Προσφυγικό και κοινωνικός πυλώνας διχάζουν την “ενωμένη Ευρώπη”

epoxi-logo

Η συ­ζή­τη­ση για τα δύο καυ­τά ζη­τή­μα­τα που α­πα­σχό­λη­σαν τη σύ­νο­δο κο­ρυ­φής της ΕΕ, το προ­σφυ­γι­κό και η ε­φαρ­μο­γή του «κοι­νω­νι­κού πυ­λώ­να», πι­στο­ποίη­σε τη βα­θιά δια­φο­ρά α­πό­ψεων με­τα­ξύ των κρα­τώ­ν-με­λών, η ο­ποία α­πει­λεί με α­διέ­ξο­δα υ­ψη­λού κιν­δύ­νου.
Στη συ­νέ­ντευ­ξη Τύ­που που πα­ρα­χώ­ρη­σε ο έλ­λη­νας πρω­θυ­πουρ­γός Αλ. Τσί­πρας με­τά τη λή­ξη της συ­νό­δου, ε­πι­σή­μα­νε το με­γά­λο κοι­νω­νι­κό έλ­λειμ­μα της Ευ­ρώ­πης και ε­πέ­κρι­νε την τα­κτι­κή «να α­να­κοι­νώ­νο­νται μέ­τρα, χω­ρίς να φρο­ντί­ζου­με να ε­φαρ­μο­στούν». Πα­ρό­τι η πρό­τα­ση της ελ­λη­νι­κής πλευ­ράς να συ­μπε­ρι­λη­φθεί στα συ­μπε­ρά­σμα­τα της συ­νό­δου σχε­τι­κή μνεία υ­πο­στη­ρίχ­θη­κε τό­σο α­πό την Κο­μι­σιόν ό­σο και α­πό Γαλ­λία, Ιτα­λία, Σουη­δία, Πορ­το­γα­λία και α­ντι­με­τω­πί­στη­κε ευ­νοϊκά α­πό τη Γερ­μα­νία, η κα­τά­λη­ξη ή­ταν να με­τα­τε­θεί το θέ­μα στη σύ­νο­δο του προ­σε­χούς Μαρ­τίου, ό­που η Κο­μι­σιόν δε­σμεύ­τη­κε να ε­πα­νέλ­θει με προ­τά­σεις πα­ρα­κο­λού­θη­σης της ε­φαρ­μο­γής του Ευ­ρω­παϊκού Πυ­λώ­να Κοι­νω­νι­κών Δι­καιω­μά­των.
Ακό­μα πιο δυ­σοίω­να ή­ταν τα πράγ­μα­τα ως προς το προ­σφυ­γι­κό. Αν και ο πρό­ε­δρος του Ευ­ρω­παϊκού Συμ­βου­λίου Ντό­ναλ­ντ Του­σκ υ­πο­χρεώ­θη­κε να διορ­θώ­σει το ση­μείω­μά του προς τους η­γέ­τες των κρα­τών με­τά το χα­ρα­κτη­ρι­σμό του ως α­πα­ρά­δε­κτου τό­σο α­πό τον ε­πί­τρο­πο Δ. Αβρα­μό­που­λο ό­σο και α­πό τον Αλ. Τσί­πρα, αλ­λά και η­γέ­τες άλ­λων χω­ρών, ό­πως η Ολλαν­δία ή η Ιτα­λία, το θέ­μα δεν ο­δη­γή­θη­κε σε θε­τι­κή α­πό­λη­ξη εξαι­τίας της ε­πι­μο­νής Πο­λω­νίας, Τσε­χίας και Ουγ­γα­ρίας να μην α­πο­δέ­χο­νται την υ­πάρ­χου­σα συμ­φω­νία υ­πο­χρεω­τι­κών πο­σο­στώ­σεων στη με­τε­γκα­τά­στα­ση προ­σφύ­γων.
Ο Ντ. Του­σκ μι­λώ­ντας για το θέ­μα υ­πο­στή­ρι­ξε πά­λι ό­τι χρειά­ζε­ται να ε­πι­τευχ­θεί ο­μο­φω­νία, αλ­λά τό­σο ο πρό­ε­δρος της Κο­μι­σιόν ό­σο και η­γέ­τες πολ­λών χω­ρών, με­τα­ξύ των ο­ποίων και της Γερ­μα­νίας, προ­ει­δο­ποίη­σαν ό­τι στις συν­θή­κες της ΕΕ προ­βλέ­πε­ται και η α­πό­φα­ση ε­πί κρί­σι­μων ζη­τη­μά­των με ει­δι­κή πλειο­ψη­φία, για­τί δεν μπο­ρεί να με­τέ­χου­με στην ΕΕ α­λά καρ­τ, ό­πως τό­νι­σε ο έλ­λη­νας πρω­θυ­πουρ­γός, ή να έ­χου­με «χώ­ρες που ψω­νί­ζουν μό­νο ό,τι τους α­ρέ­σει α­πό την ΕΕ», ό­πως χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά εί­πε ο ολ­λαν­δός πρω­θυ­πουρ­γός Μαρκ Ρού­τε.
Αν λά­βει κα­νείς υ­πό­ψη ό­τι και η συ­ζή­τη­ση της γαλ­λι­κής πρό­τα­σης για με­ταρ­ρύθ­μι­ση των συν­θη­κών δεν φαί­νε­ται να προ­χω­ρά, η ΕΕ πα­ρου­σιά­ζει μια ει­κό­να βα­θύ­τα­τα δι­χα­σμέ­νης ο­μά­δας κρα­τών σε ζη­τή­μα­τα κρί­σι­μα για το μέλ­λον της, α­κό­μα και για την ύ­παρ­ξή της.
Πρόσφατα άρθρα ( Πολιτική )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2022 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet