20ό ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

 

Τε­λευ­ταία μέ­ρα σή­με­ρα, Κυ­ρια­κή 2 Ιου­λίου, του 20ου Αντι­ρα­τσι­στι­κού Φε­στι­βάλ στο Πάρ­κο Γου­δή. Με συ­ζη­τή­σεις, συ­ναυ­λίες, δρώ­με­να, εκ­θέ­σεις, κου­ζί­νες και κό­σμο λέ­με για άλ­λη μια φο­ρά «Όχι» στο ρα­τσι­σμό, τις δια­κρί­σεις, την εκ­με­τάλ­λευ­ση, τα κλει­στά σύ­νο­ρα, τη Συμ­φω­νία Ντρο­πής με την Τουρ­κία, τα στρα­τό­πε­δα, τις ά­θλιες συν­θή­κες δια­βίω­σης, τις α­πε­λά­σεις. Όπως και θα συ­νε­χί­σου­με να το φω­νά­ζου­με μέ­χρι και το ε­πό­με­νο ρα­ντε­βού μας του χρό­νου.
Το πρό­γραμ­μα της Κυ­ρια­κής 2 Ιου­λίου:
Συ­ναυ­λίες: Την τρί­τη και τε­λευ­ταία μέ­ρα του 20ού Αντι­ρα­τσι­στι­κού Φε­στι­βάλ Αθή­νας τα­ξι­δεύου­με σε ε­ναλ­λασ­σό­με­να pop η­χο­το­πία, άλ­λο­τε πιο dreamy κι άλ­λο­τε πιο dark, σε μια μα­γι­κή μου­σι­κή δια­δρο­μή, που α­κο­λου­θώ­ντας την ως το τέ­λος, θα φτά­σου­με …Ικα­ρία:
Σtella, The Callas, Man from Managra, S.W.I.M. (SOMEONE WHO ISN’T ME)
Στο χώ­ρο των με­τα­να­στευ­τι­κών κοι­νο­τή­τω­ν: Las Galoperas de Atenas – Χο­ρός α­πό την Πα­ρα­γουάη, Χο­ρός και τρα­γού­δια α­πό το Πο­λι­τι­στι­κό Κέ­ντρο Κουρ­δι­στάν, Μc Yinka + dj Breatstrike, Tribal West – Αφρι­κά­νι­κο Κρου­στά, Los dos o Mas.
Οι μου­σι­κές δια­δρο­μές της τε­λευ­ταίας νύ­χτας συ­νε­χί­ζο­νται με: Έλα να τρα­γου­δή­σου­με «Ομού κι Αντά­μα» με τους πρό­σφυ­γες και με­τα­νά­στες μα­θη­τές και τους δα­σκά­λους των Πί­σω Θρα­νίων, Ικα­ριώ­τι­κο γλέ­ντι με τον Νί­κο Φά­κα­ρο
Συ­ζη­τή­σεις: Θέ­λου­μεν Ομο­σπον­δία: η πο­λι­τι­κή της ε­πα­νέ­νω­σης της Κύ­πρου. Ομι­λη­τές –τριες: Γρη­γό­ρης Ιωάν­νου (Αρι­στε­ρή Κί­νη­ση «Θέ­λου­με Ομο­σπον­δία», Λευ­κω­σία), Ορχάν Ερο­νέ­ν(Dayanışma, Lefkoşa). Συ­ντο­νι­σμός: Αδά­μος Ζα­χα­ριά­δης (δη­μο­σιο­γρά­φος).
Απέ­να­ντι στην Ευ­ρώ­πη φρού­ριο, τους πο­λέ­μους και τις πο­λι­τι­κές α­σφά­λειας. Αλλη­λεγ­γύη χω­ρίς σύ­νο­ρα. Ομι­λη­τές – τριες: Ιά­σω­νας Απο­στο­λό­που­λος (δια­σώ­στης στα α­νοι­χτά της Λι­βύης), Απο­στό­λης Φω­τιά­δης (δη­μο­σιο­γρά­φος – συγ­γρα­φέ­ας), Δη­μή­τρης Σα­ρα­φια­νός (Δι­κη­γό­ρος – ΛΑ.Ε), Γιάν­νης Ευ­στα­θίου (Αντι­πο­λε­μι­κή Διε­θνι­στι­κή Κί­νη­ση – Δί­κτυο Σπάρ­τα­κος). Συ­ντο­νι­σμός: Γιώρ­γος Μα­νιά­της (Χώ­ρος Στέ­γα­σης Προ­σφύ­γων City Plaza).
Εργο­δο­τι­κή σταυ­ρο­φο­ρία και νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρος με­σαίω­νας: να κά­νου­με το α­δύ­να­το, δυ­να­τό. Ομι­λη­τές – τριες: Από­στο­λος Κα­ψά­λης (ε­ρευ­νη­τής – Ι­ΝΕ/ΓΣΕΕ), Ολύ­βιαΤζιου­βά­ρα (Αttack), Δη­μο­σθέ­νης Χρι­στό­που­λος (Κλα­δι­κή Εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ/ Α.Π Ρο­σι­νά­ντε), Χα­ρά Κα­ρα­γιαν­νά­κη (G400), Γιώρ­γος Χα­ρί­σης (ΠΟ­Ε – Ο­ΤΑ). Συ­ντο­νι­σμός: Δη­μή­τρης Μα­ντζού­κας (δι­κη­γό­ρος)
Από τη δί­κη της Χρυ­σής Αυ­γής στα πο­γκρόμ του Ασπρο­πύρ­γου: να­ζι­στι­κή δρά­ση και α­ντι­φα­σι­στι­κός α­γώ­νας. Ομι­λη­τές – τριες: Θα­νά­σης Κα­μπα­γιάν­νης (δι­κη­γό­ρος πο­λι­τι­κής α­γω­γής στη δί­κη της Χρυ­σής Αυ­γής), Ελευ­θε­ρία Κου­μά­ντου (δη­μο­σιο­γρά­φος – GoldenDawn Watch), Τζα­βέ­ντ Ασλα­μ, (Πρό­ε­δρος Πα­κι­στα­νι­κής Κοι­νό­τη­τας Ελλά­δος). Συ­ντο­νι­σμός: Αγγε­λι­κή Βαλ­σα­μά­κη (Αντι­φα­σι­στι­κός Συ­ντο­νι­σμός)
Αυ­τοορ­γα­νω­μέ­νες συ­ζη­τή­σεις: Πα­νευ­ρω­παϊκή κι­νη­το­ποίη­ση για το δι­καίω­μα στην έκ­τρω­ση. Ομι­λή­τρια: Σό­νια Μη­τρα­λιά, Συ­νέ­λευ­ση φε­μι­νι­στι­κών και ΛΟ­Α­ΤΚΙ ορ­γα­νώ­σεων στο Φε­μι­νι­στι­κό Χώ­ρο του Φε­στι­βάλ. Ρα­ντε­βού στις 7.00 μ.μ.
Εκθέ­σεις: «No Direction Home» -Από την α­πώ­λεια στην ελ­πί­δα; Τριά­ντα έλ­λη­νες φω­το­γρά­φοι και φω­το­ρε­πόρ­τερ α­πο­τυ­πώ­νουν την πρό­σφα­τη προ­σφυ­γι­κή ε­μπει­ρία α­πό τις ε­στίες του πο­λέ­μου μέ­χρι τις πύ­λες της Ευ­ρώ­πης | Εκθέ­σεις φω­το­γρα­φίας για τα 20 χρό­νια του Αντι­ρα­τσι­στι­κού Φε­στι­βάλ και τον 1 χρό­νο του αυ­το­δια­χει­ρι­ζό­με­νου Χώ­ρου Στέ­γα­σης Προ­σφύ­γων City Plaza.
Looking the «old» photo albums: Ένα αλ­λιώ­τι­κο οι­κο­γε­νεια­κό άλ­μπουμ -ο Νί­κος Βαρ­δα­κα­στά­νης φω­το­γρα­φί­ζει οι­κο­γέ­νειες προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών που βρή­καν στο Χώ­ρο Στέ­γα­σης Προ­σφύ­γων City Plaza το νέο τους σπί­τι.
Κου­ζί­νες: Με γεύ­σεις α­πό δε­κά­δες μέ­ρη του κό­σμου θα στρω­θεί το πιο α­νοι­χτό και φι­λό­ξε­νο τρα­πέ­ζι της πό­λης, το τρα­πέ­ζι του 20ού Αντι­ρα­τσι­στι­κού Φε­στι­βάλ Αθή­νας. Η με­τα­να­στευ­τι­κή/προ­σφυ­γι­κή κου­ζί­να θα εί­ναι για άλ­λη μια χρο­νιά η με­γά­λη πρω­τα­γω­νί­στρια του τριη­μέ­ρου, κα­θώς πρό­σφυ­γες και με­τα­νά­στες, γυ­ναί­κες και ά­ντρες, α­πό χώ­ρες της Ασίας, της Αφρι­κής και της Μέ­σης Ανα­το­λής θα ε­τοι­μά­ζουν αλ­μυ­ρά και γλυ­κά πα­ρα­δο­σια­κά ε­δέ­σμα­τα των τό­πων κα­τα­γω­γής τους: Aί­γυ­πτος, Αι­θιο­πία, Αφγα­νι­στάν, Βα­νε­ζουέ­λα, Ζι­μπά­μπουε, Ιρά­ν, Κα­με­ρούν, Κέ­νυα, Κουρ­δι­στάν, Μα­δα­γα­σκά­ρη, Μα­λαι­σία, Μα­ρό­κο, Μο­ζαμ­βί­κη, Μπουρ­γκί­να Φά­σο, Νί­γη­ρας, Νι­γη­ρία, Ν. Αφρι­κή, Σε­νε­γά­λη, Σου­δάν, Τουρ­κία, Φι­λι­πίν­νες. Από το Φε­στι­βάλ δε θα λεί­ψουν ού­τε οι ρα­κο­με­ζέ­δες του «Ρα­κά­δι­κου» ού­τε οι γεύ­σεις της Συλ­λο­γι­κής Κου­ζί­νας «El Chef».

Info: εί­σο­δος ε­νί­σχυ­σης 5€, δω­ρεάν για πρό­σφυ­γες και με­τα­νά­στες/τριες. Ώρα έ­ναρ­ξης γε­νι­κή: 6.00 μμ.. Ώρα έ­ναρ­ξης συ­ζη­τή­σεω­ν: 7.00 μμ. Ώρα έ­ναρ­ξης συ­ναυ­λιώ­ν: 9.30 μμ. Πε­ρισ­σό­τε­ρα στο www.antiracistfestival.gr
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet