tzoufi

Της Με­ρό­πης Τζού­φη*

Η εν­δυ­νά­μω­ση της α­ντί­λη­ψης για την κα­θο­λι­κή πρό­σβα­ση των αν­θρώ­πων με α­να­πη­ρία (ΑμεΑ) στην υ­γεία, την εκ­παί­δευ­ση, την ερ­γα­σία, την πο­λι­τι­κή και κοι­νω­νι­κή ζωή, κα­θώς και οι διεκ­δι­κή­σεις του α­να­πη­ρι­κού κι­νή­μα­τος στη χώ­ρα μας και πα­γκο­σμίως, συ­νέ­βα­λαν τα τε­λευ­ταία χρό­νια στο σχε­δια­σμό και την υ­λο­ποίη­ση κοι­νω­νι­κών πο­λι­τι­κών για τη βελ­τίω­ση των συν­θη­κών ζωής των ΑμεΑ.
Πα­ρά τις α­ντί­ξο­ες οι­κο­νο­μι­κές συν­θή­κες που έ­χουν δια­μορ­φώ­σει οι νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες πο­λι­τι­κές και το α­σφυ­κτι­κό οι­κο­νο­μι­κό πλαί­σιο των μνη­μο­νίων, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και η κυ­βέρ­νη­ση προ­σπα­θούν να δια­μορ­φώ­σουν ό­λες τις συν­θή­κες, ώ­στε να δια­τη­ρη­θούν και να θω­ρα­κι­στούν τα προ­γράμ­μα­τα οι­κο­νο­μι­κής ε­νί­σχυ­σης των ΑμεΑ και των αν­θρώ­πων με χρό­νιες πα­θή­σεις και ταυ­τό­χρο­να να α­να­δια­μορ­φώ­σουν το α­πα­ραί­τη­το δί­κτυο υ­πη­ρε­σιών για αυ­τούς και τις οι­κο­γέ­νειες τους.
Η πρό­σφα­τη ψή­φι­ση του νό­μου του υ­πουρ­γείου Εργα­σίας, Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης και Κοι­νω­νι­κής Αλλη­λεγ­γύης πε­ρι­λαμ­βά­νει ρυθ­μί­σεις για την ε­φαρ­μο­γή της «Σύμ­βα­σης των Ηνω­μέ­νων Εθνών για τα Δι­καιώ­μα­τα των Ανθρώ­πων με Ανα­πη­ρίες», προσ­δο­κώ­ντας στην πε­ραι­τέ­ρω προ­σπά­θεια έ­ντα­ξης των α­τό­μων με α­να­πη­ρίες στην κοι­νω­νι­κή, οι­κο­νο­μι­κή και πο­λι­τι­κή ζωή της χώ­ρας. Σε αυ­τό το νο­μο­θέ­τη­μα ει­σά­γο­νται μια σει­ρά α­πό ρυθ­μί­σεις διοι­κη­τι­κού και ορ­γα­νω­τι­κού χα­ρα­κτή­ρα, οι ο­ποίες στο­χεύουν στο να α­ντι­με­τω­πί­σουν τα ε­ξω­γε­νή ε­μπό­δια και τους πε­ριο­ρι­σμούς, αλ­λά και να ε­μπε­δώ­σουν στην κοι­νω­νία την α­ντί­λη­ψη της α­να­πη­ρίας ως κοι­νω­νι­κού ζη­τή­μα­τος, ο­ρί­ζο­ντας σα­φώς τις υ­πο­χρεώ­σεις της πο­λι­τείας, που ο­φεί­λει να με­ρι­μνά και να διευ­κο­λύ­νει την εν γέ­νει προ­σβα­σι­μό­τη­τα των α­τό­μων στο φυ­σι­κό, δο­μη­μέ­νο, η­λεκ­τρο­νι­κό και διοι­κη­τι­κό πε­ρι­βάλ­λον. Επί­σης, συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στοι­χεία θε­σμι­κής συ­γκρό­τη­σης σε α­νώ­τα­το ε­πί­πε­δο, κα­θώς ο­ρί­ζε­ται έ­νας Συ­ντο­νι­στι­κός Μη­χα­νι­σμός στην κυ­βέρ­νη­ση (υ­πό τον υ­πουρ­γό Επι­κρα­τείας), ο ο­ποίος ε­πι­φορ­τί­ζε­ται με την κε­ντρι­κή ευ­θύ­νη συ­ντο­νι­σμού ό­λων των συ­ναρ­μό­διων φο­ρέων και υ­πουρ­γείων που υ­λο­ποιούν πο­λι­τι­κές για την α­να­πη­ρία. Ιδρύο­νται 13 Πε­ρι­φε­ρεια­κά Πα­ρα­τη­ρη­τή­ρια που θα πα­ρα­κο­λου­θούν τα θέ­μα­τα της α­να­πη­ρίας και α­να­βαθ­μί­ζε­ται ο ρό­λος του Συ­νη­γό­ρου του Πο­λί­τη.

Η μά­χη με τη γρα­φειο­κρα­τία

Η «Πα­γκό­σμια και Εθνι­κή Ημέ­ρα για την Ανα­πη­ρία» στις 3 Δε­κεμ­βρίου, μια η­μέ­ρα α­γώ­να, διεκ­δί­κη­σης και κοι­νω­νι­κής δια­μαρ­τυ­ρίας, ό­πως υιο­θε­τή­θη­κε το 1992 α­πό τη Γε­νι­κή Συ­νέ­λευ­ση του Ο­ΗΕ, μας υ­πεν­θυ­μί­ζει τα πολ­λά που πρέ­πει α­κό­μη να γί­νουν.
Τα θέ­μα­τα της α­πό­δο­σης πο­σο­στού α­να­πη­ρίας και της α­πό­δο­σης ε­πι­δο­μά­των βρί­σκο­νται στο προ­σκή­νιο, κα­θώς πα­ρά το θε­σμι­κό πλαί­σιο και τα βή­μα­τα που έ­χουν γί­νει για τη βελ­τίω­ση του, δη­μιουρ­γούν τα­λαι­πω­ρία και γρα­φειο­κρα­τι­κές κα­θυ­στε­ρή­σεις εις βά­ρος των α­να­πή­ρων.
Στην κα­τεύ­θυν­ση αυ­τή, και με­τά α­πό την α­να­γκαία και α­πα­ραί­τη­τη δια­βού­λευ­ση με κοι­νω­νι­κούς φο­ρείς και συλ­λό­γων με α­να­πη­ρία που προ­η­γή­θη­κε, η κυ­βέρ­νη­ση και το υ­πουρ­γείο έ­χουν ο­λο­κλη­ρώ­σει το σχε­δια­σμό της με­τε­ξέ­λι­ξη του Ο­ΓΑ σε Ενιαία Αρχή Δια­χεί­ρι­σης και Απο­νο­μής των Προ­νοια­κών Επι­δο­μά­των (Ο­ΠΕ­ΚΑ). Στό­χος εί­ναι να α­πο­νέ­μο­νται τα προ­νοια­κά ε­πι­δό­μα­τα με τρό­πο ε­νιαίο, α­πό­λυ­τα δια­φα­νή, α­διά­βλη­το και α­ντι­κει­με­νι­κό και να πλη­ρώ­νο­νται ό­λοι οι δι­καιού­χοι του ι­δίου προ­νοια­κού ε­πι­δό­μα­τος ταυ­τό­χρο­να και ει δυ­να­τόν σε μη­νιαία βά­ση. Στό­χος εί­ναι, ε­πί­σης, να ε­λα­χι­στο­ποιη­θούν οι με­τα­κι­νή­σεις σε υ­πη­ρε­σίες και φο­ρείς και βε­βαίως να στα­μα­τή­σει η τα­λαι­πω­ρία, σω­μα­τι­κή και ψυ­χι­κή, που αυ­τές συ­νε­πά­γο­νται.
Επι­πλέ­ον, α­να­σχε­διά­ζε­ται η λει­τουρ­γία των Κέ­ντρων Πι­στο­ποίη­σης Ανα­πη­ρίας (ΚΕ.Π.Α.), συν­δυα­στι­κά με την ε­πι­και­ρο­ποίη­ση του Κα­νο­νι­σμού Εκτί­μη­σης Βαθ­μού Ανα­πη­ρίας (ΚΕ­ΒΑ). Με την ε­πι­στη­μο­νι­κή τεκ­μη­ρίω­ση της υ­γειο­νο­μι­κής κρί­σης των για­τρών, σύμ­φω­να με τους θε­σμο­θε­τη­μέ­νους ε­νιαίους κα­νό­νες ε­κτί­μη­σης του βαθ­μού α­να­πη­ρίας, ο­λο­κλη­ρώ­νε­ται ο Ενιαίος Πί­να­κας Προσ­διο­ρι­σμού Πο­σο­στών Ανα­πη­ρίας (ΕΠ­ΠΠΑ), που α­φο­ρά στον κα­θο­ρι­σμό με ε­κα­το­στιαία α­να­λο­γία του πο­σο­στού α­να­πη­ρίας, που συ­νε­πά­γε­ται κά­θε πά­θη­ση, ή βλά­βη, ή σω­μα­τι­κή, ή ψυ­χι­κή, ή πνευ­μα­τι­κή ε­ξα­σθέ­νη­ση, ή συν­δυα­σμέ­νη εμ­φά­νι­ση τέ­τοιων πα­θή­σεων, ή βλα­βών, ή ε­ξα­σθε­νή­σεων, κα­θώς και οι υ­πο­τρο­πές αυ­τών. Πα­ράλ­λη­λα θα τε­θεί σε λει­τουρ­γία ο η­λεκ­τρο­νι­κός φά­κε­λος του αι­τού­ντα, κα­θώς και νέο πλη­ρο­φο­ρια­κό σύ­στη­μα για την υ­πο­βο­λή και έ­γκρι­ση των αι­τή­σεων, το ο­ποίο θα α­ντι­κα­τα­στή­σει ό­λη την έ­ντυ­πη γρα­φειο­κρα­τία.

Θε­τι­κά μη­νύ­μα­τα για την κοι­νω­νι­κή πρό­νοια

Τέ­λος, τα μη­νύ­μα­τα α­πό τη δια­δι­κα­σία ο­λο­κλή­ρω­σης της 3ης α­ξιο­λό­γη­σης εί­ναι θε­τι­κά για το­μέα της κοι­νω­νι­κής προ­στα­σίας, κα­θώς δεν θα υ­πάρ­ξει κα­μία με­τα­βο­λή στα α­να­πη­ρι­κά ε­πι­δό­μα­τα, ε­νώ προ­βλέ­πε­ται ση­μα­ντι­κή αύ­ξη­ση των κοι­νω­νι­κών δα­πα­νών στον το­μέα της Πρό­νοιας, με συ­νο­λι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση για οι­κο­γε­νεια­κά ε­πι­δό­μα­τα που θα φτά­σει τα 910 ε­κατ. ευ­ρώ, αυ­ξη­μέ­νο, δη­λα­δή, κα­τά 260 ε­κατ. ευ­ρώ σε σχέ­ση με την τρέ­χου­σα χρο­νιά. Πα­ράλ­λη­λα, προ­βλέ­πο­νται ε­πι­πλέ­ον 40 ε­κατ. ευ­ρώ για 130.000 η­με­ρή­σια σχο­λι­κά γεύ­μα­τα το 2018 και ε­πι­πλέ­ον 15 ε­κατ. ευ­ρώ για 400 νέ­ους βρε­φο­νη­πια­κούς σταθ­μούς τη νέα χρο­νιά.
Σε μια ε­ξε­λι­κτι­κή δια­δι­κα­σία και σε συ­νερ­γα­σία με τους αν­θρώ­πους με α­να­πη­ρία συ­νε­χί­ζο­νται οι πα­ρεμ­βά­σεις, ό­πως για πα­ρά­δειγ­μα η α­πό­δο­ση του κοι­νω­νι­κού με­ρί­σμα­τος στους ΑμεΑ που φι­λο­ξε­νού­νται σε ι­δρύ­μα­τα και ως φι­λο­ξε­νών κα­τα­γρά­φε­ται το Α­ΦΜ του ι­δρύ­μα­τος. Οι άν­θρω­ποι αυ­τοί θα λά­βουν αυ­το­μά­τως το μέ­ρι­σμα.
Τα αι­τή­μα­τα για «ο­ρα­τό­τη­τα» και ι­σό­τι­μη πρό­σβα­ση των αν­θρώ­πων με α­να­πη­ρία στην πρό­νοια, τα ε­πι­δό­μα­τα, την ερ­γα­σία, τη δω­ρεάν και δη­μό­σια εκ­παί­δευ­ση, την κοι­νω­νι­κή α­σφά­λι­ση, τις συ­ντά­ξεις, την ια­τρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή κά­λυ­ψη και πε­ρί­θαλ­ψη, την α­ποϊδρυ­μα­το­ποίη­ση και τη δια­βίω­ση στην κοι­νό­τη­τα πα­ρα­μέ­νουν πά­ντα στο ε­πί­κε­ντρο των α­ξιών και της πο­λι­τι­κής μας.

* Α­να­πλη­ρώ­τρια κα­θη­γή­τρια Παι­δια­τρι­κής Νευ­ρο­λο­γίας στην Ια­τρι­κή Σχο­λή του Πα­νε­πι­στη­μίου Ιωαν­νί­νων, γραμ­μα­τέ­ας της Διαρ­κούς Επι­τρο­πής Κοι­νω­νι­κών Υπο­θέ­σεων της Βου­λής και μέ­λος της Επι­τρο­πής για τα Δι­καιώ­μα­τα των Ανθρώ­πων με Ανα­πη­ρία.
Πρόσφατα άρθρα ( Κοινωνία )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2021 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet