Athens Pride 2018

pride

Με α­να­κοί­νω­σή του ο Το­μέ­ας Δι­καιω­μά­των του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ χαι­ρε­τί­ζει τη δια­δή­λω­ση του Athens Pride 2018 και ταυ­τό­χρο­να κά­νει έ­ναν α­πο­λο­γι­σμό των α­πο­τε­λε­σμά­των που εί­χαν οι κι­νη­το­ποιή­σεις για την ι­σο­νο­μία και την κοι­νω­νι­κή α­πε­λευ­θέ­ρω­ση της κοι­νό­τη­τας ΛΟ­Α­ΤΚΙ α­τό­μων τα τε­λευ­ταία τέσ­σε­ρα χρό­νια.
«Η αρ­χή έ­γι­νε», το­νί­ζε­ται στην α­να­κοί­νω­ση, «και βρι­σκό­μα­στε στα μι­σά του δρό­μου, στην αρ­χή μιας με­γά­λης α­να­τρο­πής». Τα βή­μα­τα που ση­μειώ­θη­καν «με ελ­λεί­ψεις, κε­νά, με συ­γκρού­σεις, με τις κα­μπά­νες της πο­λι­τι­κής και θρη­σκευ­τι­κής ορ­θο­δο­ξίας να χτυ­πούν στους θλι­βε­ρούς ρυθ­μούς του κοι­νω­νι­κού ρα­τσι­σμού», α­πο­τυ­πώ­νο­νται και στο χαρ­τί κα­τά­τα­ξης της LIGA-Europe, ό­που η Ελλά­δα βρί­σκε­ται στη 14η θέ­ση, βελ­τιώ­νο­ντας τη νο­μι­κή και πο­λι­τι­κή θέ­ση των ΛΟ­Α­ΤΚΙ α­τό­μων κα­τά 68% μέ­σα σε τέσ­σε­ρα χρό­νια, σύμ­φω­να με την ευ­ρω­παϊκή βαθ­μο­λο­γι­κή κα­τά­στα­ση. Και η α­να­κοί­νω­ση συ­νε­χί­ζει:
«Σε αυ­τό συ­ντέ­λε­σαν, τα πρώ­τα ση­μα­ντι­κά βή­μα­τα, που ά­νοι­ξαν ο­ρί­ζο­ντες και α­πε­λευ­θέ­ρω­σαν συ­νει­δή­σεις, ό­πως:
➺ Η ψή­φι­ση του νέ­ου ε­νι­σχυ­μέ­νου συμ­φώ­νου συμ­βίω­σης, που α­φο­ρά και τα ο­μό­φυ­λα ζευ­γά­ρια, η ε­ξί­σω­ση των κοι­νω­νι­κο­α­σφα­λα­στι­κών και φο­ρο­λο­γι­κών δι­καιω­μά­των με τους έγ­γα­μους, η δυ­να­τό­τη­τα που τους πα­ρέ­χε­ται να διεκ­δι­κή­σουν συ­νυ­πη­ρέ­τη­ση και οι­κο­γε­νεια­κά ε­πι­δό­μα­τα.
➺ Η κα­τάρ­γη­ση του ρα­τσι­στι­κού άρ­θρου του 347 του ποι­νι­κού κώ­δι­κα.
➺ Οι τρο­πο­ποιή­σεις στο χα­ρα­κτη­ρι­σμό του ρα­τσι­στι­κού ε­γκλή­μα­τος.
➺Η συ­γκρό­τη­ση του Εθνι­κού Συμ­βου­λίου κα­τά του Ρα­τσι­σμού και της Μι­σαλ­λο­δο­ξίας.
➺Η ψή­φι­ση του νό­μου για τη νο­μι­κή α­να­γνώ­ρι­ση ταυ­τό­τη­τας φύ­λου.
➺Η ψή­φι­ση για το θε­σμό της α­να­δο­χής, που δί­νει τη δυ­να­τό­τη­τα α­να­δο­χής παι­διών σε ό­λα τα ζευ­γά­ρια, που έ­χουν συ­νά­ψει σύμ­φω­νο συμ­βίω­σης.
➺Η ψή­φι­ση νό­μου, για τη Σύμ­βα­ση της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης για την πρό­λη­ψη και την κα­τα­πο­λέ­μη­ση της βίας κα­τά των Γυ­ναι­κών και την εν­δοοι­κο­γε­νεια­κή βία, η ο­ποία α­να­γνω­ρί­ζει με­τα­ξύ άλ­λων, την ύ­παρ­ξη μη η­γε­μο­νι­κών θη­λυ­κο­τή­των που έ­χουν να κά­νουν με την ταυ­τό­τη­τα, την έκ­φρα­ση και τα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά φύ­λου, ε­νώ πα­ράλ­λη­λα ε­πε­κτά­θη­κε το πε­δίο ε­φαρ­μο­γής του νό­μου για την εν­δοοι­κο­γε­νεια­κή βία (ν. 3500/2006) και στα ο­μό­φυ­λα ζευ­γά­ρια.
➺Η ει­σα­γω­γή­του θε­σμού της Θε­μα­τι­κής Εβδο­μά­δας στο πρό­γραμ­μα γυ­μνα­σίων της χώ­ρας, με σκο­πό την ε­νη­μέ­ρω­ση και ευαι­σθη­το­ποίη­ση των με­λών της σχο­λι­κής κοι­νό­τη­τας σε ζη­τή­μα­τα που ά­πτο­νται στις έμ­φυ­λες ταυ­τό­τη­τες.
➺Η διεύ­ρυν­ση έ­πει­τα α­πό 16 χρό­νια κα­θυ­στέ­ρη­σης, για την ε­φαρ­μο­γή των ί­σων ευ­και­ριών και της ί­σης με­τα­χεί­ρι­σης προς τρα­νς και ί­ντερ­σεξ ά­το­μα, σε θέ­μα­τα ερ­γα­σίας, α­πα­σχό­λη­σης, πρό­σβα­σης σε α­γα­θά και υ­πη­ρε­σίες που εί­ναι δια­θέ­σι­μα στο κοι­νό.
➺Η έκ­δο­ση α­πό­φα­σης με την ο­ποία προ­στέ­θη­καν ο σε­ξουα­λι­κός προ­σα­να­το­λι­σμός, η ταυ­τό­τη­τα και τα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά φύ­λου, στην έν­νοια τηςδω­ρεάν με­τά­δο­σης μη­νυ­μά­των κοι­νω­νι­κού πε­ριε­χο­μέ­νου α­πό τη­λε­ο­πτι­κούς και ρα­διο­φω­νι­κούς σταθ­μούς.

Αι­σιο­δο­ξία για τα ε­πό­με­να βή­μα­τα

Αλλά εί­πα­με, εί­ναι μό­νο η αρ­χή. Θέ­λου­με να φτά­σου­με στο τέ­λος του, με το κί­νη­μα ζωη­ρό και α­νυ­πά­κουο.
Διεκ­δι­κού­με:
➜Πο­λι­τι­κό γά­μο και τε­κνο­θε­σία για ό­λα τα ζευ­γά­ρια, α­νε­ξαρ­τή­τως φύ­λου των συ­ντρό­φων, προ­κει­μέ­νου να ε­ξα­σφα­λι­στεί ό­τι κά­θε παι­δί θα έ­χει το δι­καίω­μα να με­γα­λώ­νει σε οι­κο­γέ­νειες, που δεν θα α­ξιο­λο­γού­νται νο­μι­κά και κα­τά συ­νέ­πεια κοι­νω­νι­κά, σαν κα­τώ­τε­ρες.
➜Την προ­στα­σία των δι­καιω­μά­των των παι­διών, που με­γα­λώ­νουν με δύο γο­νείς, αλ­λά στε­ρού­νται νο­μι­κά τον έ­ναν, έ­τσι ώ­στε και οι δύο γο­νείς να εί­ναι νο­μι­κά υ­πεύ­θυ­νες/οι για τη φρο­ντί­δα των παι­διών τους, ε­νώ πα­ράλ­λη­λα θα πρέ­πει να ε­ξα­σφα­λί­ζε­ται ό­τι οι δια­τά­ξεις του α­στι­κού κώ­δι­κα για την υ­πο­βο­η­θού­με­νη α­να­πα­ρα­γω­γή, ε­φαρ­μό­ζο­νται ι­σό­τι­μα προς ό­λα τα ά­το­μα.
➜Την ε­πέ­κτα­ση του άρ­θρου 3 του ν.4443/2016 (ε­φαρ­μο­γή της αρ­χής της ί­σης με­τα­χεί­ρι­σης) σε ό­λα τα πε­δία δια­κρί­σεων για λό­γους σε­ξουα­λι­κού προ­σα­να­το­λι­σμού, ταυ­τό­τη­τας και χα­ρα­κτη­ρι­στι­κών φύ­λου.
➜Σα­φείς ο­δη­γίες α­πό το υ­πουρ­γείο Παι­δείας με μορ­φή ε­γκυ­κλίου για την κα­τα­πο­λέ­μη­ση της ο­μο­φο­βίας/τραν­σφο­βίας/αμ­φι­φο­βίας, και αλ­λα­γές στα σχο­λι­κά βι­βλία και στα α­να­λυ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα, ώ­στε να εί­ναι συ­μπε­ρι­λη­πτι­κά με α­να­φο­ρές στην ποι­κι­λο­μορ­φία των οι­κο­γε­νεια­κών σχη­μα­τι­σμών. Επι­βε­βλη­μέ­νη εί­ναι ε­πί­σης η α­νά­γκη ει­σα­γω­γής σχο­λι­κού μα­θή­μα­τος για την σε­ξουα­λι­κή α­γω­γή, τις διά­φο­ρες σε­ξουα­λι­κό­τη­τες και την ταυ­τό­τη­τα φύ­λου, το ο­ποίο θα δι­δά­σκε­ται α­πό κα­τάλ­λη­λο ε­πι­μορ­φω­μέ­νο εκ­παι­δευ­τι­κό προ­σω­πι­κό σε αυ­τά τα ζη­τή­μα­τα, ε­νώ πα­ράλ­λη­λα θα πρέ­πει να ε­ξα­σφα­λί­ζε­ται η διαρ­κής ε­πι­μόρ­φω­ση τους, α­πό φο­ρείς (ΜΚΟ κτλ) της ΛΟ­Α­ΤΚΙ κοι­νό­τη­τας, ώ­στε να δη­μιουρ­γή­σουν έ­να κλί­μα α­πο­δο­χής για ό­λους στην τά­ξη τους χω­ρίς φό­βους ά­δι­κων Ε­ΔΕ και στο­χο­ποιή­σεων.
➜Τη συ­μπε­ρί­λη­ψη των τρα­νς α­τό­μων στις ευά­λω­τες κοι­νω­νι­κές ο­μά­δες α­νέρ­γων και στα προ­γράμ­μα­τα κοι­νω­φε­λούς ερ­γα­σίας.
➜Δη­μιουρ­γία ξε­νώ­νων για α­νή­λι­κα και ε­νή­λι­κα πρό­σω­πα, με σκο­πό την υ­πο­στή­ρι­ξη ΛΟ­Α­ΤΚΙ αν­θρώ­πων, που α­πο­τε­λούν θύ­μα­τα εν­δοοι­κο­γε­νεια­κής βίας ή βρί­σκο­νται σε δυ­σκο­λία ή κίν­δυ­νο.
➜ Οι ΛΟ­Α­ΤΚΙ αι­τού­ντες ά­συ­λο πρέ­πει να έ­χουν τη δυ­να­τό­τη­τα να με­τα­φέ­ρο­νται σε μο­νά δω­μά­τια ή σε άλ­λα κέ­ντρα υ­πο­δο­χής αν δέ­χο­νται πα­ρε­νο­χλή­σεις ή βία.
➜Πλή­ρη, α­σφα­λή και δί­χως δια­κρί­σεις πρό­σβα­ση στις υ­πη­ρε­σίες υ­γείας για ό­λα τα ΛΟ­Α­ΤΚΙ ά­το­μα. Η πο­λι­τεία να προ­βεί στην κα­τάρ­γη­ση της α­πό­λυ­της και κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κής α­πα­γό­ρευ­σης α­πό την αι­μο­δο­σία των LGBTQI α­τό­μων α­πό τον Κα­νο­νι­σμό Αι­μο­δο­σίας
➜Νο­μι­κή α­να­γνώ­ρι­ση φύ­λου, η ο­ποία να εί­ναι προ­σβά­σι­μη σε ό­λες τις η­λι­κίες.
➜Απλο­π��ίη­ση της δια­δι­κα­σίας νο­μι­κής α­να­γνώ­ρι­σης φύ­λου, με βά­ση τον αυ­το­προσ­διο­ρι­σμό, μέ­σω ε­ξω­δι­κα­στι­κής διοι­κη­τι­κής δια­δι­κα­σίας.
➜Ει­σα­γω­γή νο­μο­θε­σίας, που να α­ντι­με­τω­πί­ζει ζη­τή­μα­τα που ε­πη­ρεά­ζουν τα ί­ντερ­σεξ ά­το­μα, κα­θώς και θε­σμο­θέ­τη­ση τρί­της ε­πι­λο­γής για το φύ­λο, ώ­στε να κα­λύ­πτο­νται ό­σα ά­το­μα δεν αυ­το­προσ­διο­ρί­ζο­νται με κά­ποια α­πό τα δύο κυ­ρίαρ­χα φύ­λα.
➜Την κα­τάρ­γη­ση κά­θε α­να­χρο­νι­στι­κής νο­μο­θε­τι­κής διά­τα­ξης που συμ­βάλ­λει σε δια­κρί­σεις λό­γω σε­ξουα­λι­κού́ προ­σα­να­το­λι­σμού και ταυ­τό­τη­τας ή χα­ρα­κτη­ρι­στι­κών φύ­λου, κα­θώς και την ε­πέ­κτα­ση των νό­μων που προ­στα­τεύουν α­πό έμ­φυ­λη βία, ώ­στε να κα­λύ­πτουν ξε­κά­θα­ρα και τα ζη­τή­μα­τα ταυ­τό­τη­τας και χα­ρα­κτη­ρι­στι­κών φύ­λου.
➜ Συ­στη­μα­τι­κή και θε­σμο­θε­τη­μέ­νη εκ­παί­δευ­ση της α­στυ­νο­μίας και ό­λων των κρα­τι­κών ορ­γά­νων που ε­μπλέ­κο­νται στη δια­δι­κα­σία α­πο­νο­μής δι­καιο­σύ­νης, ώ­στε να α­να­γνω­ρί­ζο­νται και να κα­τα­γρά­φο­νται με α­κρί­βεια ε­πι­θέ­σεις προς ΛΟ­Α­ΤΚΙ ά­το­μα.
➜ Την ε­νί­σχυ­ση του α­ντι­ρα­τσι­στι­κού νο­μο­σχε­δίου, μέ­σω της ποι­νι­κο­ποίη­σης του μι­σαλ­λό­δο­ξου λό­γου που στρέ­φε­ται ε­νά­ντια σε θε­με­λιω­δη­δι­καιω­μά­τα που προ­στα­τεύει η δη­μο­κρα­τι­κή κοι­νω­νία (προ­στα­σία σε πε­δία σε­ξουα­λι­κού προ­σα­να­το­λι­σμού, ταυ­τό­τη­τας ή χα­ρα­κτη­ρι­στι­κών φύ­λου, α­να­πη­ρία κλπ)».


ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet