vereli

Με α­κτι­βι­στές και δη­μο­σιο­γρά­φους βρί­σκε­ται α­ντι­μέ­τω­πη η σέρ­βα υ­πουρ­γός ά­νευ χαρ­το­φυ­λα­κίου, Σλά­βι­τσα Ντετ­ζα­νό­βι­τς, κα­θώς πρό­σφα­τα σε συ­νέ­ντευ­ξή της α­νέ­φε­ρε ό­τι πρό­κει­ται να προω­θή­σει πλά­νο για «έ­να συμ­βου­λευ­τι­κό σώ­μα που θα ευαι­σθη­το­ποιού­σε τις γυ­ναί­κες σχε­τι­κά με τις κα­τα­στρο­φι­κές συ­νέ­πειες των εκ­τρώ­σεων». Η Σερ­βία, με πλη­θυ­σμό που α­νέρ­χε­ται πε­ρί­που στα 7 ε­κα­τομ­μύ­ρια κα­τοί­κους, έ­χει έ­να α­πό τα υ­ψη­λό­τε­ρα πο­σο­στά εκ­τρώ­σεων στην Ευ­ρώ­πη, με 200.000 ε­πεμ­βά­σεις α­νά έ­τος. Σύμ­φω­να με την Ντετ­ζά­νο­βι­τς -που πα­ρό­τι δεν έ­χει χαρ­το­φυ­λά­κιο, της έ­χει α­να­τε­θεί η δη­μο­γρα­φι­κή πο­λι­τι­κή της χώ­ρας- οι γυ­ναί­κες θα πρέ­πει να ε­νη­με­ρώ­νο­νται πριν και κα­τά τη διάρ­κεια της κύη­σης α­πό διά­φο­ρους ει­δι­κούς, αλ­λά και ιε­ρείς. Μά­λι­στα στις δη­λώ­σεις της εί­χε α­να­φέ­ρει ξε­κά­θα­ρα την συμ­με­το­χή ιε­ρέων στο συμ­βου­λευ­τι­κό σώ­μα που ε­πι­θυ­μού­σε να δια­μορ­φώ­σει.
Την ί­δια η­μέ­ρα με­τά α­πό τις έ­ντο­νες δια­μαρ­τυ­ρίες α­κτι­βι­στών για κα­τα­πά­τη­ση αν­θρω­πί­νων δι­καιω­μά­των και κα­τάρ­γη­ση της αυ­το­διά­θε­σης του σώ­μα­τος των γυ­ναι­κών, η υ­πουρ­γός δή­λω­σε ό­τι πα­ρε­ξη­γή­θη­καν τα λε­γό­με­νά της στη συ­νέ­ντευ­ξη και αρ­νή­θη­κε ό­τι υ­πήρ­ξε πό­τε τέ­τοιο κυ­βερ­νη­τι­κό πλά­νο. Αντι­θέ­τως, εί­πε ό­τι σχε­δία­ζαν α­πλώς την αύ­ξη­ση των υ­πη­ρε­σιών που θα λει­τουρ­γούν συμ­βου­λευ­τι­κά με στό­χο να μειω­θεί ο α­ριθ­μός των εκ­τρώ­σεων μέ­σω της ε­νη­μέ­ρω­σης για την α­ντι­σύλ­λη­ψη. Δεν α­πέ­κλει­σε το ρό­λο των ιε­ρέων πά­ντως, αλ­λά δή­λω­σε ό­τι θα βρί­σκο­νται ε­κεί μό­νο για τις γυ­ναί­κες που ε­πι­θυ­μούν να μι­λή­σουν μα­ζί τους. Επι­πλέ­ον μί­λη­σε και για τη σε­ξουα­λι­κή δια­παι­δα­γώ­γη­ση των νέων, λέ­γο­ντας ό­τι θα έ­πρε­πε να πα­ρέ­χε­ται και μέ­σω του σχο­λείου ε­νη­μέ­ρω­ση για την α­πο­τρο­πή α­νε­πι­θύ­μη­των κυή­σεων. Με­τά α­πό αυ­τό, πή­ρε και ε­πί­ση­μα θέ­ση η κυ­βέρ­νη­ση λέ­γο­ντας ό­τι δεν πρό­κει­ται να υ­πάρ­ξει σύ­γκλι­ση κρά­τους και εκ­κλη­σίας στο συ­γκε­κρι­μέ­νο ζή­τη­μα, κα­θώς ό­πως εί­παν θα ή­ταν α­ντι­δη­μο­κρα­τι­κό να υ­πο­βλη­θούν ό­λες οι γυ­ναί­κες στον έ­λεγ­χο της εκ­κλη­σίας.
Η ι­δέα του συμ­βου­λευ­τι­κού σώ­μα­τος με τη συμ­με­το­χή της εκ­κλη­σίας θεω­ρεί­ται ό­τι προέρ­χε­ται α­πό τη Ρω­σία, της ο­ποίας την πο­λι­τι­κή σχε­τι­κά με τις εκ­τρώ­σεις θέ­λει να μι­μη­θεί η Σερ­βία. Η δη­μο­γρά­φος Μπιλ­γιά­να Σπά­σι­τς, ύ­μνη­σε το ρω­σι­κό μο­ντέ­λο συ­νερ­γα­σίας κρά­τους και ιε­ρέων. Σύμ­φω­να με τα λε­γό­με­νά της εί­ναι υ­πο­χρεω­τι­κό οι ιε­ρείς και οι ψυ­χο­λό­γοι να πεί­σουν τις γυ­ναί­κες να μην δια­κό­ψουν την ε­γκυ­μο­σύ­νη τους.
«Πρά­ξεις που α­πο­σκο­πούν στον κα­τα­να­γκα­σμό των γυ­ναι­κών να πά­νε σε συμ­βού­λους, στους ο­ποίους θα πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται ιε­ρείς, εί­ναι σί­γου­ρα ό­χι προς το συμ­φέ­ρον των γυ­ναι­κών», δή­λω­σε η Τά­νια Ιγκνά­το­βι­τς, ορ­γα­νώ­τρια πρότ­ζε­κτ μιας ΜΚΟ στο Βε­λι­γρά­δι, για τα δι­καιώ­μα­τα των γυ­ναι­κών. Ενώ δη­μο­σιο­γρά­φοι πα­ρα­τη­ρούν ό­τι α­ντί για την αλ­λα­γή στο σύ­στη­μα τω εκ­τρώ­σεων, η κυ­βέρ­νη­ση θα έ­πρε­πε πρώ­τα να σκε­φτεί την α­ντι­με­τώ­πι­ση των μη­τέ­ρων στο χώ­ρο της ερ­γα­σίας. Να ση­μειω­θεί ό­τι η κυ­βερ­νη­τι­κή προ­πα­γάν­δα κα­τά των εκ­τρώ­σεων δεν εί­ναι κά­τι νέο, κα­θώς ε­πί Μι­λό­σε­βι­τς η έκ­τρω­ση χα­ρα­κτη­ρί­ζο­νταν ως «λευ­κός λοι­μός», α­νά­λο­γος ό­ρος με το «Μαύ­ρο Θά­να­το» της με­σαιω­νι­κής πα­νού­κλας.

Όλγα Βε­ρε­λή
Πρόσφατα άρθρα ( Διεθνή )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet