Νέες ρυθ­μί­σεις για την έ­ν τα­ξημε­τα­να­στών - προ­σφύ­γω­ν

epoxi-logo

Με κα­θυ­στέ­ρη­ση δυό­μι­σι και πλέ­ον ε­τών η πο­λι­τεία φαί­νε­ται πως αρ­χί­ζει να α­ντι­λαμ­βά­νε­ται ό­τι το προ­σφυ­γι­κό κύ­μα δεν εί­ναι μια προ­σω­ρι­νή πίε­ση, που μπο­ρεί να α­ντι­με­τω­πι­στεί κυ­ρίως με α­πο­τρε­πτι­κές συμ­φω­νίες ΕΕ-Τουρ­κίας ή με μέ­τρα ε­πεί­γου­σας α­νά­γκης, τα ο­ποία προ­κα­λούν εί­τε α­σφυ­κτι­κές κα­τα­στά­σεις στα νη­σιά υ­πο­δο­χής, εί­τε προ­βλη­μα­τι­κές συν­θή­κες σε μα­ζι­κούς κα­ταυ­λι­σμούς.
Σύμ­φω­να με το σχε­δια­σμό του υ­πουρ­γείου Με­τα­να­στευ­τι­κής Πο­λι­τι­κής, η κε­ντρι­κή διοί­κη­ση α­να­λαμ­βά­νει την υ­λο­ποίη­ση προ­γραμ­μά­των που α­φο­ρούν την εκ­παί­δευ­ση και την ερ­γα­σία των προ­σφύ­γων, ε­νώ στο ε­πί­πε­δο της αυ­το­διοί­κη­σης α­να­τί­θε­νται μέ­τρα στέ­γα­σης, ψυ­χο­κοι­νω­νι­κής στή­ρι­ξης και κά­λυ­ψης πο­λι­τι­στι­κών α­να­γκών, κα­θώς στον το­μέα αυ­τόν υ­πάρ­χουν ι­διαί­τε­ρες α­νά­γκες λό­γω πο­λι­τι­σμι­κής ποι­κι­λό­τη­τας.
Ήδη προς την κα­τεύ­θυν­ση της κα­το­χύ­ρω­σης του δι­καιώ­μα­τος στην ερ­γα­σία, πέ­ραν του ό­τι ο Ο­Α­ΕΔ α­πο­φά­σι­σε την εγ­γρα­φή στα μη­τρώα των προ­σφύ­γων, των αι­τού­ντων ά­συ­λο, των με­τα­να­στών και ό­σων εν γέ­νει στε­ρού­νται μό­νι­μης κα­τοι­κίας, έ­χει ξε­κι­νή­σει πι­λο­τι­κό πρό­γραμ­μα ερ­γα­σίας και ε­πι­μόρ­φω­σης για πρό­σφυ­γες 16-24 ε­τών.
Στην εκ­παί­δευ­ση, ε­κτός α­πό τα προ­γράμ­μα­τα προ­ε­ντα­ξια­κών τά­ξεων που ι­σχύουν, ε­φαρ­μό­ζε­ται φέ­τος και πρό­γραμ­μα για τα παι­διά ά­νω των 15 ε­τών, κα­θώς και εκ­μά­θη­σης της ελ­λη­νι­κής γλώσ­σας για ε­νή­λι­κες. Απο­μέ­νει, ό­μως, να βρε­θεί λύ­ση για την α­να­γνώ­ρι­ση των προ­σφύ­γων φοι­τη­τών και την έ­ντα­ξή τους σε α­ντί­στοι­χα τμή­μα­τα.
Για τη στέ­γα­ση ε­κτός μα­ζι­κών δο­μών, ό­που ή­δη υ­πάρ­χει έλ­λει­ψη θέ­σεων και προ­βλή­μα­τα για ό­σους θα λά­βουν ά­συ­λο (δεν θα κα­λύ­πτο­νται πια α­πό τα προ­γράμ­μα­τα της Ύπα­της Αρμο­στείας) σχε­διά­ζε­ται πρό­γραμ­μα στέ­γα­σης διάρ­κειας 6 μη­νών, με την πρό­βλε­ψη ό­τι, με τη συμ­βο­λή κι άλ­λων προ­γραμ­μά­των στή­ρι­ξης, οι υ­πό έ­ντα­ξη πρό­σφυ­γες θα μπο­ρούν να στα­θούν μό­νοι στα πό­δια τους. Αν αυ­τό δεν ε­πι­βε­βαιω­θεί, ε­ναλ­λα­κτι­κή λύ­ση εί­ναι η συμ­με­το­χή τους στο πρό­γραμ­μα κοι­νω­νι­κής κα­τοι­κίας (κε­ντρι­κά και κα­τά δή­μους).
Ση­μα­ντι­κό ρό­λο στις νέες ρυθ­μί­σεις έ­χουν και οι αλ­λα­γές στη δια­δι­κα­σία α­πό­δο­σης της ι­θα­γέ­νειας, με στό­χο την α­ντι­με­τώ­πι­ση των κα­θυ­στε­ρή­σεων και της α­νι­σό­τι­μης α­ντι­με­τώ­πι­σης που πα­ρα­τη­ρού­νται σή­με­ρα.
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet