androusou

Το υ­πουρ­γείο Παι­δείας, Έρευ­νας και Θρη­σκευ­μά­των συ­γκρό­τη­σε Επι­στη­μο­νι­κή Επι­τρο­πή για τη στή­ρι­ξη των παι­διών των προ­σφύ­γων, η ο­ποία, α­φού ορ­γά­νω­σε τη συ­στη­μα­τι­κή κα­τα­γρα­φή των εκ­παι­δευ­τι­κών δρά­σεων που υ­λο­ποιού­νταν α­πό τις ΜΚΟ στα Κέ­ντρα Φι­λο­ξε­νίας, ε­πι­σκέ­φτη­κε πολ­λές δο­μές και συ­νά­ντη­σε εκ­προ­σώ­πους των υ­πουρ­γείων Με­τα­να­στευ­τι­κής Πο­λι­τι­κής και Υγείας και Διε­θνών Οργα­νι­σμών, κα­τέ­θε­σε ει­δι­κό πό­ρι­σμα με προ­τά­σεις. Η Επι­τρο­πή συ­γκρο­τή­θη­κε α­πό 35 πα­νε­πι­στη­μια­κούς δια­φο­ρε­τι­κών ει­δι­κο­τή­των, προ­κει­μέ­νου να δια­μορ­φώ­σει μία ο­λι­στι­κή προ­σέγ­γι­ση, που θα λάμ­βα­νε υ­πό­ψη ποι­κί­λες πα­ρα­μέ­τρους και τις δια­φο­ρο­ποιη­μέ­νες α­νά­γκες του ε­τε­ρο­γε­νούς προ­σφυ­γι­κού πλη­θυ­σμού. Οι τε­λι­κές προ­τά­σεις της ΕΕ ε­γκρί­θη­καν α­πό το Υ­ΠΕ­ΠΘ τον Ιού­νιο του 2016.
Στό­χος και σχε­δια­σμός

Βά­σει των προ­τά­σεων αυ­τών, στό­χος της πο­λι­τείας εί­ναι η ε­ξα­σφά­λι­ση της ψυ­χο­κοι­νω­νι­κής στή­ρι­ξης και η έ­ντα­ξη των παι­διών των προ­σφύ­γων στο ελ­λη­νι­κό εκ­παι­δευ­τι­κό σύ­στη­μα με­τά α­πό έ­να έ­τος προ­ε­τοι­μα­σίας, χω­ρίς την ε­πι­βά­ρυν­ση των σχο­λείων με υ­περ­βο­λι­κά με­γά­λο α­ριθ­μό παι­διών που δεν γνω­ρί­ζουν ελ­λη­νι­κά. Μία με­τα­βα­τι­κή φά­ση α­πό τη ζωή στους κα­ταυ­λι­σμούς προς την έ­ντα­ξη στο ελ­λη­νι­κό εκ­παι­δευ­τι­κό σύ­στη­μα κρί­θη­κε α­πα­ραί­τη­τη, λό­γω της αυ­ξη­μέ­νης ρευ­στό­τη­τας του προ­σφυ­γι­κού πλη­θυ­σμού και προ­κει­μέ­νου να α­πο­κτή­σουν τα παι­διά των προ­σφύ­γων τη δυ­να­τό­τη­τα να μά­θουν ελ­λη­νι­κά και να κα­λύ­ψουν τυ­χόν κε­νά στην εκ­παί­δευ­σή τους, λό­γω της μα­κρό­χρο­νης α­πο­μά­κρυν­σής πολ­λών α­πό αυ­τά α­πό τα σχο­λεία στη χώ­ρα τους. Ταυ­τό­χρο­να, η έ­ντα­ξη των προ­σφυ­γό­που­λων στο εκ­παι­δευ­τι­κό σύ­στη­μα σχε­διά­στη­κε με τρό­πο που να τους πα­ρέ­χει τη δυ­να­τό­τη­τα να συ­νε­χί­σουν την εκ­παί­δευ­σή τους σε άλ­λη χώ­ρα εάν με­τε­γκα­τα­στα­θεί η οι­κο­γέ­νειά τους και με γνώ­μο­να την ε­νί­σχυ­ση των πι­θα­νο­τή­των σχο­λι­κής ε­πι­τυ­χίας έ­τσι ώ­στε να μην ε­γκα­τα­λεί­ψουν το σχο­λείο πρόω­ρα.
Πιο ει­δι­κά, στα παι­διά προ­σχο­λι­κής η­λι­κίας θα πα­ρέ­χε­ται φέ­τος εκ­παί­δευ­ση ε­ντός των δο­μών φι­λο­ξε­νίας ε­πει­δή εί­ναι δύ­σκο­λο να α­πο­μα­κρύ­νο­νται α­πό τους γο­νείς τους. Η φοί­τη­ση στα νη­πια­γω­γεία α­να­μέ­νε­ται να ξε­κι­νή­σει στο τέ­λος του έ­τους. Για τα παι­διά που εί­ναι σε η­λι­κία για να φοι­τή­σουν στην υ­πο­χρεω­τι­κή εκ­παί­δευ­ση, δε­δο­μέ­νης της συ­γκέ­ντρω­σης τους σε με­γά­λους α­ριθ­μούς στις δο­μές φι­λο­ξε­νίας κα­θώς και του γε­γο­νό­τος ό­τι πολ­λά βρί­σκο­νται ε­κτός σχο­λι­κού πλαι­σίου αρ­κε­τά χρό­νια, ε­νώ άλ­λα δεν έ­χουν πά­ει σχο­λείο κα­θό­λου, προ­κρί­θη­καν δύο λύ­σεις για το σχο­λι­κό έ­τος 2016-2017:
Α. τα παι­διά που ζουν σε δο­μές φι­λο­ξε­νίας πο­λυά­ριθ­μων προ­σφύ­γων να φοι­τή­σουν σε τά­ξεις υ­πο­δο­χής σε α­πο­γευ­μα­τι­νή ζώ­νη σε σχο­λεία που βρί­σκο­νται πλη­σίον των δο­μών φι­λο­ξε­νίας.
Β. τα παι­διά που ζουν διά­σπαρ­τα στις πό­λεις να φοι­τή­σουν σε πρωι­νές τά­ξεις υ­πο­δο­χής στα σχο­λεία της γει­το­νιάς τους.
Σε ό­λες τις τά­ξεις υ­πο­δο­χής πα­ρέ­χο­νται μα­θή­μα­τα ελ­λη­νι­κής και αγ­γλι­κής γλώσ­σας, μα­θη­μα­τι­κών και πλη­ρο­φο­ρι­κής. Σε συ­νερ­γα­σία με το Ινστι­τού­το Εκπαι­δευ­τι­κής Πο­λι­τι­κής, η Επι­τρο­πή δη­μιούρ­γη­σε έ­να α­να­λυ­τι­κό πρό­γραμ­μα προ­σαρ­μο­σμέ­νο στις α­νά­γκες των προ­σφυ­γό­που­λων και πρό­τει­νε εκ­παι­δευ­τι­κά υ­λι­κά για τη δι­δα­σκα­λία των ελ­λη­νι­κών ως δεύ­τε­ρης γλώσ­σας. Πα­ράλ­λη­λα, το υ­πουρ­γείο Παι­δείας διό­ρι­σε σε ό­λα τα κέ­ντρα φι­λο­ξε­νίας Συ­ντο­νι­στές Εκπαί­δευ­σης, για να συ­ντο­νί­ζουν τις εκ­παι­δευ­τι­κές δρά­σεις που ορ­γα­νώ­νο­νται στις δο­μές φι­λο­ξε­νίας α­πό ΜΚΟ και άλ­λους φο­ρείς. Την κά­λυ­ψη του κό­στους με­τα­φο­ράς των παι­διών α­πό τις δο­μές φι­λο­ξε­νίας στα γει­το­νι­κά σχο­λεία, κα­θώς και άλ­λων πρό­σθε­των ε­ξό­δων, α­νέ­λα­βε ο Διε­θνής Οργα­νι­σμός Με­τα­νά­στευ­σης.

Για την επόμενη χρονιά

Σή­με­ρα λει­τουρ­γούν ή­δη αρ­κε­τές πρωι­νές και α­πο­γευ­μα­τι­νές τά­ξεις υ­πο­δο­χής για τα προ­σφυ­γό­που­λα. Μέ­χρι στιγ­μής σε ό­σες δο­μές φι­λο­ξε­νίας έ­χει λει­τουρ­γή­σει το πρό­γραμ­μα οι πρό­σφυ­γες προ­χώ­ρη­σαν στην εγ­γρα­φή των παι­διών τους, ε­νώ τα παι­διά προ­σαρ­μό­ζο­νται γρή­γο­ρα στο σχο­λι­κό πλαί­σιο, πα­ρα­κο­λου­θούν συ­στη­μα­τι­κά και μα­θαί­νουν πο­λύ γρή­γο­ρα ελ­λη­νι­κά. Ακο­λου­θώ­ντας την εμ­βο­λια­στι­κή κά­λυ­ψη των Κέ­ντρων Φι­λο­ξε­νίας, στό­χος του Υπουρ­γείου Παι­δείας εί­ναι μέ­χρι το τέ­λος του 2016 να φοι­τούν σχε­δόν ό­λα τα παι­διά σχο­λι­κής η­λι­κίας σε εκ­παι­δευ­τι­κές δο­μές. Κα­τά την ε­πό­με­νη σχο­λι­κή χρο­νιά 2017-2018, υ­πό την προϋπό­θε­ση ό­τι οι πρό­σφυ­γες δεν θα φι­λο­ξε­νού­νται πια συ­γκε­ντρω­μέ­νοι σε με­γά­λους κα­ταυ­λι­σμούς, στό­χος εί­ναι ό­λα τα προ­σφυ­γό­που­λα να ε­νταχ­θούν στις τά­ξεις των ελ­λη­νι­κών σχο­λείων της γει­το­νιάς τους.
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2022 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet