«Ο Σημαιοφόρος» του Ράινερ Μαρία Ρίλκε

Μετά τη βράβευσή της με το Βραβείο Ένωσης Ελλήνων Κριτικών ως «πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης (2013-2014)» η θεατρική ομάδα Ubuntu επιστρέφει στα θεατρικά δρώμενα της Αθήνας, παρουσιάζοντας επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα το νεανικό αριστούργημα του Ράινερ Μαρία Ρίλκε «Το τραγούδι του έρωτα και του θανάτου του σημαιοφόρου Χριστόφορου Ρίλκε». Το δημοφιλέστερο έργο του Ρίλκε -  «ένα πεζό μολυσμένο από στίχους» όπως ο ίδιος ο ποιητής το χαρακτήριζε - γραμμένο το 1906, με αφορμή το θάνατο στο πεδίο της μάχης ενός μακρινού προγόνου του ποιητή, μας αφηγείται μια λυρική ιστορία ενηλικίωσης και ηρωισμού, μια πορεία από το φόβο στη γενναιότητα, θέτοντας σε διαπραγμάτευση την έννοια του «ήρωα». Τι μας κάνει να χαρακτηρίσουμε μια πράξη ηρωική;  Το μέγεθός της; Η συνάρτησή της από το κοινωνικό όφελος; Κι αν αυτά τα ερωτήματα φαίνεται να έχουν εύκολα απάντηση σε μια μεσαιωνική ιστορία, πως θα μπορούσαν να απαντηθούν σήμερα;
Πιστή στην θεατρική απόδοση μεγάλων λογοτεχνικών έργων και την αφηγηματικότητα, όπως στις προηγούμενες δουλειές της («Η χαμένη τιμή της Καταρίνα Μπλουμ» - Bios, «Διαβολιάδα» του Μιχαήλ Μπουλγκάκωφ» - Bios), και εισάγοντας για πρώτη φορά στοιχεία του θεάτρου - ντοκουμέντου, η ομάδα Ubuntu θα επιχειρήσει μια επί σκηνής ανασύσταση όσων συνειδητά ο Ρίλκε δεν άρθρωσε στις 26 στροφές - εικόνες του ποιήματός του: μαρτυρίες επιζώντων πολέμου θα δημιουργήσουν το τοπίο μέσα στο οποίο, δύο ηθοποιοί - αφηγητές θα ερμηνεύσουν το ποίημα, ενώ συνεντεύξεις και αποσπάσματα από βιογραφίες σημερινών «ηρώων» θα προσπαθήσουν να ανοίξουν διάλογο της ιστορίας του τότε με την ζωή του σήμερα.
Παραστάσεις: από Σάββατο 21 Απριλίου μέχρι 26 Μαΐου, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 9μμ, Θέατρο 104 (Ευμολπιδών 41, Μετρό Κεραμεικός, τηλ.: 210 3455020). Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ (κανονικό), 8 ευρώ (φοιτητικό, άνω των 65), 5 ευρώ (ανεργίας, ατέλεια ηθοποιών και σκηνοθετών).

«Ο γυάλινος κόσμος» του Τένεσι Ουίλιαμς

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρού­με­λης πα­ρου­σιά­ζει στο πλαί­σιο της κε­ντρι­κής του σκη­νής το έρ­γο του α­με­ρι­κα­νού συγ­γρα­φέα Τέ­νε­σι Ουί­λια­μς «Ο γυά­λι­νος κό­σμος», σε με­τά­φρα­ση-σκη­νο­θε­σία Γιώρ­γου Σκεύα. «Ο γυά­λι­νος κό­σμος» θεω­ρεί­ται το πιο αυ­το­βιο­γρα­φι­κό έρ­γο του α­με­ρι­κα­νού συγ­γρα­φέα, α­φού στην ου­σία πε­ρι­γρά­φει την ί­δια του την οι­κο­γέ­νεια. Πρό­κει­ται για έ­να έρ­γο «μνή­μης» πά­νω στους α­κα­τά­λυ­τους και τραυ­μα­τι­κούς δε­σμούς μιας οι­κο­γέ­νειας που ζει σε μια πό­λη της α­με­ρι­κά­νι­κης πε­ρι­φέ­ρειας, μέ­σα στην τα­ραγ­μέ­νη πε­ρίο­δο της οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης, την δε­κα­ε­τία του ’30. Σκια­γρα­φεί τη δια­χρο­νι­κή α­νά­γκη των αν­θρώ­πων να κα­τα­φεύ­γουν σε ψευ­δαι­σθή­σεις, στην α­πο­μό­νω­ση ή στην τέ­χνη πλά­θο­ντας «έ­ναν γυά­λι­νο, εύ­θραυ­στο κό­σμο» προ­κει­μέ­νου να α­ντέ­ξουν τη σκλη­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που τους συν­θλί­βει.
Το έρ­γο α­νέ­βη­κε για πρώ­τη φο­ρά στην Αμε­ρι­κή το 1944 και α­πό τό­τε παί­ζε­ται συ­νε­χώς σε πολ­λές χώ­ρες του κό­σμου. Απο­τέ­λε­σε την πρώ­τη με­γά­λη θε­α­τρι­κή ε­πι­τυ­χία του συγ­γρα­φέα κα­θιε­ρώ­νο­ντάς τον ως έ­να α­πό τους ση­μα­ντι­κό­τε­ρους του αιώ­να. Συ­ντε­λε­στές: Με­τά­φρα­ση – σκη­νο­θε­σία: Γιώρ­γος Σκεύας, σκη­νι­κός χώ­ρος – ε­πι­μέ­λεια κο­στου­μιώ­ν: Γιώρ­γος Σκεύας, μου­σι­κή – σύν­θε­ση ή­χω­ν: Σή­μη Τσι­λα­λή, φω­τι­σμοί: Κα­τε­ρί­να Μα­ρα­γκου­δά­κη, βο­η­θός σκη­νο­θέ­τη: Γιάν­νης Σα­βουι­δά­κης.
Παί­ζου­ν: Αμά­ντα: Μα­ρία Σκου­λά, Το­μ: Βα­σί­λης Μα­γου­λιώ­της, Λώ­ρα: Αριάδ­νη Κα­βα­λιέ­ρου, Τζι­μ: Αγη­σί­λα­ος Μι­κε­λά­τος.
Πα­ρα­στά­σεις: Κυ­ρια­κή 15 και 22 Απρι­λίου στις 8μμ, Δευ­τέ­ρα 16, Πα­ρα­σκευή 20, Σάβ­βα­το 21 Απρι­λίου στις 9μμ, στο Δη­μο­τι­κό Θέ­α­τρο Λα­μίας. Τι­μές ει­σι­τη­ρίω­ν: Γε­νι­κή εί­σο­δος 10 ευ­ρώ, για μα­θη­τές, φοι­τη­τές, ά­νερ­γους, πο­λύ­τε­κνους 5 ευ­ρώ και για συλ­λό­γους κα­τό­πιν συ­νεν­νοή­σεως.
Για κρα­τή­σεις θέ­σεων και πλη­ρο­φο­ρίες μπο­ρεί­τε να ε­πι­κοι­νω­νεί­τε στα τη­λέ­φω­να 22310 33325 (γρα­φεία ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρού­με­λης) και 22310 23285 (τα­μείο Δη­μο­τι­κού Θεά­τρου).
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet