Ο Μητσοτάκης λειαίνει τη γραμμή, ο Σαμαράς τη σκληραίνει

epoxi-logo

Τε­λι­κά, «σκάν­δα­λο Νο­βάρ­τις υ­πάρ­χει». Και «πράγ­μα­τι, στην Ελλά­δα η Νο­βάρ­τις εί­χε στή­σει έ­να βρώ­μι­κο σύ­στη­μα υ­περ­συ­ντα­γο­γρά­φη­σης σε βά­ρος του έλ­λη­να φο­ρο­λο­γού­με­νου», και «πράγ­μα­τι, υ­πήρ­ξε υ­πέρ­βα­ση φαρ­μα­κευ­τι­κής δα­πά­νης πριν την κρί­ση». Εί­ναι κα­τά λέ­ξη οι δια­τυ­πώ­σεις που χρη­σι­μο­ποίη­σε ο πρό­ε­δρος της ΝΔ, μι­λώ­ντας στην κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ο­μά­δα του κόμ­μα­τος. Ο Κυρ. Μη­τσο­τά­κης, χω­ρίς να ρί­ξει τους α­ντι­κυ­βερ­νη­τι­κούς τό­νους, προ­σπά­θη­σε να λειά­νει τη θέ­ση του κόμ­μα­τος, ώ­στε να μη δί­νει λα­βή για αρ­νη­τι­κά σχό­λια και να εν­σω­μα­τώ­σει, έ­τσι, ό­σους μέ­σα στο κόμ­μα δεν συμ­φω­νού­σαν με τη γραμ­μή της άρ­νη­σης της σκαν­δα­λώ­δους πραγ­μα­τι­κό­τη­τας, της α­το­μι­κής α­ντί­δρα­σης των στε­λε­χών που α­να­φέ­ρο­νται στη δι­κο­γρα­φία και, μά­λι­στα, με κύ­ριο ό­πλο τη συ­κο­φά­ντη­ση των φο­ρέων της δι­κα­στι­κής ε­ξου­σίας και τον εκ­φο­βι­σμό των μαρ­τύ­ρων.
Προ­κει­μέ­νου η ΝΔ να πά­ει χω­ρίς τέ­τοιου εί­δους δια­φο­ρές στο ε­σω­τε­ρι­κό της στη Βου­λή, ο Κυρ. Μη­τσο­τά­κης δεν ε­πέ­λε­ξε μό­νο να ψη­φί­σει α­νε­πι­φύ­λα­κτα τη σύ­στα­ση προ­α­να­κρι­τι­κής, για «να μά­θου­με την α­λή­θεια και να α­πο­δώ­σου­με ευ­θύ­νες ε­κεί που πρέ­πει», αλ­λά και να α­πα­ντή­σει στην α­παί­τη­ση του Αλ. Τσί­πρα για ο­νό­μα­τα « συ­νω­μο­τών» ε­ντός του δι­κα­στι­κού σώ­μα­τος με την υ­πεκ­φυ­γή ό­τι «το σκάν­δα­λο δεν το χει­ρί­ζε­ται η ελ­λη­νι­κή Δι­καιο­σύ­νη, το πή­ρε α­πό τα χέ­ρια της η κυ­βέρ­νη­ση». Όσο για τους προ­στα­τευό­με­νους μάρ­τυ­ρες, που τους εί­χε βα­φτί­σει εκ των προ­τέ­ρων «ψευ­δο­μάρ­τυ­ρες» που θα λο­γο­δο­τή­σουν, συ­ναι­νεί τώ­ρα να...μην βγά­λουν την κου­κού­λα, αρ­κεί να κα­τα­θέ­σουν στη Βου­λή.
Επι­βε­βαιώ­νο­ντας ό­τι στη ΝΔ υ­πάρ­χει και... δεύ­τε­ρη βάρ­κα, ο πρώην πρω­θυ­πουρ­γός και πρό­ε­δρός της, Α. Σα­μα­ράς, την ί­δια α­κρι­βώς μέ­ρα προ­χω­ρού­σε σε δή­λω­ση εν εί­δει διαγ­γέλ­μα­τος στις κά­με­ρες, γνω­στο­ποιού­σε την κα­τά­θε­ση μή­νυ­σης ε­να­ντίον του πρω­θυ­πουρ­γού ως υ­παί­τιου για... σύ­στα­ση συμ­μο­ρίας με σκο­πό την ορ­γά­νω­ση σκευω­ρίας ε­να­ντίον του. Σκο­πός του, «να τους κα­θί­σου­με στο σκα­μνί και να α­πο­δεί­ξου­με τη σκευω­ρία», δή­λω­σε, για να κα­τα­λή­ξει: «Θα φτά­σω ως το τέ­λος, για να α­πο­κα­λυ­φθεί ποιος την έ­κα­νε και να δού­με πού θα κρυ­φτού­ν(...), θα τους πάω ως το τέ­λος και δεν θα γλι­τώ­σουν», εί­πε, δί­νο­ντας ε­ξαι­ρε­τι­κά προ­σω­πι­κό και εκ­δι­κη­τι­κό τό­νο στην α­ντι­πα­ρά­θε­ση, και μια κά­ποια ι­δε­ο­λο­γι­κή χροιά με την α­πο­στρο­φή: «Δεν θα α­να­τρέ­ψουν την α­στι­κή δη­μο­κρα­τία (...) δεν θα ε­πι­βά­λουν κα­θε­στώς Μα­δού­ρο»...
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet