Με ή­ρωες α­λη­θι­νά πρό­σω­πα της ι­στο­ρίας, ο Ρα­κί­νας δη­μιουρ­γεί μια τρα­γω­δία. Πο­λύ κο­ντά στη χρο­νι­κή στιγ­μή που στην ευ­ρω­παϊκή λο­γο­τε­χνία η αν­θρώ­πι­νη φύ­ση αρ­χί­ζει να πα­ρου­σιά­ζε­ται ό­πως α­κρι­βώς πρέ­πει να εί­ναι -ε­λεύ­θε­ρη, στο με­ταίχ­μιο αυ­τό μια ι­σχυ­ρής κοι­νω­νι­κής αλ­λα­γής- συν­θέ­τει ο Ρα­κί­νας τη «Βε­ρε­νί­κη» του, φτιαγ­μέ­νη απ’ αυ­τά τα υ­λι­κά των πραγ­μα­τι­κών αν­θρώ­πων, ό­πως σε μια κα­θη­με­ρι­νή α­πλή α­νυ­πε­ρά­σπι­στη ε­ρω­τι­κή ι­στο­ρία. Ήρωες που φαι­νο­με­νι­κά κι­νού­νται α­πό μια κο­σμι­κή ε­πι­τα­γή, στην ου­σία έ­χουν τη δυ­να­τό­τη­τα να πρά­ξουν χω­ρίς το δί­κα­νο ε­νός α­πό μη­χα­νής θε­ού. Εί­ναι ι­κα­νοί λοι­πόν να α­πο­φα­σί­σουν για τις ζωές τους; Μή­πως η ύ­παρ­ξη ε­νός «κη­δε­μό­να» εί­ναι μέ­χρι σή­με­ρα το κα­λύ­τε­ρο άλ­λο­θι για την α­δρά­νειά μας;
Η με­τά­φρα­ση εί­ναι του Στρα­τή Πα­σχά­λη, ε­νώ η σκη­νο­θε­σία α­νή­κει στη Μα­ρία Ξαν­θο­που­λί­δου. Παί­ζουν οι: Δη­μή­τρης Πα­πα­δά­τος, Γιάν­νης Πα­πα­δό­που­λος,  Δάφ­νη Σκρου­μπέ­λου. Η πα­ρά­στα­ση ε­ντάσ­σε­ται στο Φε­στι­βάλ Θε­α­τρι­κές Συν­θέ­σεις ΙV που διορ­γα­νώ­νει το Βeton7 κά­θε χρό­νο με βά­ση έ­να θε­α­τρο­λο­γι­κό ά­ξο­να κά­θε χρό­νο, δί­νο­ντας τη δυ­να­τό­τη­τα σε θε­α­τρι­κές ο­μά­δες και με­μο­νω­μέ­νους καλ­λι­τέ­χνες οι ο­ποίοι υ­πέ­βαλ­λαν πρό­τα­ση και ε­πι­λέ­χθη­καν, να πα­ρου­σιά­σουν τη δου­λειά τους με βά­ση μια συ­γκε­κρι­μέ­νη θε­μα­τι­κή του Beton7. Ο τέ­ταρ­τος χρό­νος των Θε­α­τρι­κών Συν­θέ­σεων (2014-2015) του Beton7 εί­ναι α­φιε­ρω­μέ­νος στους δυο γάλ­λους δρα­μα­τουρ­γούς του 17ου αιώ­να τον Ρα­κί­να (1639-1699) και στον Μο­λιέ­ρο (1622-1673). Στό­χος εί­ναι να α­να­δει­χθεί με σύγ­χρο­νο τρό­πο η σκη­νι­κή προ­σέγ­γι­ση, ο ποιη­τι­κός λό­γος και η βα­θιά υ­παρ­ξια­κή α­γω­νία που υ­πάρ­χει στα κεί­με­να των Ρα­κί­να – Μο­λιέ­ρου, α­ντί­δο­το στον ά­νυ­δρο πνευ­μα­τι­κά ση­με­ρι­νό κό­σμο.
Πα­ρα­στά­σεις: 28 και 29 Ια­νουα­ρίου, στις 9μ.μ., στο Βeton 7 (Πύδ­νας 7, Βο­τα­νι­κός, τηλ. 210 7512625).
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet