Επιμέλεια: Λιάνα Μαλανδρενιώτη
lianam@otenet.gr

Όλη η Ελλάδα για τον Μίκη

Για πρώτη φορά 300 χορωδοί απ’ όλη την Ελλάδα σχηματίζουν μια τεράστια χορωδία η οποία θα αποδώσει μερικά από τα αριστουργήματα του μεγάλου μας δημιουργού, συνοδεία συμφωνικής μαντολινάτας. Η συναυλία περιλαμβάνει 30 περίπου τραγούδια από τους κυριότερους ποιητικούς κύκλους που έχει μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης σε χορωδιακή διασκευή και ενορχήστρωση για συμφωνική μαντολινάτα, από τον μαέστρο Παναγή Μπαρμπάτη, ο οποίος θα διευθύνει και το έργο. Τα κείμενα, ειδικά για την παράσταση έγραψε ο Γιώργος Μπλάνας και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Σοφία Σπυράτου. Το πρόγραμμα της συναυλίας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τραγούδια από τους ποιητικούς κύκλους Μικρές Κυκλάδες, Επιτάφιο, Άξιον Εστί, Επιφάνεια, Όμορφη Πόλη, Αρχιπέλαγος, Πολιτεία, Λιποτάκτες, Χαιρετισμοί και Γειτονιά των Αγγέλων.
Συμμετέχουν ο Δημήτρης Μπάσης, ο Μίλτος Πασχαλίδης και οι λυρικοί καλλιτέχνες Τζίνα Φωτεινοπούλου, Ελένη Βουδουράκη, Μπάμπης Βελισσάριος και Παντελής Κοντός. Τα κείμενα ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Γιάννης Στάνκογλου και Βίκυ Παπαδοπούλου.
Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, στις 8.30μ.μ., στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τιμές εισιτηρίων: 32, 22, 12 ευρώ, φοιτητικά 7 ευρώ και διακεκριμένη ζώνη 45 ευρώ.

 

Χάρης Λαμπράκης Quartet

lambrakis

Πα­ρό­τι το ό­νο­μα πα­ρα­πέ­μπει στην τζα­ζ, το Χά­ρης Λα­μπρά­κης Quartet δεν εί­ναι έ­να κλα­σι­κό τζαζ κουαρ­τέ­το. Δεν εί­ναι, ε­πί­σης, έ­να συ­γκρό­τη­μα μου­σι­κής του κό­σμου (world music), δεν παί­ζει πα­ρα­δο­σια­κή μου­σι­κή, ού­τε και fusion. Πρό­κει­ται για έ­να συ­γκρό­τη­μα που, ε­νώ θεω­ρεί πως κά­νει κά­τι πο­λύ συ­γκε­κρι­μέ­νο, ταυ­τό­χρο­να προ­σπα­θεί να μην το ο­ρί­σει, ε­πι­τρέ­πο­ντάς του έ­τσι να αλ­λά­ζει διαρ­κώς. Σε αυ­τή τη συ­ναυ­λία θα πα­ρου­σιά­σουν τη Λα­φί­να, τον τρί­το κα­τά σει­ρά δί­σκο τους, κα­θώς και κομ­μά­τια α­πό τα δύο προ­η­γού­με­να άλ­μπουμ τους, Θέα και Με­τέω­ρα.
To Χά­ρης Λα­μπρά­κης Quartet α­πο­τε­λεί­ται α­πό τέσ­σε­ρις Αθη­ναίους μου­σι­κούς με κα­τα­γω­γή α­πό την η­πει­ρω­τι­κή Ελλά­δα, οι ο­ποίοι προ­σπα­θούν να α­φου­γκρα­στούν την πό­λη στην ο­ποία γεν­νή­θη­καν και με­γά­λω­σαν, να α­να­ζη­τή­σουν την ο­μορ­φιά μέ­σα στο κα­θη­με­ρι­νό και να ε­πι­κοι­νω­νή­σουν ου­σια­στι­κά με­τα­ξύ τους, χτί­ζο­ντας μια κοι­νή πο­ρεία ε­δώ και αρ­κε­τά χρό­νια. Με­ρι­κά α­πό αυ­τά που τους ε­νώ­νουν εί­ναι η modal jazz, η μου­σι­κή της Ηπεί­ρου, οι πρό­βες στο δω­μα­τιά­κι του Νί­κου στη Νέα Σμύρ­νη, τα τα­ξί­δια με το αυ­το­κί­νη­το και οι οι­κο­γέ­νειές τους. Το συ­γκρό­τη­μα α­πο­τε­λεί­ται α­πό τους Νί­κο Σι­δη­ρο­κ��­στρί­τη (τύ­μπα­να), Δη­μή­τρη Θε­ο­χά­ρη (πιά­νο), Δη­μή­τρη Τσε­κού­ρα (μπά­σο) και Χά­ρη Λα­μπρά­κη (νέι).
Το Σάβ­βα­το 11 Φε­βρουα­ρίου, στις 9μ.μ., στη Στέ­γη Γραμ­μά­των και Τε­χνών στη Μι­κρή Σκη­νή. Τι­μές ει­σι­τη­ρίω­ν:18 ευ­ρώ, μειω­μέ­νο 14 και 13 ευ­ρώ,  Α­ΜΕ­Α & ά­νερ­γοι: 5 ευ­ρώ.

 

Όταν τα μυθιστορήματα εμπνέουν

mithistorimatamithistorimata_2

Η συναυλία που δίνει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τον τίτλο «Μυθιστόρημα» και τη μουσική διεύθυνση του έγκριτου αρχιμουσικού Λουκά Καρυτινού κρύβει μία μεγάλη έκπληξη για το φιλόμουσο κοινό: την παγκόσμια πρεμιέρα της Συμφωνικής Σουίτας από την όπερα «Η Φόνισσα» του Γιώργου Κουμεντάκη. Οι περιπέτειες ενός επίσης αρχετυπικού (όπως και η Φραγκογιαννού) μυθιστορηματικού ήρωα, του Τάρας Μπούλμπα που γεννήθηκε το πρώτο ήμισυ του 19ου αιώνα από την πένα του Νικολάι Γκόγκολ, ενέπνευσαν τη συναρπαστική ομώνυμη Ραψωδία του Λέος Γιάνατσεκ. Εντάσσεται και αυτή στο πρόγραμμα της συναυλίας, όπως άλλωστε και το Κοντσέρτο για αγγλικό κόρνο του σύγχρονου Λετονού συνθέτη Πέτερις Βασκς που θα παιχτεί με σολιστ την εξαιρετική μουσικό της Κ.Ο.Α. Χριστίνα Παντελίδου.
Η πρόσφατη επιτυχία του ανεβάσματος της όπερας του μείζονος σύγχρονου Έλληνα συνθέτη Γιώργου Κουμεντάκη «Η φόνισσα» από την Εθνική Λυρική Σκηνή (η πρεμιέρα έγινε το Νοέμβριο του 2014 και η παράσταση επαναλήφθηκε τον Απρίλιο του 2016), σε λιμπρέτο του Γιάννη Σβώλου, βασισμένο στην αριστουργηματικό ομώνυμο «κοινωνικό μυθιστόρημα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, οδήγησε τον συνθέτη στη δημιουργία μίας Σουίτας για ορχήστρα, ύστερα και από την προτροπή του καλλιτεχνικού διευθυντή της Κ.Ο.Α. Στέφανου Τσιαλή. Ουσιαστικά η Σουίτα επιτυγχάνει μία «περίληψη» του βασικού θεματικού υλικού της όπερας, όπου τα μουσικά όργανα αντικαθιστούν τα φωνητικά μέρη, φέροντας τα χαρακτηριστικά της προσωπικής μουσικής γλώσσας του συνθέτη που διατηρεί μια λεπτή γραμμή ισορροπίας μεταξύ δύο μεγάλων παραδόσεων: της ευρωπαϊκής παράδοσης και της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.
Την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, στις 8.30μ.μ., στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης. Τιμές εισιτηρίων: 25, 15, 10 ευρώ και 5 ευρώ (εκπτωτικό).
Tης συναυλίας θα προηγηθεί (στις 7.45μ.μ.) δωρεάν εισαγωγική ομιλία από το Χαράλαμπο Γωγιό για τους κατόχους εισιτηρίων.

Γέφυρα μουσικής πάνω από τη Συγγρού

Δύο γείτονες, η Στέγη και το Πάντειο Πανεπιστήμιο συνεργάζονται –για δεύτερη φορά– σε έναν κύκλο συναυλιών σύγχρονης μουσικής. Στόχος τους, η παρουσίαση της εκλεκτικής συγγένειας ανάμεσα στον ήχο του «τώρα» και το παρελθόν. Οι φοιτητές της κατεύθυνσης «Πολιτισμός και Πολιτιστική Διαχείριση» του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, υποστηριζόμενοι από την τεχνογνωσία και το δίκτυο επικοινωνίας της Στέγης, αναλαμβάνουν την προώθηση των συναυλιών σε στενή συνεργασία με τους μουσικούς, ενώ το πρόγραμμα τελεί υπό την εποπτεία και των δύο Ιδρυμάτων.
Νέοι και ανερχόμενοι –ως επί το πλείστον– ερμηνευτές παρουσιάζουν έργα που συνδέονται μέσα από ένα κοινό μουσικό περιβάλλον ή έργα που δημιουργούν μια (ακόμη) γέφυρα πάνω από τους αιώνες που τα χωρίζουν. Ένας ιδιαίτερος φόρος τιμής αποδίδεται στον György Kurtág με αφορμή τα ενενηκοστά του γενέθλια (γενν. 1926). Το έργο του Ούγγρου συνθέτη χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από το διάλογο που ανοίγει με όλες τις εποχές της μουσικής φιλολογίας. Μερικοί από τους σημαντικότερους «συνομιλητές» του είναι οι György Ligeti, Anton Webern, και J. S. Bach, έργα των οποίων θα ακουστούν μαζί με τα δικά του. Άλλες εκλεκτικές συγγένειες του φετινού προγράμματος είναι αυτές του Νίκου Σκαλκώτα με τον σύγχρονό του Erwin Schulhoff, των Hans Werner Henze και Rodney Sharman με τον Richard Wagner, καθώς και η πολύ ιδιαίτερη σύζευξη λογοτεχνίας και μουσικής, μεσαιωνικής και σύγχρονης, στη συναυλία με τίτλο Laborinthus. Συντελεστές: υπεύθυνη πρότζεκτ: Λορέντα Ράμου, υπεύθυνη καθηγήτρια Παντείου: Ανδρομάχη Γκαζή, τεχνική υποστήριξη Παντείου: Σταύρος Καπερώνης. Μιχάλης Χόιπελ: τσέλο, έργα: Έφη Μαρκουλάκη, Miklós Rózsa, Krzysztof Penderecki, György Kurtág και György Ligeti.
Κριστίν Σωφρονίου: πιάνο, έργα: György Kurtág, George Rochberg, J. S. Bach, Ηans Werner Henze, Rodney Sharman και Richard Wagner
Την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου, στις 8.30μ.μ., στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στην αίθουσα Τελετών του Παντείου Πανεπιστημίου, στο ισόγειο του Παλαιού Κτιρίου (κόκκινο κτίριο).
Η είσοδος στο χώρο του Παντείου γίνεται από την οδό Φραγκούδη, είναι δωρεάν και τηρείται σειρά προτεραιότητας.

 

Ρεσιτάλ κιθάρας Χάρη Καμπύλη

Το πρόγραμμα του ρεσιτάλ διατρέχει ένα ευρύ φάσμα του ρεπερτορίου της κιθάρας από την προκλασική έως τη σύγχρονη εποχή. Ο Χάρης Καμπύλης επέλεξε να ερμηνεύσει, πλάι σε προσφιλή του έργα των J. Dowland, J. S. Bach, J. K. Mertz, J. Turina, Μ. D. Pujol, την περίφημη «Σουίτα για το πέρασμα του χρόνου» του Κώστα Γρηγορέα, αλλά και ένα ακόμα σύγχρονο έργο που πρόσφατα βρήκε κι αυτό τη θέση του στην καρδιά του. Το «Voices 1915», βασισμένο πάνω σε αρμενικούς λαϊκούς τρόπους, γράφτηκε από τον Ιάκωβο Κολανιάν για τα 100 χρόνια από την επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων. Ο Χάρης Καμπύλης είναι μέλος του κιθαριστικού συνόλου «Κίθαρις», με το οποίο έχει συμμετάσχει σε συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Gyumri (βραβείο στο IV Διεθνές Φεστιβάλ «Renaissance»), το Yerevan, το μουσείο της Ακρόπολης κ.ά. Έχει βραβευθεί στο 25ο Φεστιβάλ Κιθάρας Πάτρας καθώς και το 4ο Φεστιβάλ Κιθάρας Π. Φαλήρου. Σήμερα διδάσκει κιθάρα στη γενέτειρά του, το Άστρος, καθώς και στην Τρίπολη.
Την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, στις 8.30μ.μ., στην αίθουσα Συναυλιών Φίλιππος Νάκας (Ιπποκράτους 41). Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ, φοιτητικό 5 ευρώ.
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2021 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet