zounis

Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες κατάθεσης στη Βουλή για συζήτηση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών που αφορά ρυθμίσεις για την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ. Το νομοσχέδιο αποτελείται από 119 άρθρα, έχει δοθεί στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και στους εκπροσώπους των εργαζομένων, και εκκρεμεί η εξέτασή του από την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Την εβδομάδα που πέρασε έγινε συνάντηση του υπουργείου με την ΕΝΠΕ, όπου ζητήθηκε η επιτάχυνση της ψήφισής του και η επέκταση ρυθμίσεων που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Ο υπουργός δεσμεύτηκε πως μέσα στον Ιούνιο θα τους δοθούν και οι προτάσεις του για τις αλλαγές στον Καλλικράτη.
Στο πρώτο μέρος του πολυνομοσχεδίου, το οποίο αποτελείται από 16 άρθρα, αφορά ρυθμίσεις για το εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). Ουσιαστικά εκσυγχρονίζει και επικαιροποιεί το Ν. 1069/80 μετά από 37 χρόνια λειτουργίας του, ενσωματώνοντας την πλούσια εμπειρία από την μέχρι τώρα δραστηριότητα των ΔΕΥΑ.
Επί της ουσίας όλο το πολυνομοσχέδιο έρχεται να δώσει λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζει η αυτοδιοίκηση και να διορθώσει και εκσυγχρονίσει δομές και διατάξεις για την καλύτερη λειτουργία της.

Εκσυγχρονισμός των ΔΕΥΑ

Επί των άρθρων τώρα: Στο άρθρο 1 προβλέπεται ρητά ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των ΔΕΥΑ, ενώ στο άρθρο 2 ορίζεται αναλυτικά η σύνθεση και ο τρόπος ορισμού του ΔΣ των ΔΕΥΑ και μπαίνει σε ισχύ με την έναρξη λειτουργίας των αρχών που θα προκύψουν στις επόμενες εκλογές. Στο άρθρο 3 γίνεται προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας των ΔΕΥΑ στις σύγχρονες απαιτήσεις καθεμιάς επιχείρησης, με σημαντικό αναπτυξιακό και επενδυτικό έργο. Το άρθρο 5 αφορά τα έσοδα των ΔΕΥΑ. Το άρθρο 9 επικαιροποιεί τη διαδικασία ανάθεσης έργων και προμηθειών των ΔΕΥΑ. Το άρθρο 10 καθορίζει τους όρους διαμόρφωσης τιμολογιακής πολιτικής των ΔΕΥΑ. Το 11 προβλέπει τους όρους λύσης λειτουργίας ΔΕΥΑ, ενώ το 13 αναφέρεται στην κατάταξη προσωπικού επιχειρήσεων που προκύπτουν από συγχωνεύσεις. Το άρθρο 14 ρυθμίζει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΔΕΥΑ προς τους οικείους δήμους.

Οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ

Το δεύτερο μέρος ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ και τον νομικών προσώπων αυτών. Το άρθρο 17 αναφέρεται σε θέματα λύσης επιχειρήσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και προβλήματα που προκύπτουν από χρέη και προσωπικό. Το άρθρο 18 ρητά ορίζει ότι οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ δεν ανήκουν στους φορείς του δημόσιου τομέα. Το άρθρο 19 ρυθμίζει τη συμμετοχή περισσότερων δήμων σε επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών. Τα άρθρα 21 και 22 ρυθμίζουν θέματα επιχορηγήσεων από ΟΤΑ α΄ βαθμού σε νομικά πρόσωπα αυτών. Το 23 ρυθμίζει θέματα μεταφοράς στους ΟΤΑ α΄ βαθμού συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΝΠΔΔ αυτών. Το 24 ρυθμίζει θέματα για την εύρυθμη λειτουργία Δημοτικών και Περιφερειακών Θεάτρων. Το 25 εξασφαλίζει τη συνέχιση υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της ΕΕ. Το 26 ορίζει τους όρους και προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων.
Το 31 ρυθμίζει το ωράριο λειτουργίας των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας Περιφερειών. Στο 34 αναφέρεται στην παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους ΟΤΑ παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών. Στο 35 επανέρχεται η αντιμισθία αντιδημάρχων, προέδρου ΔΣ και η αποζημίωση για τα μέλη του ΔΣ. Στο 36 προβλέπεται η επιβοήθηση έργου αιρετών ΑμεΑ. Στο 39 αναφέρονται τα κριτήρια επιλογής πιστωτικού ιδρύματος για τις καταθέσεις των ΟΤΑ α΄ βαθμού.
Στο άρθρο 40 υλοποιείται το αίτημα των προέδρων των τοπικών και δημοτικών ενοτήτων για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής με τρόπο σαφή, έτσι ώστε να μπορούν οι ίδιοι να την διαχειριστούν. Στο 41 και 42 εισάγεται το διπλογραφικό σύστημα και ΝΠΔΔ πλην σχολικών επιτρόπων. Επίσης, ρυθμίζεται η υποβολή οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ.
Τέλος καταργείται ο προληπτικός έλεγχος δαπανών των περιφερειών. Εισάγεται η χρήση τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών POS και ο συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ τους, ρυθμίζονται προβλήματα που υπήρξαν με τη μεταφορά μαθητών. Γίνεται ταυτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων των ΟΤΑ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Απαλλάσσονται από τέλη κυκλοφορίας οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Γίνεται ρύθμιση χρεών φυσικών και νομικών προσώπων προς τους δήμους και νομικά πρόσωπα αυτών. Ρυθμίζονται θέματα παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, όπως και θέματα μισθώσεων περιπτέρων και κυλικείων. Μεταβιβάζονται στους δήμους τα πάσης φύσεως ακίνητα που αναφέρονται στην κάλυψη σχολικής στέγης. Ορίζει το τέλος υπέρ δήμων επί των ακαθάριστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και δικαιώματα από χρήση πόσιμου ύδατος από ιδιώτες. Απαλλάσσει από φόρο εισοδήματος, επί ακίνητης περιουσίας, τους ΟΤΑ. Ρυθμίζει θέματα παραχώρησης πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων έναντι τέλους χωρίς δημοπρασία. Επίσης ρυθμίζει θέματα του προσωπικού των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων τους όπως διορισμού καταγεγραμμένων σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ, αποσπάσεις προσωπικού, θεμάτων προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, επιλογή προϊσταμένων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού, πρόσληψης υδρονομέων στις ΔΕΥΑ, αδειών για φοίτηση υπαλλήλων ΟΤΑ στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ελέγχου κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων, μέσα ατομικής προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους ΟΤΑ, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, θέματα Δημοτικών Αστυνομικών και άρση δυσμενών συνεπειών από τη διαθεσιμότητα και την υποχρεωτική κινητικότητα, παύση πειθαρχικών διώξεων υπαλλήλων και αρμοδίων για μη χορήγηση στοιχείων εργαζομένων, θέματα νομικής στήριξης υπαλλήλων των ΟΤΑ, ρύθμιση θεμάτων μουσικών ΟΤΑ.

Συνέχιση της κοινωνικής πρόνοιας

Στο άρθρο 101 εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπηρεσιών των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας ηλικιωμένων, των Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κέντρων Στήριξης Ρομά και ευπαθών ομάδων και των αντίστοιχων συμβάσεων του προσωπικού των προγραμμάτων αυτών.
Στο 102 ρυθμίζονται θέματα μετατάξεων προσωπικού και αναγνώρισης προϋπηρεσίας. Στο τρίτο μέρος του πολυνομοσχεδίου στο πρώτο κεφάλαιο ιδρύεται ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ). Σκοπός τους, στο πλαίσιο αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι η ανάπτυξη δράσεων σχετικές με την εδαφική συνεργασία και δύνανται να οριστούν είτε ως ενδιάμεσοι φορείς για την υλοποίηση ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων, είτε ως διαχειριστικές αρχές εφαρμογής προγραμμάτων και κοινών σχεδίων δράσης, είτε ως τελικοί δικαιούχοι υλοποίησης έργων.
Στο δεύτερο κεφάλαιο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, όπως πληρωμές Κοινωνικών Προγραμμάτων. Επίσης θέματα τέλεσης πολιτικών γάμων, νομικής υποστήριξης Ανεξάρτητων Αρχών, λειτουργία αμαξοστασίων Δήμων και τέλος θέματα λειτουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών.
Η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου θα δώσει λύσεις σε προβλήματα γραφειοκρατίας, επιλύει σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα των φορέων της αυτοδιοίκησης του προσωπικού τους και ευρύτερα των τοπικών κοινωνιών.

Πέτρος Ζούνης
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2021 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet