνει ένα ισοζύγιο όσων έχουμε και όσων μάς λείπουν, προκειμένου να αλλάξουμε τη ζοφερή κοινωνική μας μοίρα. Διαπίστωνε, λοιπόν, πως η πλειοψηφία των ανθρώπων επιθυμεί πράγματα ασύμβατα με την τωρινή φάση του καπιταλισμού, όπως όρους ζωής που να του εξασφαλίζουν ειρήνη και βιοτική ασφάλεια, δικαιότερη κατανομή του πλούτου κι έλεγχο
Διαβάστε περισσότερα: Πιστεύουμε στο σοσιαλισμό;

Η τρομοκρατία της διαφήμισης

 • Γράφτηκε από τον/την Χανς Μάγκνους Εντζενσμπέργκερ
 • Κατηγορία: Θεωρία
Η τρομοκρατία της διαφήμισης
* Η κυριαρχία των μυστικών υπηρεσιών και η διασύνδεσή τους με τη διαφήμιση Του Χανς Μάγκνους Εντζενσμπέργκερ* Η διαφήμιση υπήρξε πάντοτε θορυβώδης. Ακόμη και σήμερα μπορεί κανείς ν' ακούσει στα παζάρια τη φωνή του κράχτη, ενοχλητική αλλά άκακη. Όμως, μόλις η βιομηχανική επανάσταση έδωσε το σάλπισμα της μαζικής κατανάλωσης, η παλιά καλή ρεκλάμα μετατράπηκε σε εργαλείο της βιομηχανίας. Στους κύκλους που αυτοπροσδιορίζονταν ως ελίτ, το να εκθειάζει κανείς τον εαυτό του ή τα προϊόντα του θεωρείτο χυδαίο. Το γεγονός ότι ο κλάδος αναβάπτισε τη δραστηριότητά του ως «διαφήμιση», δεν βελτίωσε τη φήμη του. Με λιγότερη υπεροψία συμμετέχουν σήμερα σε παιχνίδια- διαγωνισμούς, ανταλλάσσουν εκπτωτικά κουπόνια και συγκρίνουν προσφορές και ευκαιρίες. Τι σχέση έχει, λοιπόν, το χωνί του κράχτη με την πολιτική; Όσο κι αν η εκλεκτή πελατεία επιθυμεί να το αγνοεί, είναι γεγονός: η πολιτική πολύ γ
Διαβάστε περισσότερα: Η τρομοκρατία της διαφήμισης

Ναόμι Κλάιν: Η επιστήμη μάς λέει να επαναστατήσουμε

 • Γράφτηκε από τον/την Ναό­μι Κλάιν
 • Κατηγορία: Θεωρία
Ναόμι Κλάιν: Η επιστήμη μάς λέει να επαναστατήσουμε
* Γιατί η αντιμετώπιση της κλιματικής απειλής δεν είναι απλώς ένα πολιτικό ή ιδεολογικό πρόταγμα H βραβευμένη καναδή δημοσιογράφος και συγγραφέας του πολυδιαβασμένου βιβλίου «Το δόγμα του σοκ», Ναόμι Κλάιν επιμένει, τελευταία, σε άρθρα, ομιλίες και ντοκιμαντέρ όπου περιγράφει και αποδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για αλλαγή τρόπου ζωής, για να μπορούμε να έχουμε ελπίδες ότι θα σωθεί ο πλανήτης και το είδος μας μαζί του. Σε αυτό το άρθρο της, που δημοσίευσε το περιοδικό «New Statesman» στις 29 Οκτωβρίου, μεταφέρει τα ερευνητικά συμπεράσματα επιστημόνων στον τομέα του κλίματος, που καταλήγουν στη διαπίστωση ότι η ελπίδα βρίσκεται στην «αντίσταση», στα «κινήματα «ανθρώπων ή συλλογικοτήτων οι οποίοι υιοθετούν μια συγκεκριμένη σειρά δυναμικών που δεν ταιριάζουν μέσα στην καπιταλιστική κουλτούρα». Για να καταλήξει, με την παράθεση επιστημονικών άρθρων, ότι «υπάρχει ακόμα χρόνος να αποφύ
Διαβάστε περισσότερα: Ναόμι Κλάιν: Η επιστήμη μάς λέει να επαναστατήσουμε

Για να διαβάσεις τον Μαρξ, δεν χρειάζεται να είσαι μαρξιστής

 • Κατηγορία: Θεωρία
Για να διαβάσεις τον Μαρξ, δεν χρειάζεται να είσαι μαρξιστής
Ο Σέρτ­ζιο Μπο­λό­νια έ­χει τι­μή­σει με τη συμ­με­το­χή του το Φε­στι­βάλ Νέων του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Το ι­διαί­τε­ρο εν­δια­φέ­ρον συγ­γρα­φι­κό έρ­γο του δεν εί­ναι ε­κτε­τα­μέ­να γνω­στό στην Ελλά­δα, αν και α­να­φέ­ρε­ται στις ε­ντε­λώς ε­πί­και­ρες δια­δι­κα­σίες πα­γκο­σμιο­ποίη­σης. Η ει­σα­γω­γή α­πό το τε­λευ­ταίο του βι­βλίο Banche e crisi (Τρά­πε­ζες και κρί­ση) που κυ­κλο­φο­ρεί ή­δη στην Ιτα­λία, μας δί­νει την ευ­και­ρία να έρ­θου­με σε μια πρώ­τη ε­πα­φή με το έρ­γο του και με τον τρό­πο σκέ­ψης και α­νά­λυ­σης που ε­πι­λέ­γει. Αυ­τός ο τρό­πος, ό­πως ε­ξη­γεί, α­κο­λου­θεί τα βή­μα­τα του ί­διου του Μαρξ και προ­σφέ­ρει ταυ­τό­χρο­να και μια α­ξιό­πι­στη και «μαρ­ξι­στι­κή» θα λέ­γα­με μέ­θο­δο χρή­σης της α­να­λυ­τι­κής στρα­τη­γι­κής που μας κλη­ρο­δό­τη­σε ο Μαρξ. Στον τό­μο με τον τίτ­λο «Τρά­πε­ζες και κρί­ση» πε­ριέ­χο­νται κά­ποια πα­λαιό­τε­ρα κεί­με­νά του Μπο­λό­νι
Διαβάστε περισσότερα: Για να διαβάσεις τον Μαρξ, δεν χρειάζεται να είσαι μαρξιστής

Η «ι­δε­ο­λο­γι­κή η­γε­μο­νία της Αρι­στε­ράς» στην ε­πο­χή της κρί­σης

 • Κατηγορία: Θεωρία
Η ι­στο­ρία της Με­τα­πο­λί­τευ­σης στην Ελλά­δα εί­ναι μια ι­στο­ρία δη­μο­κρα­τι­κών διεκ­δι­κή­σεων, πο­λι­τι­κής συμ­με­το­χής, κρά­τους πρό­νοιας και συν­δι­κα­λι­στι­κής δρα­στη­ριο­ποίη­σης. Εί­ναι ό­μως ε­πί­σης και η πε­ρίο­δος που άν­θι­σε το πε­λα­τεια­κό κρά­τος, η πο­λι­τι­κή δια­φθο­ρά, η κοι­νω­νι­κή ε­πα­νά­παυ­ση, οι με­γα­λό­στο­μες δια­κη­ρύ­ξεις και οι φρού­δες προσ­δο­κίες. Η ι­στο­ρία της εκ­κρε­μεί να γρα­φεί. Για αυ­τό και κά­θε α­πό­πει­ρα συλ­λή­βδην δια­γρα­φής της, πρέ­πει να ε­λέγ­χε­ται ως προς τις σκο­πι­μό­τη­τες και τα α­ντι­κεί­με­νά της. Στην πα­ρού­σα πο­λι­τι­κή συ­γκυ­ρία, η θεω­ρία «πε­ρί α­ρι­στε­ρής η­γε­μο­νίας» μοιά­ζει να ε­πα­νέρ­χε­ται α­κρι­βώς λό­γω της ε­πα­νό­δου ε­νός ε­ναλ­λα­κτι­κού ο­ρά­μα­τος α­πό μέ­ρους της Αρι­στε­ράς, που πα­ρά τις α­ντι­φά­σεις και τις α­ντι­θέ­σεις του, θέ­τει και πά­λι στο ε­πί­κε­ντρο της ελ­λη­νι­κής πραγ­μα
Διαβάστε περισσότερα: Η «ι­δε­ο­λο­γι­κή η­γε­μο­νία της Αρι­στε­ράς» στην ε­πο­χή της κρί­σης

Μια συ­νέ­ντευ­ξη με τον Τζόρτ­ζιο Αγκά­μπε­ν*

 • Κατηγορία: Θεωρία
Μια συ­νέ­ντευ­ξη με τον Τζόρτ­ζιο Αγκά­μπε­ν*
Η κρί­ση έ­χει α­να­χθεί σε ερ­γα­λείο ε­ξου­σίας Όταν ο ιταλός φιλόσοφος Τζιόρτζιο Αγκάμπεν έγραφε το άρθρο του για το φύλλο της «Λιμπερασιόν» στις 24 του περασμένου Μάρτη δεν πίστευε ότι θα μεταφραζόταν σε τόσες πολλές γλώσσες και ότι θα συζητιόταν –διαδικτυακά και μη– με τόσο πάθος. Αν και, όπως λέει ο ίδιος στη συνέντευξη που ακολουθεί, πιστεύει «στη δύναμη των λέξεων όταν εκφέρονται την κατάλληλη στιγμή». Οι λέξεις του, η σκέψη του δηλαδή όπως εκφράζεται στο άρθρο της «Λιμπερασιόν» (βλ. πλαίσιο δίπλα), έχουν πράγματι τη δύναμη που προσδοκούμε από το φιλόσοφο Αγκάμπεν. Δεν ήταν, όμως, αυτή η δύναμη που μονοπώλησε το ενδιαφέρον των αναγνωστών και διανοούμενων ανά τον κόσμο, αλλά κυρίως η δύναμη της τέταρτης εξουσίας, του Τύπου, που δυστυχώς τείνει να μας συνηθίσει στην παραποίηση και όχι στη δημοσιοποίηση της αλήθειας. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, κάτι ανά
Διαβάστε περισσότερα: Μια συ­νέ­ντευ­ξη με τον Τζόρτ­ζιο Αγκά­μπε­ν*

Τι σημαίνει κομμουνισμός;

 • Κατηγορία: Θεωρία
Τι σημαίνει κομμουνισμός;
Tης Μπίνι Αντάμτσακ Το ερώτημα τι είναι κομμουνισμός και τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει, συνοδεύεται πάντα από τη δικαιολογημένη καχυποψία ότι επεκτείνει το υπάρχον (το κεφάλαιο, την πολιτική, το υποκείμενο) πέρα από τα όρια της ύπαρξής του. Η ουτοπική φαντασία φέρει πάντα εντός της τον κίνδυνο να καταστρώσει ένα σχέδιο το οποίο, για να υλοποιηθεί, χρειάζεται να θέσουμε ως απώτερο στόχο ένα κανονιστικό ιδανικό. Έτσι όμως, η εικόνα του μέλλοντος μπορεί να μετατραπεί σε πρότυπο του μέλλοντος, και το να περιγράψεις το μέλλον μπορεί να σημαίνει ότι το υπαγορεύεις. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ο συσχετισμός δυνάμεων στην ιστορία μάς υποχρεώνει να συγκροτήσουμε μια επιθυμία, που θα μπορεί να αγκυρώνει σε κάθε σχισμή της καθημερινής ζωής το όραμα για έναν καλύτερο κόσμο, μια επιθυμία που σε κάθε στιγμή κοινωνικής οδύνης θα αξιώνει μια διαφορετική ζωή. Την ίδια στιγμή όμως πρέ
Διαβάστε περισσότερα: Τι σημαίνει κομμουνισμός;

Σάσκια Σάσεν: Η κρίση στην ευρωζώνη και το μέλλον της Ευρώπης

 • Κατηγορία: Θεωρία
 Σάσκια Σάσεν: Η κρίση στην ευρωζώνη και το μέλλον της Ευρώπης
* Το πρόβλημα στην ευρωζώνη δεν είναι η πειθαρχία, είναι η απόλυτη κυριαρχία του χρηματοπιστωτικού τομέα Πρόσφατα γράψατε για το ζήτημα της παρακολούθησης. Πιστεύετε ότι τα μέτρα ασφαλείας τα οποία στοχεύουν στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, αποτελούν μια πιθανή απειλή για τα δικαιώματα των πολιτών τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης; Η παρακολούθηση είναι ένα από τα ζητήματα που με απασχολούν τελευταία, αλλά το ενδιαφέρον μου δεν επικεντρώνεται στην παρακολούθηση που συμβαίνει σε μικρή κλίμακα. Δεν με απασχολεί, λ.χ., η παρακολούθηση από κάμερες κλειστού κυκλώματος ή από τις κάμερες της τροχαίας – οι οποίες είναι για μένα σχετικά ανώδυνες, εφόσον βοηθούν στην αποτροπή εγκλημάτων ή στην αποφυγή θανατηφόρων ποδηλατικών ατυχημάτων. Με απασχολεί κάτι πολύ διαφορετικό: ένα διακρατικό σύστημα παρακολούθησης, μέσω του οποίου συνδέονται αρκετές χώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πιο
Διαβάστε περισσότερα: Σάσκια Σάσεν: Η κρίση στην ευρωζώνη και το μέλλον της Ευρώπης

ΦΑΚΕΛΟΣ: Υλικό από μία συνάντηση του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ

 • Κατηγορία: Θεωρία
Είναι η Ευρώπη η αχίλλειος πτέρνα της ευρωπαϊκής αριστεράς; * Είναι λάθος να ζητάμε «περισσότερη Ευρώπη», όταν ο κόσμος είναι απογοητευμένος με την Ευρωπαϊκή Ένωση; * Η οικονομική κρίση θα αποτελέσει ευκαιρία για να υπερβούν τα κόμματα της ριζοσπαστικής αριστεράς τους διαχωρισμούς για το νόημα της κοινωνικής Ευρώπης; Του Νταν Κιθ* Τα κόμματα της ριζοσπαστικής αριστεράς αναμενόταν ότι θα ωφεληθούν εν γένει σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Κατά μέσο όρο, όμως, κατάφεραν να ενισχύσουν τη δύναμή τους μόνο κατά 0,6% (την περίοδο 2008-2012). Ωστόσο, θα ήταν υπερβολικό να αποκαλέσουμε την Ευρώπη «αχίλλειο πτέρνα» της αριστεράς. Είναι σαφές ότι τα κόμματα της ριζοσπαστικής αριστεράς έχουν αρκετά αδύναμα σημεία, και η Ευρώπη ήταν και συνεχίζει να είναι ένα μεγάλο πρόσκομμα γι’ αυτά. Αυτή η παρουσίαση υποστηρίζει ότι είναι μια καλή ευκαιρία για τα κόμματα της ριζοσπαστικής αριστεράς να
Διαβάστε περισσότερα: ΦΑΚΕΛΟΣ: Υλικό από μία συνάντηση του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ

Επικοινωνία

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Ιδιοκτήτης:
Εκδοτικός - Δημοσιογραφικός Συνεταιρισμός Κοινωνικών, Πολιτικών και Πολιτιστικών Μελετών και Δραστηριοτήτων
Διεύθυνση:
Βλαχάβα 11, 3ος όροφος ΤΚ 10551
Τηλέφωνα:
210 3616702, 210 3619513, 210 3619514
Fax:
210 3619610

Αρ. Λογαριασμού:
72038528658 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN: GR3801107200000072038528658