pikpa

Το προ­σφυ­γι­κό φαί­νε­ται ό­τι θα α­πο­τε­λέ­σει έ­να α­πό τα κε­ντρι­κά θέ­μα­τα συ­γκρό­τη­σης και ε­σω­τε­ρι­κής α­ντι­πα­ρά­θε­σης δε­ξιού και α­κρο­δε­ξιού χώ­ρου στη Λέ­σβο, αλ­λά και συ­νο­λι­κά στην πε­ρι­φέ­ρεια Β. Αι­γαίου ε­νό­ψει των ε­πι­κεί­με­νων αυ­το­διοί­κη­των ε­κλο­γών. Σε αυ­τά τα πλαί­σια εγ­γρά­φε­ται και η πρό­σφα­τη α­πό­φα­ση της πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Β. Αι­γαίου Χ. Κα­λο­γή­ρου, με την ο­ποία α­πα­γο­ρεύει «για λό­γους δη­μό­σιας υ­γείας» τη λει­τουρ­γία της δο­μής του πρώην ΠΙΚ­ΠΑ στη Μυ­τι­λή­νη.
Η α­σφυ­κτι­κή κα­τά­στα­ση που δια­μορ­φώ­θη­κε πριν α­πό λί­γο και­ρό στο χώ­ρο του ΠΙΚ­ΠΑ -ό­ταν με­τά α­πό τα ε­πει­σό­δια που έ­γι­ναν στο υ­περ­πλή­ρες κα­μπ της Μό­ριας, πε­ρί­που 250 κούρ­δοι πρό­σφυ­γες ο­δη­γή­θη­καν προ­σω­ρι­νά α­πό τις αρ­χές ε­κεί- σε συν­δυα­σμό με τις α­ντι­δρά­σεις με­ρί­δας κα­τοί­κων της πε­ριο­χής, ή­ταν η α­φορ­μή που ζη­τού­σε η Χ. Κα­λο­γή­ρου προ­κει­μέ­νου να δώ­σει και αυ­τή «το πα­ρόν» σαν μέ­ρος του το­πι­κού «α­ντι­προ­σφυ­γι­κού μπλοκ».
Όλα τα χρό­νια της με­γά­λης προ­σφυ­γι­κής κρί­σης η πε­ρι­φέ­ρεια Β. Αι­γαίου ή­ταν και εί­ναι α­πού­σα, ε­ξαν­τλώ­ντας τον ό­ποιο ρό­λο της σε α­να­κοι­νώ­σεις και κα­ταγ­γε­λίες για την «κα­τα­στρο­φή που το προ­σφυ­γι­κό κά­νει στον του­ρι­σμό». Δεν εί­χε κα­μία ε­νερ­γή συμ­με­το­χή στο κί­νη­μα αλ­λη­λεγ­γύης, αλ­λά δεν έ­κα­νε και κα­μιά ου­σια­στι­κή προ­σπά­θεια α­ντι­με­τώ­πι­σης των ο­ποίων ε­πι­πτώ­σεων του προ­σφυ­γι­κού στην το­πι­κή οι­κο­νο­μία και κοι­νω­νία και ι­διαί­τε­ρα στον του­ρι­σμό, μια αρ­μο­διό­τη­τα που άλ­λω­στε α­νή­κει κα­τ’ ε­ξο­χήν στην πε­ρι­φέ­ρεια.
Η ι­στο­ρία του ΠΙΚ­ΠΑ ξε­κι­νά­ει α­πό το 2012, α­πό τις πρώ­τες στιγ­μές της έ­ντα­σης της προ­σφυ­γι­κής κρί­σης. Τό­τε ή­ταν που το το­πι­κό κί­νη­μα αλ­λη­λεγ­γύης, με το «Χω­ριό του Όλοι Μα­ζί», ε­πέ­βα­λε τη χρή­ση των χώ­ρων των πρώην κα­τα­σκη­νώ­σεων που α­νή­κουν στο υ­πουρ­γείο Εργα­σίας, Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης και Κοι­νω­νι­κής Αλλη­λεγ­γύης και εί­χαν πα­ρα­χω­ρη­θεί στο δή­μο Λέ­σβου σαν χώ­ρος α­νά­πτυ­ξης ε­νός ε­ναλ­λα­κτι­κού πα­ρα­δείγ­μα­τος α­ντι­με­τώ­πι­σης του προ­σφυ­γι­κού.
Πολ­λές φο­ρές α­πό τό­τε, πα­ρό­λο που με την έ­ντα­ση των προ­σφυ­γι­κών ροών δη­μιουρ­γή­θη­καν άλ­λοι χώ­ροι δια­μο­νής στο νη­σί, το ΠΙΚ­ΠΑ λει­τούρ­γη­σε και κα­τά κά­ποιο τρό­πο «ε­φε­δρι­κά», δί­νο­ντας λύ­ση στη δια­χεί­ρι­ση ε­πει­γου­σών και ο­ξυ­μέ­νων κα­τα­στά­σεων, ό­πως: φω­τιές στη Μό­ρια, με­τα­κί­νη­ση α­συ­νό­δευ­των παι­διών, πε­ρί­θαλ­ψη α­σθε­νών, κ.ά.

Ση­μείο α­να­φο­ράς

Φι­λο­ξε­νώ­ντας κυ­ρίως οι­κο­γέ­νειες και άλ­λες ευά­λω­τες ο­μά­δες προ­σφύ­γων, το ΠΙΚ­ΠΑ έ­γι­νε ση­μείο α­να­φο­ράς. Όλα αυ­τά τα χρό­νια βρή­καν προ­στα­σία στους χώ­ρους του χι­λιά­δες πρό­σφυ­γες σε συν­θή­κες α­ξιο­πρέ­πειας, ε­νώ σή­με­ρα η δυ­να­τό­τη­τα φι­λο­ξε­νίας πα­ρα­μέ­νει στα­θε­ρή στο 80- 100 ά­το­μα.
Όπως εί­ναι λο­γι­κό, η α­πό­φα­ση για α­πα­γό­ρευ­ση λει­τουρ­γίας της δο­μής του ΠΙΚ­ΠΑ ξε­σή­κω­σε κύ­μα α­ντι­δρά­σεων, τό­σο στο νη­σί, ό­σο και στην άλ­λη Ελλά­δα, αλ­λά και στο ε­ξω­τε­ρι­κό.
«Απ’ ό­σο γνω­ρί­ζου­με, ου­δέ­πο­τε στα τό­σα χρό­νια της λει­τουρ­γίας του δη­μιουρ­γή­θη­κε κά­ποιο ι­διαί­τε­ρο πρό­βλη­μα στην πε­ριο­χή, πα­ρά μό­νο το τε­λευ­ταίο διά­στη­μα, με την α­να­γκα­στι­κή με­τα­φο­ρά ε­κεί Κούρ­δων α­πό το κέ­ντρο της Μό­ριας, γε­γο­νός που α­νη­σύ­χη­σε-ε­νό­χλη­σε ο­πτι­κά, ο­ρι­σμέ­νους πε­ριοί­κους και ε­παγ­γελ­μα­τίες, χά­ριν των ο­ποίων ε­νερ­γο­ποιή­θη­κε, ως φαί­νε­ται, η κα πε­ρι­φε­ρειάρ­χης!», α­να­φέ­ρει σε α­να­κοί­νω­σή της η Κί­νη­ση για τη Συ­νύ­παρ­ξη και Επι­κοι­νω­νία στο Αι­γαίου, μια α­πό τις ορ­γα­νώ­σεις που συμ­με­τεί­χε ε­νερ­γά στη δη­μιουρ­γεί του χώ­ρου το 2012.
Αν και με τα χρό­νια οι συλ­λο­γι­κό­τη­τες που συ­γκρό­τη­σαν «το Χω­ριό του Όλοι Μα­ζί» α­πο­χώ­ρη­σαν για διά­φο­ρους λό­γους α­πό το εγ­χεί­ρη­μα και τώ­ρα τη δια­χεί­ρι­ση της δο­μής την έ­χει μό­νο η «Αλλη­λεγ­γύη Λέ­σβου», το ΠΙΚ­ΠΑ, σαν χώ­ρος αλ­λη­λεγ­γύης, πα­ρα­μέ­νει εμ­βλη­μα­τι­κό. Το κλεί­σι­μό της θα εί­ναι ήτ­τα συ­νο­λι­κά για το κί­νη­μα αλ­λη­λεγ­γύης. Αυ­τός εί­ναι ο λό­γος που οι προ­σπά­θειες της πε­ρι­φέ­ρειας για να στα­μα­τή­σει η λει­τουρ­γία της πρέ­πει να ητ­τη­θούν και αυ­τός εί­ναι ο κοι­νός στό­χος ό­λων μας.
Όπως χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά α­να­φέ­ρει στην α­να­κοί­νω­σή της η «Συ­νύ­παρ­ξη»: «κοι­νός στό­χος… εί­ναι η δρα­στι­κή μείω­ση του προ­σφυ­γι­κού-με­τα­να­στευ­τι­κού πλη­θυ­σμού, η αν­θρω­πι­στι­κή και α­ξιο­πρε­πής δια­χεί­ρι­ση του ζη­τή­μα­τος, η κα­τα­πο­λέ­μη­ση της ξε­νο­φο­βίας και του ρα­τσι­σμού, η υ­πο­στή­ρι­ξη και ό­χι η δίω­ξη της αλ­λη­λεγ­γύης».

Πα­να­γιώ­της Λα­μπρό­που­λος
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2021 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet