Η μονοπωλιακή κυριαρχία της Gaia Επιχειρείν
geo
Του ειδικού συνεργάτη

Το Gaia Επιχειρείν, η εταιρεία που έχει ως μετόχους την Τράπεζα Πειραιώς, τη Neuropublic AE και Συνεταιριστικές Οργανώσεις της «παλιάς» ΠΑΣΕΓΕΣ, όχι μόνο εδραίωσε τα τελευταία χρόνια για τα καλά το ρόλο της στον πρωτογενή τομέα, αλλά έχει αναπτύξει μια πρωτοφανή «επεκτατικότητα» σε τομείς και χώρους, που μέχρι τώρα αποτελούσαν πεδία άσκησης δημόσιας πολιτικής. Εδώ του υπουργείου Γεωργίας.
Ο κυρίαρχος αυτός ρόλος του Gaia Επιχειρείν στον αγροτικό τομέα ξεκίνησε το 1996 με την «κατάληψη» του ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου). Η υποχρέωση εφαρμογής ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου στους τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής, με σκοπό τον έλεγχο της κανονικότητας και της νομιμότητας των χρηματοδοτήσεων (δηλαδή των αγροτικών επιδοτήσεων) από το αρμόδιο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο, υπήρξε μια διαχρονική κανονιστική απαίτηση για όλα τα κράτη-μέλη, η οποία ενσωματώθηκε στις διάφορες εκδοχές της, κατά καιρούς, εφαρμοζόμενης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).
Η μονοπωλιακή σχέση στο ΟΣΔΕ μπορεί να ξεκίνησε το 1996, συνεχίζεται όμως μέχρι και σήμερα, είτε με απευθείας αναθέσεις είτε με διαγωνισμούς «μελετημένους» έτσι ώστε να συμμετέχουν, τελικά, μόνο διάφορα σχήματα, όπως ΠΑΣΕΓΕΣ – Ιnfogroup ΑΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ - Νeuropublic ΑΕ. To μονοπώλιο αυτό -εκτός από τα εξαιρετικά οικονομικά οφέλη— μεταφράζεται σε κατοχή και πλήρη έλεγχο, όλα αυτά τα χρόνια, από το εταιρικό σχήμα και όχι από τον αντίστοιχο δημόσιο φορέα (ΟΠΕΚΕΠΕ), της σημαντικής γεωχωρικής βάσης δεδομένων. Μεταφράζεται, επίσης, στο ότι οι αγρότες κάνουν τις αιτήσεις ταυτόχρονα στην ίδια εταιρεία που κάνει την αποσφαλμάτωση (διόρθωση των λαθών) και στην ίδια που βγάζει το δείγμα ελέγχου. Δηλαδή, ποιοι τελικά θα ελεγχθούν για την ορθότητα των αιτήσεών τους, από το σύνολο των αγροτών που έχουν αιτηθεί.

Απόπειρα υποκατάστασης του Δημοσίου

Στο 4ο Συνέδριο του Gaia Επιχειρείν (9 & 10 Νοέμβρη 2017) «Για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας» οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες της εταιρείας φάνηκαν να είναι ενδεικτικές των προθέσεών της: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020», «Ιχνηλασιμότητα φυτικής παραγωγής», «Συμπλήρωση και τήρηση μητρώου αιγοπροβάτων», «Εκπαίδευση Αγροτών», «Πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων», «Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων», «Καλάθι αγροτικών προϊόντων», «Διαχείριση επιστροφής ΦΠΑ /ΕΦΚ», «AGROGATE - Εξαγωγική Πύλη αγροτικών προϊόντων» κ.ά. Ως συνέχεια, κάτω από τον τίτλο του φετινού συνεδρίου της «Καινοτομία και γνώση στον πρωτογενή τομέα: απελευθερώνοντας τη δυναμική της υπαίθρου» και της θεματολογίας του, αναδεικνύεται και αποδεικνύεται, χωρίς καμία αναστολή, η πρόθεση του Gaia Επιχειρείν, και του χρόνια κρατικοδίαιτου ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπεί, να υποκαταστήσει ή/και να αντικαταστήσει οριστικά και αμετάκλητα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους οργανισμούς του και να γίνει ο απόλυτος και μοναδικός φορέας άσκησης ουσιαστικής αγροτικής πολιτικής στη χώρα.
Μια ματιά στο πρόγραμμα του φετινού συνεδρίου του Gaia Επιχειρείν και στη θεματολογία του φανερώνει ακριβώς τις επιδιώξεις του: «Αύξηση παραγωγής με λιγότερους πόρους και μελλοντική ΚΑΠ», «Η ψηφιοποίηση του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα», «Συστήματα γεωργικής γνώσης και καινοτομίας στην ΕΕ: τάσεις και προκλήσεις», «Έξυπνη εξειδίκευση στον Αγροδιατροφικό Τομέα: περιφερειακές προσεγγίσεις στην αγροτική καινοτομία και γνώση», «Ψηφιοποίηση στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων» κτλ. Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι ότι από τον Ιούνιο του 2017 το Gaia Επιχειρείν έχει τη θεσμική ιδιότητα του εκπροσώπου των Συνεταιριστικών Οργανώσεων στις ευρωπαϊκές οργανώσεις COPA-COGECA και έχει αναπτύξει σχέσεις με τις υπηρεσίες της ΕΕ.

Ένας προβληματικός διαγωνισμός

Το επόμενο βήμα για την εξάπλωση της κυριαρχίας του εταιρικού σχήματος Gaia Επιχειρείν είναι ο ανοιχτός διαγωνισμός που βρίσκεται στη διαβούλευση του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και θα υλοποιήσει η ΕΔΕΤ Α.Ε., οργανισμός του υπουργείου Παιδείας, με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα», συνδέεται με την Ευφυή Γεωργία. Οι αγρονομικές–γεωπονικές προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι τέτοιες, που ουσιαστικά στην ελληνική πραγματικότητα μόνο το Gaia Επιχειρείν μπορεί να καλύψει. Συγκεκριμένα, ζητάει : «Ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να αποδείξει την τεχνική και επαγγελματική του ικανότητα, υποβάλλοντας λίστα αντίστοιχων έργων κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών (2015, 2016, 2017) στα οποία θα καλύπτονται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: μέγεθος της καλλιεργήσιμης έκτασης. Τα υποβαλλόμενα έργα θα πρέπει να καλύπτουν αθροιστικά καλλιεργήσιμη έκταση τουλάχιστον 500.000 στρεμμάτων. Ως μέγιστη–τεχνικά αποδεκτή εμβέλεια κάλυψης εδάφους, ανά εγκατεστημένο σταθμό συλλογής δεδομένων, νοείται ακτίνα δύο χιλιομέτρων από τη θέση εγκατάστασης του σταθμού (η θέση του σταθμού απαιτείται να βρίσκεται εντός καλλιεργήσιμης έκτασης)».
Σε σχέση με την Ευφυή Γεωργία, η πρόταση για την ανάπτυξή της κρίνεται απαραίτητη και δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από το να ξεκινήσει πιλοτικά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, συνδυάζοντας τα ιδιαίτερα γεωκλιματικά χαρακτηριστικά σε 5-10 νομούς, με συνεργασία των αντίστοιχων δημόσιων φορέων (ΥΠΑΑΤ, ΕΛΓΟ Δήμητρα, ΕΛΓΑ).
Γιατί προσπερνάται αυτή η επιλογή; Στο κείμενο της Πολιτικής Απόφασης του 2ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ (Οκτώβρης 2016) αναφέρεται ότι «[…] Η δική μας έννοια της ανάπτυξης δεν προτάσσει τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, αλλά τη βιώσιμη αξιοποίηση των πόρων, με ολοκληρωμένο σχεδιασμό, που αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών ζωής σε κάθε τόπο […]». Σε αυτή την κατεύθυνση, στο πεδίο της αγροτικής ανάπτυξης, ηγεμονικός μας στρατηγικός σύμμαχος πρέπει να είναι ο αγροτικός κόσμος. Στόχος μας η διασφάλιση της απασχόλησης και ενός σταθερού και ικανοποιητικού εισοδήματος στην οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση και τους μικρομεσαίους αγρότες, ιδιαίτερα τους νέους. Σε μια αδιάκοπη προσπάθεια για πραγματική παραγωγική ανασυγκρότηση, δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη και έξοδο της χώρας μας από την κρίση. Σ΄ αυτή την προσπάθεια κανείς δεν περισσεύει, αλλά υπό τον όρο ότι οι δραστηριότητες θα είναι συμβατές με το σχέδιο μας τα οράματα και τις αξίες της Αριστεράς».

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet