Äßêç ôùí 8 Ôïýñêùí áîéùìáôéêþí ðïõ êáôçãïñïýíôáé üôé ìåôåß÷áí óôçí áðüðåéñá ðñáîéêïðÞìáôïò óôçí Ôïõñêßá êáé Ý÷åé æçôÞèåß ç ÝêäïóÞ ôïõò ôçí ÐÝìðôç 21 Éïõëßïõ 2016. Ç äßêç ðñáãìáôïðïåßôáé óôï áõôüöùñï ÌïíïìåëÝò Ðëçììåëåéïäéêåßï ôçò Áëåîáíäñïýðïëçò ìå ôçí êáôçãïñßá ôçò ðáñÜíïìçò åéóüäïõ ôïõò óôçí åëëçíéêÞ åðéêñÜôåéá êáé ôçò ðáñÜíïìçò ðôÞóçò. (EUROKINISSI/ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ ÔÓÉÊÁÊÇ)
Η ενδεχόμενη παράδοση τούρκων αξιωματικών από την ελληνική δικαιοσύνη στα χέρια της Τουρκίας μπορεί να σημαίνει ότι θα υποστούν απάνθρωπα βασανιστήρια έως και φυσική εξόντωση. Μέχρι στιγμής, το Συμβούλιο Εφετών έχει αποφασίσει τη μη έκδοση 5 Τούρκων, ενώ διαφορετική σύνθεση αυτού αποφάσισε την έκδοση τριών, οι οποίοι άσκησαν έφεση. Το σκεπτικό των αποφάσεων για τη μη έκδοση συνοψίζεται στην εισήγηση του εισαγγελέα Εφετών: «Αν τέλεσαν αδίκημα να δικαστούν, να τιμωρηθούν, αλλά να τύχουν μίας δίκαιης δίκης. Αν αποφασίσετε να εκδοθούν, είστε σίγουροι ότι δεν θα τύχουν βασανιστηρίων;» Επειδή είναι σχεδόν βέβαιο ότι όποιος απελαθεί θα τύχει απάνθρωπης μεταχείρισης, η ελληνική δικαιοσύνη δεν πρέπει να σταθεί αρωγός σε αυτό το έγκλημα.
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2023 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet