kupseli

Η Γ.Γ. Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης Αττι­κής, α­κύ­ρω­σε την α­πό­φα­ση, α­πό τον πε­ρα­σμέ­νο Δε­κέμ­βριο, του Δή­μου Αθη­ναίων, σύμ­φω­να με την ο­ποία η δια­χεί­ρι­ση της Δη­μο­τι­κής Αγο­ράς Κυ­ψέ­λης, που α­να­κα­τα­σκευά­στη­κε με χρη­μα­το­δό­τη­ση α­πό το Ε­ΣΠΑ, εί­χε πα­ρα­χω­ρη­θεί δω­ρεάν για εκ­με­τάλ­λευ­ση στην ο­μά­δα του Impact Hub Athens, που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στον χώ­ρο της κοι­νω­νι­κής ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας, πα­ρά τις α­ντι­δρά­σεις φο­ρέων και συλ­λο­γι­κο­τή­των.
Οι κοι­νω­νι­κοί φο­ρείς και οι συλ­λο­γι­κό­τη­τες της Κυ­ψέ­λης και της ευ­ρύ­τε­ρης πε­ριο­χής της 6ης Δη­μο­τι­κής Κοι­νό­τη­τας διεκ­δι­κού­σαν η α­γο­ρά να εί­ναι α­νοι­κτή σε ό­λους και ό­λες, δε­δο­μέ­νου ό­τι πριν α­να­και­νι­στεί α­πο­τε­λού­σε αυ­το­δια­χει­ρι­ζό­με­νο κοι­νω­νι­κό χώ­ρο και τε­λού­σε υ­πό α­νοι­χτή κα­τά­λη­ψη. Η συ­γκε­κρι­μέ­νη α­πό­φα­ση του Δή­μου εί­χε προ­κα­λέ­σει μπα­ράζ α­ντι­δρά­σεων τό­σο α­πό τους κα­τοί­κους στην πε­ριο­χή της Κυ­ψέ­λης, ό­σο και α­πό τις δη­μο­τι­κές πα­ρα­τά­ξεις που πρό­σκει­νται στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, το ΚΚΕ και την Α­ΝΤΑΡ­ΣΥΑ.
Την προ­σφυ­γή κα­τά της α­πό­φα­ση, εί­χε κά­νει η σύμ­βου­λος της 6ης δη­μο­τι­κής Κοι­νό­τη­τας, Δή­μη­τρα-Ινές Αγγε­λή-Λυ­κού­δη. Η α­κυ­ρω­τι­κή α­πό­φα­ση στη­ρί­χτη­κε κα­τά βά­ση στο σκε­πτι­κό της προ­σφεύ­γου­σας, κα­θώς έ­κα­νε δε­κτό τον ι­σχυ­ρι­σμό της, ό­τι «η ε­πί­μα­χη α­πό­φα­ση του Δη­μο­τι­κού Συμ­βου­λίου ε­λή­φθη κα­τά πα­ρά­βα­ση της διά­τα­ξης του αρ­θρου 83 Ν.3852/2010 με το αι­τιο­λο­γι­κό ό­τι το συμ­βού­λιο της δη­μο­τι­κής ε­νό­τη­τας δεν γνω­μο­δό­τη­σε θε­τι­κά».
Η Ανοι­χτή Πό­λη κα­τα­ψή­φι­σε την πρό­τα­ση και εξ αρ­χής εί­χε κα­ταγ­γεί­λει τις πρα­κτι­κές Κα­μί­νη, με ε­πα­νει­λημ­μέ­νες εκ­κλή­σεις να συ­ζη­τη­θεί το θέ­μα του τρό­που ε­πα­να­λει­τουρ­γίας της Δη­μο­τι­κής Αγο­ράς στο Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο. Η δη­μο­τι­κή αρ­χή ε­πέ­λε­ξε να διεκ­πε­ραιώ­σει τη δια­δι­κα­σία χω­ρίς ε­νη­μέ­ρω­ση των πα­ρα­τά­ξεων.
Με τη δια­δι­κα­σία που α­κο­λού­θη­σε η δη­μο­τι­κή αρ­χή πα­ρα­χω­ρού­σε πλή­ρως έ­να δη­μο­τι­κό α­κί­νη­το (που ε­πι­πλέ­ον η α­να­καί­νι­σή του έ­χει συγ­χρη­μα­το­δο­τη­θεί με κοι­νο­τι­κούς και ε­θνι­κούς δη­μό­σιους πό­ρους), σε έ­να φο­ρέα ι­διω­τι­κού δι­καίου (έ­στω μη κερ­δο­σκο­πι­κού), που θα έ­χει το δι­καίω­μα ε­μπο­ρι­κής εκ­με­τάλ­λευ­σης, μέ­σω υ­πε­νοι­κία­σης των χώ­ρων της Αγο­ράς, χω­ρίς να δια­σφα­λί­ζε­ται η δω­ρεάν φι­λο­ξε­νία και συμ­με­το­χή ε­νερ­γών συλ­λο­γι­κο­τή­των της πε­ριο­χής.
Τί­θε­νται, ε­πί­σης, ζη­τή­μα­τα α­θέ­μι­του α­ντα­γω­νι­σμού και μη α­πο­δε­κτών κρα­τι­κών ε­νι­σχύ­σεων ι­διω­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των. Να ση­μειω­θεί ό­τι δεν κα­τα­τέ­θη­κε στο Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο γρα­πτή γνω­μο­δό­τη­ση της νο­μι­κής υ­πη­ρε­σίας του Δή­μου, αλ­λά και της αρ­μό­διας δια­χει­ρι­στι­κής αρ­χής του υ­λο­ποιη­μέ­νου έρ­γου Ε­ΣΠΑ, για τη νο­μι­μό­τη­τα της δια­δι­κα­σίας και του σχε­δίου σύμ­βα­σης.

Το ι­στο­ρι­κό της Αγο­ράς

Η δη­μο­τι­κή πα­ρά­τα­ξη Ανοι­χτή Πό­λη εί­χε α­ντι­δρά­σει στους σχε­δια­σμούς Κα­μί­νη και εί­χε κα­τα­θέ­σει τη δι­κή της πρό­τα­ση για έ­να σχή­μα «δη­μο­κρα­τι­κής και συμ­με­το­χι­κής συν­δια­χεί­ρι­σης του δή­μου και της το­πι­κής κοι­νω­νίας». Στο σκε­πτι­κό της α­να­φέ­ρε­ται στο γε­γο­νός ό­τι το κτί­ριο της δη­μο­τι­κής α­γο­ράς για χρό­νια α­πο­τέ­λε­σε χώ­ρο συ­νεύ­ρε­σης των κα­τοί­κων και ση­μείο α­να­φο­ράς της πε­ριο­χής. Η λει­τουρ­γία της Αγο­ράς έ­πα­ψε, με­τά α­πό με­ρι­κά χρό­νια υ­πο­λει­τουρ­γίας και το 2003 ήρ­θε και η πλή­ρης ε­γκα­τά­λει­ψη της. Το 2004 η Αγο­ρά περ­νά τον κίν­δυ­νο κα­τε­δά­φι­σης, για να με­τα­τρα­πεί σε γκα­ρά­ζ, οι κι­νη­το­ποιή­σεις και οι α­γώ­νες των κα­τοί­κων και κοι­νω­νι­κών φο­ρέων της πε­ριο­χής κα­τα­φέρ­νουν το χα­ρα­κτη­ρι­σμό της το 2005 ως δια­τη­ρη­τέο κτί­σμα.
Στη συ­νέ­χεια, η Δη­μο­τι­κή α­γο­ρά, κα­τό­πιν το­πι­κής πρω­το­βου­λίας κα­τοί­κων και φο­ρέων, α­κο­λου­θεί έ­να α­νοι­κτό και αυ­το­δια­χει­ρι­ζό­με­νο μο­ντέ­λο λει­τουρ­γίας. Στα σχε­δόν 5 χρό­νια που διήρ­κε­σε, φι­λο­ξε­νή­θη­καν πά­νω α­πό 600 πο­λι­τι­στι­κές εκ­δη­λώ­σεις, θε­α­τρι­κές πα­ρα­στά­σεις, μου­σι­κά δρώ­με­να και συ­ναυ­λίες, εκ­θέ­σεις ζω­γρα­φι­κής και φω­το­γρα­φίας, πα­ρου­σιά­σεις βι­βλίων, εκ­δη­λώ­σεις δη­μό­σιων σχο­λείων και πολ­λές ε­πί­και­ρες συ­ζη­τή­σεις. Επί­σης προ­σφέρ­θη­κε ση­μα­ντι­κό κοι­νω­νι­κό και αλ­λη­λέγ­γυο έρ­γο, ό­πως συλ­λο­γι­κές κου­ζί­νες, μα­θή­μα­τα ελ­λη­νι­κής γλώσ­σας σε με­τα­νά­στες, χα­ρι­στι­κά πα­ζά­ρια, λει­τουρ­γία λαϊκής α­γο­ράς βιο­λο­γι­κών προϊό­ντων κ.ά.
Η ει­σβο­λή των ΜΑΤ το κα­λο­καί­ρι του 2011, σή­μα­νε το βίαιο τέ­λος αυ­τού του πει­ρά­μα­τος διά­σω­σης και αυ­το­δια­χεί­ρι­σης της α­γο­ράς, ως χώ­ρου πο­λι­τι­σμού και αλ­λη­λεγ­γύης . Η δη­μο­τι­κή αρ­χή Κα­μί­νη σκό­πευε να σβή­σει α­πό την ι­στο­ρία της αυ­τά τα 5 χρό­νια λει­τουρ­γίας της Αγο­ράς, που συ­νά­ντη­σε ευ­ρεία κοι­νω­νι­κή α­πο­δο­χή.

Οι προ­τά­σεις της Ανοι­χτής Πό­λης

Για την Ανοι­χτή Πό­λη οι α­νά­γκες των κα­τοί­κων της πε­ριο­χής, μα­ζί με τον ι­στο­ρι­κό ρό­λο του κτι­ρίου στην πε­ριο­χή, ως χώ­ρου κοι­νω­νι­κής μνή­μης πρέ­πει να εί­ναι οι βα­σι­κοί ά­ξο­νες για την πρό­τα­ση ε­νός κέ­ντρου κοι­νω­νι­κής ε­πα­φής και συ­νά­ντη­σης, πο­λι­τι­σμού, ε­νη­μέ­ρω­σης και αλ­λη­λεγ­γύης. Η διαρ­κής, ε­νερ­γός συμ­με­το­χή των κα­τοί­κων, πρέ­πει να εί­ναι α­πα­ρά­βα­τος ό­ρος για τη μελ­λο­ντι­κή λει­τουρ­γία της α­γο­ράς, προς ό­φε­λος της γει­το­νιάς και της πό­λης ευ­ρύ­τε­ρα.
Με αυ­τό το σκε­πτι­κό πρέ­πει να ε­φαρ­μο­στεί έ­να νέο σχή­μα δη­μο­κρα­τι­κής και συμ­με­το­χι­κής συν­δια­χεί­ρι­σης του δή­μου και της το­πι­κής κοι­νω­νίας (υ­πάρ­χουν τέ­τοια ε­πι­τυ­χη­μέ­να πρό­τυ­πα σε άλ­λες πό­λεις της Ευ­ρώ­πης), ώ­στε να δια­σφα­λι­στεί τό­σο ο δη­μό­σιος προο­ρι­σμός της ως νεό­τε­ρου μνη­μείου και να ε­ξε­τα­στεί το εν­δε­χό­με­νο συν­δια­χεί­ρι­σής της α­πό κοι­νή ε­πι­τρο­πή συμ­με­το­χής εκ­προ­σώ­πων του δή­μου και των το­πι­κών φο­ρέων, με ευ­ρεία α­ντι­προ­σω­πευ­τι­κό­τη­τα, ό­σο και η συ­νέ­χι­ση πο­λι­τι­στι­κών εκ­δη­λώ­σεων και συ­νε­λεύ­σεων στο χώ­ρο αυ­τόν, με κρι­τή­ρια πλου­ρα­λι­σμού, ί­σης με­τα­χεί­ρι­σης και α­πο­φυ­γής δια­κρί­σεων.


Μα­ρία Λυ­κού­ρα – Ανοι­χτή Πό­λη
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2021 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet