Επιμέλεια: Λιάνα Μαλανδρενιώτη
lianam@otenet.gr

Μά­ριος Φρα­γκού­λης,
«Ο έ­ρω­τας γυ­μνός»

Στη φε­τι­νή κα­λο­και­ρι­νή του έ­ξο­δο, ο τρα­γου­δι­στής ε­τοί­μα­σε έ­να δίω­ρο μου­σι­κό τα­ξί­δι με λό­για, με­λω­δίες και αι­σθή­μα­τα που δί­νουν την αύ­ρα και την αλ­μύ­ρα του κα­λο­και­ριού. Με μου­σι­κές του Μά­ριου Φρα­γκού­λη, τρα­γού­δια τω­ν Lucio Dalla, Astor Piazzola, Nino Rota, Nicola Piovani, Jose Maria Cano, Μά­νου Χατ­ζι­δά­κι και Σταύ­ρου Ξαρ­χά­κου. Τα νέα τρα­γού­δια σε στί­χους Λί­νας Νι­κο­λα­κο­πού­λου και Άρη Δα­βα­ρά­κη προέρ­χο­νται α­πό τον κύ­κλο τρα­γου­διών που έ­χει συν­θέ­σει ο Μά­ριος Φρα­γκού­λης και θα κυ­κλο­φο­ρή­σει τον Σε­πτέμ­βριο. Μα­ζί με τον Μά­ριο Φρα­γκού­λη, η ε­ξαι­ρε­τι­κή τρα­γου­δί­στρια Δή­μη­τρα Σε­λε­μί­δου. Μια βρα­διά με τρα­γού­δια και ε­ρω­τι­κά ντουέ­τα α­πό τη Με­σό­γειο.
Την Τρί­τη 24 Ιου­λίου, στις 9μμ, στο Βεά­κειο Θέ­α­τρο Πει­ραιά. Τι­μές ει­σι­τη­ρίω­ν: 15 ευ­ρώ.

Φε­στι­βά­λ Λου­τρα­κίου 2018

Για 4η συ­νε­χό­με­νη χρο­νιά, το Loutraki Festival συ­νε­χί­ζει δυ­να­μι­κά, υ­πό την αι­γί­δα πλέ­ον του υ­πουρ­γείου Πο­λι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού.
Η συ­νερ­γα­σία του Συλ­λό­γου Φί­λων Μου­σι­κής, του Δή­μου Λου­τρα­κίου Πε­ρα­χώ­ρας Αγίων Θε­ο­δώ­ρων, του αρ­μό­διου α­ντι­δη­μάρ­χου Τά­σου Σα­κελ­λα­ρίου, αλ­λά και ό­λων των πα­ρα­γω­γι­κών και καλ­λι­τε­χνι­κών δυ­νά­μεων της πε­ριο­χής, α­πο­φέ­ρει έ­να ξε­χω­ρι­στό πρό­γραμ­μα με έ­ντο­νο το το­πι­κό στοι­χείο αλ­λά και σπου­δαίες συ­μπρά­ξεις ει­δι­κά για τη φε­τι­νή διορ­γά­νω­ση. Η Φι­λαρ­μο­νι­κή Ορχή­στρα Λου­τρα­κίου, η Ορχή­στρα Δω­μα­τίου του Φε­στι­βά­λ, τρα­γου­δο­ποιοί, μου­σι­κοί και η­θο­ποιοί α­πό την πε­ρι­φέ­ρεια του Δή­μου, συμ­με­τέ­χουν και συν­δια­λέ­γο­νται δη­μιουρ­γι­κά με ε­πώ­νυ­μους καλ­λι­τέ­χνες, α­να­δει­κνύο­ντας την πλού­σια πο­λι­τι­στι­κή μας πα­ρά­δο­ση.
Για πρώ­τη φο­ρά έ­χου­με με­τα­κλή­σεις σπου­δαίων προ­σω­πι­κο­τή­των της κλα­σι­κής μου­σι­κής α­πό το ε­ξω­τε­ρι­κό, με στό­χο την κα­θιέ­ρω­ση ε­νός Διε­θνούς Φε­στι­βάλ Κλα­σι­κής Μου­σι­κής. Συ­ναυ­λίες, σε­μι­νά­ρια, θε­α­τρι­κές πα­ρα­στά­σεις, το κα­θιε­ρω­μέ­νο Blues Festival και το Beach Party κα­θι­στούν το πρό­γραμ­μα ελ­κυ­στι­κό για ό­λους. Αξί­ζει να ση­μειω­θεί ό­τι για πρώ­τη φο­ρά, ε­πί­σης, α­πο­χαι­ρε­τώ­ντας τη φε­τι­νή διορ­γά­νω­ση, θα υ­πο­δε­χτού­με το φθι­νό­πω­ρο και τη νέα σε­ζόν με μια ξε­χω­ρι­στή συ­ναυ­λία το Σε­πτέμ­βριο. Καλ­λι­τε­χνι­κός διευ­θυ­ντής: Πε­λο­πί­δας Μαυ­ρό­που­λος.
Το α­να­λυ­τι­κό πρό­γραμ­μα των εκ­δη­λώ­σεων του Φε­στι­βάλ Λου­τρα­κίου 2018:
Συ­ναυ­λία με τον Κω­στή Μα­ρα­βέ­για [Σάβ­βα­το 28 Ιου­λίου, 9.30μμ, Γυ­μνά­σιο Λου­τρα­κίου, εί­σο­δος: 13 ευ­ρώ προ­πώ­λη­ση, 15 ευ­ρώ τα­μείο]
«Θείος Βά­νιας» του Άντον Τσέ­χω­φ, σε σκη­νο­θε­σία Τά­κη Τσαρ­σι­τα­λί­δη. Παί­ζου­ν: Κων­στα­ντί­νος Ρί­σκας, Μα­ρί­να Κράλ­λη, Στέ­φα­νος Παΐζης, Σω­τή­ρης Πα­ντα­ζής, Βά­λια Πί­σχου, Βά­να Χα­ρα­μή, Αλέ­ξης Μπα­λα­σι­νός, Αγγε­λι­κή Πα­τσατ­ζή [Κυ­ρια­κή 29 Ιου­λίου, 9.30μμ, Πάρ­κο Δε­ξα­με­νής, Θέ­α­τρο Πα­ντε­λής Ζερ­βός, εί­σο­δος: 8 ευ­ρώ προ­πώ­λη­ση, 10 ευ­ρώ τα­μείο]
Μα­ρί­ζα Ρί­ζου, Beach Party [Πα­ρα­σκευή 3 Αυ­γού­στου, 9.30μμ, Άγιοι Θεό­δω­ροι, εί­σο­δος ε­λεύ­θε­ρη]
«Ζω­τι­κός χώ­ρος» του Θα­νά­ση Τρια­ρί­δη, σε σκη­νο­θε­σία: Πη­γής Δη­μη­τρα­κο­πού­λου. Παί­ζου­ν: Πά­νος Ζουρ­νατ­ζί­δης, Σή­φης Πο­λυ­ζωί­δης [Σάβ­βα­το 4 Αυ­γού­στου, 9.30μμ, Πάρ­κο Δε­ξα­με­νής, Θέ­α­τρο Πα­ντε­λής Ζερ­βός, εί­σο­δος: 10 ευ­ρώ προ­πώ­λη­ση, 12ευ­ρώ τα­μείο]
Δη­μή­τρης Μπά­σης - Φι­λαρ­μο­νι­κή Ορχή­στρα Λου­τρα­κίου [Κυ­ρια­κή 5 Αυ­γού­στου, 9.30μμ, Αμφι­θέ­α­τρο Πο­σει­δώ­να, Λου­τρά­κι, εί­σο­δος: 12 ευ­ρώ προ­πώ­λη­ση, 14 ευ­ρώ τα­μείο]
Χρή­στος Θη­βαίος - Χρή­στος Νι­νιός, Ορχή­στρα Loutraki Festival [Τρί­τη 7 Αυ­γού­στου, 9.30μμ, Αγ. Θεό­δω­ροι, Θέ­α­τρο Νό­της Πε­ρι­γιά­λης, εί­σο­δος ε­λεύ­θε­ρη]
Διε­θνές Φε­στι­βάλ Κλα­σι­κής Μου­σι­κής [Τε­τάρ­τη 8, Πέ­μπτη 9 Αυ­γού­στου και Πα­ρα­σκευή 10 Αυ­γού­στου, Πνευ­μα­τι­κό Κέ­ντρο, Αμφι­θέ­α­τρο Πο­σει­δώ­να, εί­σο­δος ε­λεύ­θε­ρη]
Μά­ρω Μαρ­κέλ­λου & Ορέ­στης Ντά­ντος [Πα­ρα­σκευή 10 Αυ­γού­στου, 9.30μμ, Λί­μνη Βου­λιαγ­μέ­νης, Ypanema, εί­σο­δος ε­λεύ­θε­ρη]
Blues Festival [Σάβ­βα­το 11, Κυ­ρια­κή 12 Αυ­γού­στου 9.30μμ, Πλα­τεία Αχίλ­λειον, Λου­τρά­κι, εί­σο­δος ε­λεύ­θε­ρη]
Σω­κρά­της Μά­λα­μας - Θα­νά­σης Πα­πα­κων­στα­ντί­νου [Σάβ­βα­το 1 Σε­πτεμ­βρίου, 9μμ, Γυ­μνά­σιο Λου­τρα­κίου, εί­σο­δος: 13 ευ­ρώ προ­πώ­λη­ση, 15 ευ­ρώ τα­μείο]


 

Στην Ευ­ρώ­πη των κλει­στών συ­νό­ρων και της φτώ­χειας

Η δη­μο­φι­λέ­στε­ρη ό­πε­ρα του γαλ­λι­κού ρε­περ­το­ρίου –σύμ­βο­λο του έ­ρω­τα και της ε­λευ­θε­ρίας– η Κάρ­με­ν του Ζορζ Μπι­ζέ ε­πι­στρέ­φει α­πό την Εθνι­κή Λυ­ρι­κή Σκη­νή σε μου­σι­κή διεύ­θυν­ση Λου­κά Κα­ρυ­τι­νού και σκη­νο­θε­σία Στή­βεν Λάν­γκριτ­ζ, στο πλαί­σιο του Φε­στι­βάλ Αθη­νών.
Σε σκη­νο­θε­σία του δια­κε­κρι­μέ­νου βρε­τα­νού σκη­νο­θέ­τη και καλ­λι­τε­χνι­κού διευ­θυ­ντή της Όπε­ρας του Γκέ­τε­μπορ­γκ Στή­βεν Λάν­γκριτ­ζ, η ο­ποία πρω­το­πα­ρου­σιά­στη­κε στο Ηρώ­δειο το 2016 ση­μειώ­νο­ντας με­γά­λη ε­πι­τυ­χία, εί­ναι σύγ­χρο­νη, αιχ­μη­ρή, ε­πί­και­ρη, και το­πο­θε­τεί­ται στην Ευ­ρώ­πη των κλει­στών συ­νό­ρων και της φτώ­χειας. Με συμ­μά­χους τους Γιώρ­γο Σου­γλί­δη, στα ε­ντυ­πω­σια­κά σκη­νι­κά και κο­στού­μια, Τζου­ζέ­πε ντι Ιό­ριο, στους α­πό­κο­σμους φω­τι­σμούς, και Τό­μας Μπέρ­γκμα­ν, στις α­τμο­σφαι­ρι­κές προ­βο­λές, ο Λάν­γκριτ­ζ δη­μιουρ­γεί έ­να σύγ­χρο­νο, αλ­λά και δια­χρο­νι­κό συ­νά­μα, πε­ρι­βάλ­λον για την ι­στο­ρία της Κάρ­μεν, «μια ι­στο­ρία για τα ό­ρια και τη φτώ­χεια, την ε­λευ­θε­ρία και τη σκλα­βιά. Μια ι­στο­ρία για το σή­με­ρα», ό­πως α­να­φέ­ρει ο σκη­νο­θέ­της.
Η Κάρ­με­ν, ε­ξα­κο­λου­θεί να προ­κα­λεί σή­με­ρα ό­πως και ό­ταν πρω­το­πα­ρου­σιά­στη­κε, πριν α­πό 143 χρό­νια στο Πα­ρί­σι. Η Κάρ­μεν υ­πε­ρα­σπί­ζε­ται την ε­λευ­θε­ρία της και το δι­καίω­μα να ε­πι­λέ­γει η ί­δια ε­ρω­τι­κούς ��υ­ντρό­φους, ό­χι να την ε­πι­λέ­γουν αυ­τοί. Απο­τε­λεί α­πει­λή για κοι­νω­νίες αν­δρο­κρα­τού­με­νες και πα­τριαρ­χι­κές. Μό­νη λύ­ση η ε­ξό­ντω­σή της. Την α­να­λαμ­βά­νει ο ε­ρω­τευ­μέ­νος και «προ­δο­μέ­νος» Δον Χο­σέ. Η α­ντι­συμ­βα­τι­κό­τη­τα του χα­ρα­κτή­ρα της η­ρωί­δας του έρ­γου υ­πο­στη­ρί­χτη­κε α­πό τη μου­σι­κή. Ο Μπι­ζέ συν­δύα­σε με ε­ξαι­ρε­τι­κή ε­πι­τυ­χία το «υ­ψη­λό» και το «λαϊκό», ε­ντάσ­σο­ντας «λαϊκό­τρο­πους» σκο­πούς σε έ­να «σο­βα­ρό» εί­δος. Όχι με δια­κο­σμη­τι­κό τρό­πο, ό­χι στο πλαί­σιο της αι­σθη­τι­κής του ο­ριε­ντα­λι­σμού, αλ­λά προ­κει­μέ­νου να υ­πη­ρε­τή­σει τη δρα­μα­τουρ­γία του έρ­γου.
Στο πλαί­σιο της σύγ­χρο­νης α­νά­γνω­σης που προ­τεί­νει ο Στή­βεν Λάν­γκριτ­ζ, βρί­σκο­ντας α­να­λο­γίες με ό­σα συμ­βαί­νουν κα­θη­με­ρι­νά γύ­ρω μας, υ­πό­θε­ση και μου­σι­κή μοιά­ζει να ξα­να­βρί­σκουν την αρ­χι­κή τους δύ­να­μη, την αιχ­μή που α­να­ζη­τού­σαν οι δη­μιουρ­γοί του έρ­γου. Όπως ση­μειώ­νει ο σκη­νο­θέ­της Στή­βεν Λάν­γκριτ­ζ: «Η συ­ντρι­πτι­κή φτώ­χεια α­πο­τε­λεί κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα για πολ­λά ε­κα­τομ­μύ­ρια αν­θρώ­πων, στους ο­ποίους η ό­πε­ρα Κάρ­με­ν δί­νει φω­νή. Αυ­τό υ­πήρ­ξε έ­να ρι­ζο­σπα­στι­κό βή­μα στην ι­στο­ρία της ό­πε­ρας, α­φού αυ­τή, πα­ρα­δο­σια­κά, πε­ριό­ρι­ζε τους ερ­γα­ζό­με­νους και τους φτω­χούς σε κω­μι­κούς ρό­λους, ε­νώ κρα­τού­σε τις τρα­γω­δίες για τους θε­ούς και τους ευ­γε­νείς. Αυ­τό το στοι­χείο της Κάρ­μεν πα­ρα­μέ­νει ρι­ζο­σπα­στι­κό και σή­με­ρα. Η Κάρ­μεν σέ­βε­ται την αν­θρω­πιά των φτω­χών και τους προ­σφέ­ρει μου­σι­κή γε­μά­τη πά­θος, ω­ραία, ε­ρω­τι­κή, ε­ορ­τα­στι­κή και τρα­γι­κή. Υπάρ­χει θά­να­τος και α­πό­γνω­ση, αλ­λά ε­ξί­σου υ­πάρ­χουν γιορ­τές, χο­ροί και κέ­φι: το πά­θος και το χιού­μορ δεν α­πο­τε­λούν προ­νό­μια των πλου­σίων
Για τον εμ­βλη­μα­τι­κό και ι­διαι­τέ­ρως α­παι­τη­τι­κό ρό­λο της Κάρ­μεν έρ­χε­ται στην Ελλά­δα για πρώ­τη φο­ρά μια α­πό τις κο­ρυ­φαίες λυ­ρι­κές πρω­τα­γω­νί­στριες. Η Ανί­τα Ρα­τσβε­λι­σβί­λι, (27, 29, 31/7) η σταρ της Σκά­λας του Μι­λά­νου, της Με­τρο­πό­λι­ταν της Νέ­ας Υόρ­κης και της Όπε­ρας του Πα­ρι­σιού, θεω­ρεί­ται η πιο ε­πι­τυ­χη­μέ­νη Κάρ­μεν της ε­πο­χής μας. H με­τά­κλη­σή της έ­γι­νε ε­φι­κτή χά­ρη στην ευ­γε­νι­κή χο­ρη­γία του Ομί­λου Μυ­τι­λη­ναίος. Στη δεύ­τε­ρη δια­νο­μή το ρό­λο της Κάρ­μεν θα ερ­μη­νεύ­σει η δια­κε­κρι­μέ­νη Αμε­ρι­κα­νί­δα Κέι­τ Όλντρι­τς (28/7). Στο ρό­λο του Δον Χο­σέ οι τε­νό­ροι Πά­βε­λ Τσέρ­νοχ (27, 29, 31/7) και Δη­μή­τρης Πακ­σό­γλου (28/7). Ο τε­νό­ρος της ΕΛΣ Δη­μή­τρης Πακ­σό­γλου εί­χε ε­ντυ­πω­σιά­σει με την ερ­μη­νεία του στο πρώ­το α­νέ­βα­σμα της Κάρ­μεν το 2016, αλ­λά και με τις πρό­σφα­τες εμ­φα­νί­σεις του σε πολ­λές πα­ρα­γω­γές της ΕΛΣ. Τον Εσκα­μί­γιο θα ερ­μη­νεύ­σουν δύο δια­κε­κρι­μέ­νοι βα­ρύ­το­νοι της Εθνι­κής Λυ­ρι­κής Σκη­νής, ο Διο­νύ­σης Σούρ­μπης (27, 29, 31/7) και ο Δη­μή­τρης Τη­λια­κός (28/7). Στο ρό­λο της Μι­καέ­λας η Μα­ρία Μη­τσο­πού­λου (27, 29, 31/7) και η Μυρ­σί­νη Μαρ­γα­ρί­τη (28/7). Μα­ζί τους οι Τά­σος Απο­στό­λου, Πέ­τρος Μα­γου­λάς, Γιάν­νης Σε­λη­τσα­νιώ­της, Νί­κος Κο­τε­νί­δης, Χρύ­σα Μα­λια­μά­νη, Δα­νάη Κό­ντο­ρα, Άρτε­μις Μπό­γρη, Χρυ­σάν­θη Σπι­τά­δη, Χά­ρης Ανδρια­νός, Νί­κος Στε­φά­νου και Χρή­στος Κε­χρής. Συμ­με­τέ­χει η Χο­ρω­δία της ΕΛΣ υ­πό τη διεύ­θυν­ση του Αγα­θάγ­γε­λου Γεωρ­γα­κά­του και η Παι­δι­κή Χο­ρω­δία της ΕΛΣ, στο πλαί­σιο της εκ­παι­δευ­τι­κής της α­πο­στο­λής, υ­πό τη διεύ­θυν­ση της Κων­στα­ντί­νας Πι­τσιά­κου. Συμ­με­τέ­χουν Χο­ρευ­τές του Μπα­λέ­του της ΕΛΣ σε κι­νη­σιο­λο­γία Νταν Ο’Νηλ και Φώ­τη Νι­κο­λά­ου. Την Ορχή­στρα της Εθνι­κής Λυ­ρι­κής Σκη­νής διευ­θύ­νει ο Λου­κάς Κα­ρυ­τι­νός.
Στη γαλ­λι­κή γλώσ­σα με ελ­λη­νι­κούς και αγ­γλι­κούς υ­πέρ­τιτ­λους
Στις 27, 28, 29, 31 Ιου­λίου, στις 9μμ, στο Ωδείο Ηρώ­δου Αττι­κού. Τι­μές ει­σι­τη­ρίω­ν: 25, 45, 55, 60, 85, 100 ευ­ρώ, φοι­τη­τι­κό, παι­δι­κό: 15 ευ­ρώ.
Συ­νε­πής στην κοι­νω­νι­κή της πο­λι­τι­κή, η Εθνι­κή Λυ­ρι­κή Σκη­νή θα δια­θέ­σει 1.500 δω­ρεάν θέ­σεις σε α­νέρ­γους, στη γε­νι­κή δο­κι­μή της Κάρ­μεν, την Πέ­μπτη 26 Ιου­λίου, στις 9μμ, στο Ωδείο Ηρώ­δου Αττι­κού.
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2021 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet