kyriakis-1

Στις 16 Φε­βρουα­ρίου 1964 η Ένω­ση Κέ­ντρου κέρ­δι­σε τις ε­κλο­γές με πο­σο­στό 53%. Η Ε­ΡΕ, το πα­λά­τι, ο στρα­τός, η α­στυ­νο­μία, η πρε­σβεία των Η­ΠΑ, η CIA και το ΝΑ­ΤΟ και οι­κο­νο­μι­κοί πα­ρά­γο­ντες, θεω­ρώ­ντας ό­τι η κυ­βέρ­νη­ση Πα­παν­δρέ­ου α­πο­τε­λεί πα­ρέν­θε­ση, ε­πέν­δυ­σαν στην τα­κτι­κή του φό­βου, ό­πως και σή­με­ρα η ΝΔ: «αυ­τή η δραχ­μή εί­ναι δι­κή σου, μην α­φή­σεις τον Πα­παν­δρέ­ου να στην πά­ρει», στην κα­τάρ­ρευ­ση της οι­κο­νο­μίας, στην χρε­ο­κο­πία και στον κομ­μου­νι­στι­κό κίν­δυ­νο. Το 1961 εί­χε προ­η­γη­θεί το σχέ­διο βίας και νο­θείας «Πε­ρι­κλής» και η δο­λο­φο­νία του Λα­μπρά­κη.
Ο Γ. Πα­παν­δρέ­ου προ­χώ­ρη­σε σε δη­μο­κρα­τι­κές με­ταρ­ρυθ­μί­σεις, αλ­λά ή­ταν φα­νε­ρό πως εί­χε την κυ­βέρ­νη­ση και ό­χι την ε­ξου­σία, και δεν πή­ρε σχε­δόν κα­νέ­να μέ­τρο για να αλ­λά­ξει τις δο­μές του στρα­τού που λει­τουρ­γού­σε κά­τω α­πό το πα­ρα­κρά­τος του Ι­ΔΕ­Α α­πό το 1945. Ο Πα­παν­δρέ­ου διό­ρι­σε υ­πουρ­γό Άμυ­νας τον Γα­ρου­φαλ­λιά και αρ­χη­γό του στρα­τού τον Γεν­νη­μα­τά, με υ­πό­δει­ξη του πα­λα­τιού και των ξέ­νων κέ­ντρων ε­ξου­σίας.
Από την πρώ­τη στιγ­μή της α­νό­δου της Ένω­σης Κέ­ντρου, οι Η­ΠΑ γνώ­ρι­ζαν ό­τι η ε­ξω­τε­ρι­κή και η ε­σω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή της Ελλά­δας δεν θα ή­ταν ό­πως ή­ταν α­πό το 1947. «Κά­νου­με ό,τι θέ­λου­με, μπο­ρού­με να κά­νου­με ό,τι θέ­λου­με και τί­πο­τα δεν μας στα­μα­τά», δή­λω­ση αμε­ρι­κα­νού σταθ­μάρ­χη το 1961 στον Ανδρέα Πα­παν­δρέ­ου.

Ο δε­ξιός Τύ­πος

Δε­ξιές ε­φη­με­ρί­δες (Βρα­δι­νή, Ελεύ­θε­ρος Τύ­πος, Ημέ­ρα, Ακρό­πο­λις, Κα­θη­με­ρι­νή) α­πό την ά­νο­δο της Ένω­σης Κέ­ντρου το 1964 συμ­με­τεί­χαν στο σχέ­διο α­να­τρο­πής: η κυ­βέρ­νη­ση Πα­παν­δρέ­ου - Κε­ρέν­σκι δια­λύει την ελ­λη­νι­κή ΚΥ­Π, δια­λύε­ται και κομ­μα­τι­κο­ποιεί­ται το στρά­τευ­μα, η Ελλά­δα ξέ­φρα­γο α­μπέ­λι, οι λα­μπρά­κισ­σες με τις μαύ­ρες κάλ­τσες έ­χουν ει­σχω­ρή­σει στο στρά­τευ­μα, οι χω­ρο­φύ­λα­κες έ­χουν κλει­στεί στα σπί­τια τους και κυ­κλο­φο­ρούν φή­μες για πρα­ξι­κό­πη­μα του Ι­ΔΕ­Α, κα­τη­γο­ρώ­ντας και τον Ανδρέα Πα­παν­δρέ­ου ως α­νεύ­θυ­νο, ε­πι­πό­λαιο, ως κρυ­πτο­κομ­μου­νι­στή, ψεύ­τη, ε­πι­κίν­δυ­νο, ό­τι φο­ρά­ει ζι­βά­γκο και ό­χι γρα­βά­τα κ.α.
Ο Πα­πα­δό­που­λος κά­νει το ψευ­δο­σα­μπο­τά­ζ του Έβρου ρί­χνο­ντας ζά­χα­ρη σε ταν­κς και ε­νο­χο­ποιώ­ντας α­ρι­στε­ρούς φα­ντά­ρους με φο­βε­ρά βα­σα­νι­στή­ρια. Όλοι γνώ­ρι­ζαν ό­τι ή­ταν έρ­γο του Πα­πα­δό­που­λου και ό­τι προ­ε­τοί­μα­ζαν πρα­ξι­κό­πη­μα, α­να­γκά­ζο­ντας τον Ηλία Ηλιού μέ­σα στη Βου­λή να κα­ταγ­γεί­λει προ­φη­τι­κά με τη σο­φία του: «ο Πα­πα­δό­που­λος μια μέ­ρα θα μας δέ­σει».
Ο μοι­ραίος Π. Κα­νελ­λό­που­λος σε συ­γκέ­ντρω­ση στην πλα­τεία Κλαυθ­μώ­νος, δί­νο­ντας κά­λυ­ψη σ’ ό­λες αυ­τές τις ψεύ­τι­κες πλη­ρο­φο­ρίες, ε­κραύ­γα­ζε: «να φύ­γει η κυ­βέρ­νη­ση των Λα­μπρά­κη­δων», «ο Πα­παν­δρέ­ου εί­ναι ε­θνι­κός κίν­δυ­νος», «κό­πη­κε η ε­θνι­κή α­να­πνοή του στρα­τού», «η ύ­παρ­ξις και το κύ­ρος του κρά­τους έ­χουν μη­δε­νι­σθεί», «οι χω­ρο­φύ­λα­κες κρύ­πτο­νται και υ­φί­στα­νται εκ­βια­σμούς». Ζή­τη­σε α­πό τους βου­λευ­τές της Ένω­σης Κέ­ντρου να α­να­τρέ­ψουν τον Πα­παν­δρέ­ου και ό­τι θα στη­ρί­ξει μια τέ­τοια κυ­βέρ­νη­ση α­πο­στα­τών.
Οι ε­φη­με­ρί­δες της δε­ξιάς άρ­χι­σαν να δη­μο­σιεύουν μυ­στι­κές πλη­ρο­φο­ρίες και α­στυ­νο­μι­κές εκ­θέ­σεις «για κομ­μου­νι­στι­κό κίν­δυ­νο» και γε­λοίες πλη­ρο­φο­ρίες ό­τι οι κομ­μου­νι­στές συ­γκε­ντρώ­νουν ό­πλα για να κα­τα­λά­βουν την ε­ξου­σία, που φυ­σι­κά πο­τέ δεν βρέ­θη­καν. Σε λί­γους μή­νες ξέ­σπα­σε το σκάν­δα­λο «Ασπί­δα», με την κα­ταγ­γε­λία της Βρα­δι­νής ό­τι πο­λι­τι­κός αρ­χη­γός της ορ­γά­νω­σης ή­ταν ο Ανδρέ­ας Πα­παν­δρέ­ου.

Η Κύ­προς

Οι Η­ΠΑ προ­σπά­θη­σαν να ε­πι­βά­λουν να­τοϊκή λύ­ση δι­χο­τό­μη­σης στην Κύ­προ, α­να­κοι­νώ­νο­ντας το σχέ­διο Άτσε­σον και α­πει­λώ­ντας την Ελλά­δα ό­τι δεν θα ε­μπο­δί­σουν την Τουρ­κία σε πε­ρί­πτω­ση ε­πί­θε­σης κα­τά της Ελλά­δος. Η Ελλά­δα και η Κύ­προς δεν δέ­χτη­καν το σχέ­διο που προέ­βλε­πε τούρ­κι­κη και αγγλι­κή βά­ση στην Κύ­προ, δη­λα­δή δι­χο­τό­μη­ση, πα­ρα­χώ­ρη­ση του Κα­στε­λό­ρι­ζου στην Τουρ­κία και Ένω­ση της Κύ­πρου με την Ελλά­δα. Ο πρό­ε­δρος Τζόν­σον στην άρ­νη­ση της Ελλά­δας και της Κύ­πρου για το σχέ­διο Άτσε­σον δή­λω­σε: «γα­μώ το Σύ­νταγ­μά σας, τη Βου­λή και τη Δη­μο­κρα­τία σας» και ό­τι «εί­ναι λί­γα τα ψω­μιά σας».
Στις 15 Ιου­λίου 1967 ο Γ. Πα­παν­δρέ­ου υ­πο­χρεώ­νε­ται σε πα­ραί­τη­ση α­πό το βα­σι­λιά και αρ­χί­ζει η σα­λα­μο­ποίη­ση και ο τε­μα­χι­σμός της Ένω­σης Κε­ντρώω­ν, με πρω­τα­γω­νι­στές τον Νό­βα, Τσι­ρι­μώ­κο, Στε­φα­νό­που­λο και Μη­τσο­τά­κη, που δή­λω­σε αρ­γό­τε­ρα «εγώ α­νέ­τρε­ψα τον Γ. Πα­παν­δρέ­ου» σε συ­νερ­γα­σία με το πα­λά­τι, τη CIA, τον α­με­ρι­κα­νό σταθ­μάρ­χη στην Αθή­να, το στρα­τό, την αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία, το ΝΑ­ΤΟ, την αστυ­νο­μία και τους α­πο­στά­τες με την κά­λυ­ψη και της Ε­ΡΕ: Αλα­μα­νής, Απο­στο­λά­κος, Βερ­νί­κος, Γα­ρου­φα­λιάς, Ζαΐμης, Κο­θρής, Λου­λα­κά­κης, Μα­ρής, Με­λάς, Μπα­κα­τσέ­λος, Πα­πα­σπύ­ρου, Στε­φα­νά­κης, Τού­μπας, Τσου­δε­ρός κ.α.
Ο λαός α­ντέ­δρα­σε με συ­γκε­ντρώ­σεις πρω­το­φα­νείς. Έμει­ναν στην ι­στο­ρία τα συν­θή­μα­τα «1-1-4», «Δη­μο­κρα­τία», «Δεν σε θέ­λει ο λαός, πά­ρε τη μά­να σου» και «Εμπρός έ­ξω η γκε­στα­μπί­τισ­σα (Φρει­δε­ρί­κη)», «Ποιος κυ­βερ­νά τη χώ­ρα, το πα­λά­τι ή ο λαός;», «Προ­δό­τη Μη­τσο­τά­κη». Έφτα­σαν το έ­να ε­κα­τομ­μύ­ριο με σο­βα­ρά ε­πει­σό­δια (δο­λο­φο­νία Πέ­τρου­λα κ.ά.), αλ­λά και με­γά­λες κα­τα­στρο­φές α­πό το πα­ρα­κρά­τος, ό­πως α­πε­δείχ­θη στη συ­νέ­χεια για να προ­ε­τοι­μά­σουν το πα­ρα­κρα­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα της 21ης Απρι­λίου 1967. Ακο­λού­θη­σαν 7 χρό­νια βα­σα­νι­στή­ρια, φυ­λα­κές, ε­ξο­ρίες, ε­κτε­λέ­σεις και κα­τα­στρο­φή για την πα­τρί­δα μας και την Κύ­προ με την τουρ­κι­κή ει­σβο­λή, με τη βοή­θεια των Αμε­ρι­κα­νών και του ΝΑ­ΤΟ.

Μα­νό­λης Κυ­ριά­κης,
οι­κο­νο­μο­λό­γος-βι­βλιο­πώ­λης-
πρώην α­ντι­δή­μαρ­χος Ηρα­κλείου
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2021 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet