Σεβαστή απ’ όλους η απόφαση του ΚΑΣ για το Ελληνικό

epoxi-logo

Ότι το πρώην α­ε­ρο­δρό­μιο του Ελλη­νι­κού δεν πρό­κει­ται να γί­νει το μη­τρο­πο­λι­τι­κό πάρ­κο που ο­ρα­μα­τι­στή­κα­με, το έ­χου­με ε­μπε­δώ­σει. Οι αλ­λα­γές που ε­πέ­φε­ρε στην αρ­χι­κή σύμ­βα­ση η φι­λό­τι­μη προ­σπά­θεια της Ομά­δας Έργου ή­ταν ση­μα­ντι­κές, αλ­λά προσ­διό­ρι­σαν και τα ό­ρια των υ­πο­χω­ρή­σεων και των συμ­βι­βα­σμών. Για­τί, λοι­πόν, τό­σος θό­ρυ­βος τώ­ρα και τό­ση προ­σπά­θεια να φορ­τω­θούν οι ευ­θύ­νες μιας πι­θα­νής υ­πα­να­χώ­ρη­σης της Lamda Development στην πλά­τη του ΚΑ­Σ;
Πί­σω α­πό τον ο­ρυ­μα­γδό που έ­χει ξε­ση­κώ­σει για προ­φα­νείς μι­κρο­πο­λι­τι­κούς λό­γους η α­ξιω­μα­τι­κή α­ντι­πο­λί­τευ­ση, δια­κρί­νε­ται δια γυ­μνού ο­φθαλ­μού η διά­θε­ση να σπά­σει κά­θε γραμ­μή ά­μυ­νας και να γί­νει α­πο­δε­κτή η αρ­χή ό­τι μπρο­στά στην α­νά­γκη για ε­πεν­δύ­σεις υ­πο­χω­ρεί α­κό­μα και η α­πλή τή­ρη­ση της νο­μι­μό­τη­τας. Αυ­τό το νό­η­μα έ­χει ο χα­ρα­κτη­ρι­σμός της ε­πέν­δυ­σης ως «εμ­βλη­μα­τι­κής». Για την ε­πί­τευ­ξη αυ­τού του σκο­πού στο­χο­ποιού­νται με βάρ­βα­ρο τρό­πο το ΚΑΣ -που ως θε­σμι­κό όρ­γα­νο έ­χει υ­πο­χρέω­ση α­πό το νό­μο να γνω­μο­δο­τή­σει -και η γενική γραμ­μα­τέ­ας του υ­πουρ­γείου Πο­λι­τι­σμού- που έ­χει την ευ­θύ­νη να ε­νερ­γο­ποιή­σει τη δια­δι­κα­σία γνω­μο­δό­τη­σης.
Αυ­τό που κρί­νε­ται, συ­νε­πώς, δεν εί­ναι το πε­ριε­χό­με­νο της α­πό­φα­σης ε­νός θε­σμι­κού ορ­γά­νου, αλ­λά η α­πό­φα­ση της πο­λι­τι­κής η­γε­σίας, της κυ­βέρ­νη­σης να θέ­σει το έ­σχα­το ό­ριο: την τή­ρη­ση της νο­μι­μό­τη­τας, το πλαί­σιο της ο­ποίας υ­πάρ­χει πο­λύ πριν υ­πάρ­ξει θέ­μα «α­ξιο­ποίη­σης» του Ελλη­νι­κού και δεν μπο­ρεί να πα­ρα­βιά­ζε­ται α­νά­λο­γα με τις α­νά­γκες κά­θε ε­πεν­δυ­τή, ό­σο «εμ­βλη­μα­τι­κός» κι αν χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται.
Όπως, ε­πί­σης, δεν μπο­ρεί αυ­τή η νο­μι­μό­τη­τα, που εγ­γρά­φε­ται στο πα­ρα­δε­κτό πλαί­σιο ε­νός ευ­ρω­παϊκού νο­μι­κού πο­λι­τι­σμού, να γί­νε­ται παί­γνιο στα χέ­ρια μιας α­ντι­πο­λί­τευ­σης, που δεν τολ­μά να ο­μο­λο­γή­σει ό­τι α­δια­φο­ρεί γι’ αυ­τήν ή ό­τι -α­κό­μα χει­ρό­τε­ρα- τη θεω­ρεί ε­μπό­διο και σχε­διά­ζει να την κα­ταρ­γή­σει.
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2023 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet