Με τροπολογία των βουλευτών Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βαγενά - Παπαδόπουλου υπερψηφίστηκε η δημιουργία του Μουσείου

Με τροπολογία - προσθήκη στο νόμο του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τα Πνευματικά Δικαιώματα, την οποία συνυπογράφουν οι βουλευτές Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Άννα Βαγενά και Νίκος Παπαδόπουλος, υπερψηφίστηκε στη Βουλή η Ίδρυση Εθνικού Μουσείου Αγροτικού Κινήματος Κιλελέρ. Σύμφωνα με την τροπολογία, «συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Εθνικό Μουσείο Αγροτικού Κινήματος Κιλελέρ” (Ε.Μ.Α.Κ. Κιλελέρ), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η διοίκηση και διαχείριση του Ε.Μ.Α.Κ. Κιλελέρ ανήκει στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και στον κατά τόπον αρμόδιο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού (ΟΤΑ Α’), στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ των ως άνω φορέων.» Όπως δήλωσε η βουλευτής Α. Βαγενά μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου: «Ξέρω ότι τίποτα δεν τελείωσε… Πραγματικά, τώρα αρχίζει ο αγώνας και η προσπάθεια για την πραγματοποίηση αυτού του σπουδαίου οράματος. Ωστόσο, πιστεύω ότι χάρη στις προσπάθειες όλων μας –της Κυβέρνησης, του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας– θα καταφέρουμε να το κάνουμε πραγματικότητα.» Το όραμα συγκινητικό και ελπιδοφόρο, η υλοποίηση δύσκολη, η καλή πίστη και η σκληρή προσπάθεια απαραίτητη.

 

Εί­ναι μάλ­λον γε­γο­νός πως το α­γρο­τι­κό κί­νη­μα του Κι­λε­λέρ εί­ναι ευ­ρέως... ά­γνω­στο ι­διαί­τε­ρα στους νέ­ους. Όπως ε­πι­ση­μαί­νε­ται στο αι­τιο­λο­γι­κό της κα­τα­τε­θεί­σας τρο­πο­λο­γίας: «Τα γε­γο­νό­τα του Κι­λε­λέρ (6-19 Μαρ­τίου του 1910) α­πο­τε­λούν ο­ρό­ση­μο για το πα­ν-ευ­ρω­παϊκό  αλ­λά και πα­γκό­σμιο α­γρο­τι­κό κί­νη­μα. Η ι­στο­ρία του Κι­λε­λέ­ρ, ως μια α­πό τις γε­νέ­θλιες στιγ­μές της α­γρο­τι­κής κι­νη­μα­τι­κής αυ­τε­πί­γνω­σης, τεί­νει να πα­ρα­γκω­νι­στεί, αν μη και να λη­σμο­νη­θεί, δη­μιουρ­γώ­ντας την ε­ντύ­πω­ση ό­τι η ι­στο­ρία του νεώ­τε­ρου α­γρο­τι­κού κι­νή­μα­τος ξε­κι­νά α­πό την πε­ρίο­δο της α­πο-α­ποι­κιο­ποίη­σης των χω­ρών της α­με­ρι­κα­νι­κής και α­φρι­κα­νι­κής η­πεί­ρου. Εί­ναι, πε­ραι­τέ­ρω, ι­διαί­τε­ρα σο­βα­ρό ό­τι και στο πλαί­σιο της ελ­λη­νι­κής εκ­παί­δευ­σης τα γε­γο­νό­τα της ε­ξέ­γερ­σης των κο­λί­γων του 1910 εί­ναι ε­λά­χι­στα γνω­στά. Ως α­πο­τέ­λε­σμα ό­λων αυ­τώ­ν: η νε­ο­λαία, και πρω­τί­στως οι νέ­οι που προέρ­χο­νται α­πό την  πε­ριο­χή της Θεσ­σα­λίας, να α­γνοούν εξ ο­λο­κλή­ρου την τό­σο ση­μα­ντι­κή αυ­τή σε­λί­δα α­γώ­νων, θυ­σιών και συ­γκρού­σεων, η ο­ποία συ­ν-κα­θό­ρι­σε την ί­δια την ε­ξέ­λι­ξη του ελ­λη­νι­κού κρά­τους και ά­σκη­σε πε­λώ­ρια ε­πιρ­ροή στη δια­μόρ­φω­ση της νέ­ο-ελ­λη­νι­κής ι­στο­ρίας.»
Πό­σο, ό­μως, θα βο­η­θού­σε σε αυ­τό το έλ­λειμ­μα η δη­μιουρ­γία ε­νός μου­σείου; Όπως ε­ξη­γούν οι δύο βου­λευ­τές: «Ζη­τού­με­νο εί­ναι η δη­μιουρ­γία ε­νός μου­σεια­κού χώ­ρου διά­δρα­σης (δια­δρα­στι­κού μου­σείου, interactive museum), ο ο­ποίος α­ξιο­ποιώ­ντας τις σύγ­χρο­νες τε­χνι­κές θα κα­τορ­θώ­σει να λει­τουρ­γή­σει ως έ­να ζω­ντα­νό κύτ­τα­ρο προ­α­γω­γής της ι­στο­ρι­κής μνή­μης, πα­ρα­μέ­νο­ντας α­νοι­χτός στην το­πι­κή κοι­νω­νία και τα πε­ρι­φε­ρεια­κά (αλ­λά ό­χι μό­νον τού­τα) εκ­παι­δευ­τι­κά ι­δρύ­μα­τα εί­τε πρω­το­βάθ­μιας, δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εί­τε και τρι­το­βάθ­μιας εκ­παί­δευ­σης.

Άλλο έ­να μου­σείο;

Ένας χώ­ρος, ο ο­ποίος υ­πο­στη­ρί­ζο­ντας την έ­ρευ­να και την και­νο­το­μία, δη­μιουρ­γώ­ντας συ­νέρ­γειες και ε­πα­φές με α­ντί­στοι­χα ι­δρύ­μα­τα της ευ­ρω­παϊκής η­πεί­ρου που έ­χουν α­φιε­ρω­θεί στην ι­στο­ρία του α­γρο­τι­κού κι­νή­μα­τος και α­να­ζωο­γο­νώ­ντας την το­πι­κή οι­κο­νο­μία με ά­με­σες κι έμ­με­σες ροές, θα λει­τουρ­γή­σει αυ­το­τε­λώς ως πυ­λώ­νας πε­ρι­φε­ρεια­κής α­νά­πτυ­ξης.»
Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να, η Α. Βα­γε­νά ε­ξη­γεί στην ε­φη­με­ρί­δα «Ελευ­θε­ρία» της Λά­ρι­σας ό­τι ο­ρα­μα­τί­ζε­ται το μου­σείο «ως έ­να χώ­ρο ό­που θα δι­δά­σκε­ται η ι­στο­ρία του α­γρο­τι­κού ελ­λη­νι­κού κι­νή­μα­τος», α­πό ό­που θα «πε­ρά­σουν ό­λα τα σχο­λεία της χώ­ρας για να μά­θουν πώς οι α­γρό­τες α­πέ­κτη­σαν δι­καίω­μα πά­νω στη γη τους.» Ση­μα­ντι­κή, ό­μως, εί­ναι και η ε­ρευ­νη­τι­κή διά­στα­ση του μου­σείου, η ο­ποία θα μπο­ρέ­σει να το βο­η­θή­σει να στα­θεί και οι­κο­νο­μι­κά, ό­πως ε­ξη­γεί η βου­λευ­τής Λά­ρι­σας: «Όντας ε­ρευ­νη­τι­κό κέ­ντρο μπο­ρεί να ε­πι­δο­τεί­ται, να γί­νο­νται έ­ρευ­νες πά­νω στις σύγ­χρο­νες καλ­λιέρ­γειες. Να έ­χουν έ­να χώ­ρο οι νέ­οι α­γρό­τες για να μπο­ρούν να ε­νη­με­ρώ­νο­νται.» Διό­τι, κα­τα­λή­γει «η ι­στο­ρία εί­ναι το ε­φαλ­τή­ριο α­πό το πα­ρελ­θόν για να κοι­τά­με το μέλ­λον και το πα­ρόν.»


Η συ­νερ­γα­σία θα φέ­ρει α­πο­τε­λέ­σμα­τα

Ως προς το ση­μείο ό­που θα γί­νει το Μου­σείο, ο δή­μαρ­χος Κι­λε­λέ­ρ, Θα­νά­σης Να­σια­κό­που­λος, ση­μειώ­νει, στην ε­φη­με­ρί­δα «Ελευ­θε­ρία», ό­τι θα γί­νει στο ση­μείο που βρί­σκε­ται το Μνη­μείο του Αγρό­τη. Ήδη το δη­μο­τι­κό συμ­βού­λιο Κι­λε­λέρ πα­ρα­χώ­ρη­σε το οι­κό­πε­δο για την κα­τα­σκευή του Μου­σείου ε­νώ έ­θε­σε ως προϋπό­θε­ση να γί­νει ε­θνι­κό μου­σείο. Με αυ­τόν τον τρό­πο, ε­πι­ση­μαί­νει η Α. Βα­γε­νά θα έ­χει και άλ­λες δυ­να­τό­τη­τες χρη­μα­το­δό­τη­σης. «Ένα α­πό τα προ­γράμ­μα­τα που έ­χου­με στο μυα­λό μας εί­ναι το Leader  του υ­πουρ­γείου Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης, για την κα­τα­σκευή του κτι­ρίου.» Ως προς την υ­πάρ­χου­σα με­λέ­τη για το Μου­σείο του Αγρό­τη, το­νί­ζει: «Δυ­στυ­χώς ό­πως και πολ­λές άλ­λες με­λέ­τες εί­ναι στα συρ­τά­ρια. Εί­ναι μια με­λέ­τη που θα ε­πι­και­ρο­ποιη­θεί».
«Πρό­κει­ται για μια ε­νέρ­γεια που ξε­κί­νη­σε σε συ­νερ­γα­σία και με την Πε­ρι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λίας, αλ­λά και με την το­πι­κή κοι­νό­τη­τα Κι­λε­λέρ. Όλοι μα­ζί θα το πραγ­μα­το­ποιή­σου­με» συ­μπλη­ρώ­νει ο δή­μαρ­χος Κι­λε­λέρ.
«Για­τί έ­να τέ­τοιο μου­σείο ζω­ντα­νό, δια-δρα­στι­κό και σύγ­χρο­νο θα φέ­ρει θέ­σεις ερ­γα­σίας, θα συμ­βά­λει στην α­νά­πτυ­ξη της ευ­ρύ­τε­ρης πε­ριο­χής, θα γί­νει πό­λος έλ­ξης με συ­νε­χείς ε­πι­σκέ­ψεις σχο­λείων και ό­λης της εκ­παι­δευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας, ε­νώ θα εί­ναι η με­γα­λύ­τε­ρη τι­μή για τους α­γώ­νες των α­γρο­τών δια­χρο­νι­κά» το­νί­ζει η βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.
Να ση­μειω­θεί ό­τι κα­τά την ψή­φι­ση της τρο­πο­λο­γίας στη Βου­λή, ό­πως ε­πι­σή­μα­νε δη­κτι­κά σε δή­λω­σή της η Α. Βα­γε­νά σχε­δόν σύσ­σω­μη η α­ντι­πο­λί­τευ­ση την κα­τα­ψή­φι­σε, «η ΝΔ χω­ρίς αι­τιο­λο­γία, το ΚΚΕ δή­λω­σε “πα­ρώ­ν” για­τί εί­ναι σί­γου­ρο ό­τι η ι­στο­ρία του α­γρο­τι­κού κι­νή­μα­τος, ό­πως θα πα­ρου­σιά­ζε­ται μέ­σα α­π’ το Μου­σείο, θα εί­ναι α­π’ τη μα­τιά της “α­στι­κής τά­ξης”, ε­νώ η Χρυ­σή Αυ­γή κα­τα­ψή­φι­σε με την αι­τιο­λο­γία ό­τι η ο­πτι­κή πα­ρου­σία­σης της ι­στο­ρίας του α­γρο­τι­κού κι­νή­μα­τος θα εί­ναι α­π’ την πλευ­ρά… των κομ­μου­νι­στών! Η ΔΗ­ΣΥ-ΠΑ­ΣΟΚ υ­πο­στη­ρί­ζο­ντας ό­τι η πρό­τα­σή μας για την ί­δρυ­ση του Μου­σείου εί­ναι “λαϊκι­σμός”, το δε Πο­τά­μι δή­λω­σε “πα­ρώ­ν” χω­ρίς να δι­καιο­λο­γή­σει την ψή­φο του. Έτσι, η τρο­πο­λο­γία υ­περ­ψη­φί­στη­κε μό­νον α­πό τους βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, των Α­ΝΕΛ και της Ένω­σης Κε­ντρώων.»

Ζ.Γ.
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2022 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet