Γιάν­νης Μα­κρι­δά­κης
«Αντί Στε­φά­νου»
Εκδό­σεις  Εστίας
Φε­βρ. 2015


Τα τε­λευ­ταία χρό­νια πα­ρου­σιά­ζο­νται συ­χνό­τε­ρα νέ­οι Έλλη­νες συγ­γρα­φείς ερ­χό­με­νοι α­πό την Αγγλία ή και τις Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τείες πα­ρά κά­τοι­κοι της ελ­λη­νι­κής ε­παρ­χίας, της Θεσ­σα­λο­νί­κης συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης. Σή­με­ρα, ο πρω­το­εμ­φα­νι­ζό­με­νος συγ­γρα­φέ­ας που προ­βάλ­λε­ται στον Τύ­πο εί­ναι κα­τά κα­νό­να Αθη­ναίος. Από αυ­τήν την ά­πο­ψη, ο Γιάν­νης Μα­κρι­δά­κης, που γεν­νή­θη­κε στη Χίο και ε­ξα­κο­λου­θεί να κα­τοι­κεί ε­κεί, με δια­κο­πή μό­νο στα χρό­νια των σπου­δών, α­πο­τε­λεί ε­ξαί­ρε­ση. Αλλά κι αυ­τός, την α­νά­δει­ξή του την ο­φεί­λει στον Αθη­ναίο εκ­δό­τη που ε­ξα­σφά­λι­σε. Τα δυο πρώ­τα βι­βλία του, που ή­ταν το­πι­κές εκ­δό­σεις, έ­μει­ναν στην α­φά­νεια. Το πρώ­το σχο­λιά­στη­κε τέσ­σε­ρα χρό­νια αρ­γό­τε­ρα, ό­ταν ε­πα­νεκ­δό­θη­κε α­πό τον Αθη­ναίο εκ­δό­τη, στον ο­ποίο και έ­χει μεί­νει, μέ­χρι σή­με­ρα, πι­στός. Δεν ε­πέ­δει­ξε την κι­νη­τι­κό­τη­τα των συ­νο­μη­λί­κων του, που, μό­λις φα­νούν τα πρώ­τα ση­μεία κά­ποιας πλα­τύ­τε­ρης α­πο­δο­χής, α­πο­σκιρ­τούν α­πό τον αρ­χι­κό εκ­δο­τι­κό οί­κο, α­να­ζη­τώ­ντας άλ­λον με α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρο μη­χα­νι­σμό προώ­θη­σης στο πε­ριο­ρι­σμέ­νης μεν κλί­μα­κας αλ­λά πε­ριω­πής “σταρ σύ­στε­μ” του χώ­ρου του βι­βλίου. Υιο­θέ­τη­σε, ω­στό­σο, τους δι­κούς τους ρυθ­μούς έκ­δο­σης, που θα χα­ρα­κτη­ρί­ζο­νταν τα­χείς, δί­νο­ντας πρό­σφα­τα και την ε­ντύ­πω­ση του ε­σπευ­σμέ­νου. Αν και κα­τά μια δια­φο­ρε­τι­κή ο­πτι­κή, α­πο­κα­λού­νται α­πλώς ε­παγ­γελ­μα­τι­κοί. Ο Μα­κρι­δά­κης, που συ­γκα­τα­λέ­γε­ται στους πιο πα­ρα­γω­γι­κούς, εκ­δί­δει έ­να βι­βλίο τον χρό­νο, που εί­ναι η συ­νή­θης πα­ρα­γω­γι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα των συγ­γρα­φέων πο­λυ­σέ­λι­δων μυ­θι­στο­ρη­μά­των, αι­σθη­μα­τι­κών και α­στυ­νο­μι­κών. Η δια­φο­ρά εί­ναι ό­τι ε­κεί­νοι δεν α­νή­κουν στη λο­γο­τε­χνι­κή εν­δο­χώ­ρα, όπου, εξαρχής, η κριτική τοποθέτησε τον Μα­κρι­δά­κη. Ου­σια­στι­κή δια­φο­ρά, αλ­λά, ως φαί­νε­ται, τό­σο λε­πτή, ώ­στε να μην γί­νε­ται α­ντι­λη­πτή α­πό τον ί­διο, αλ­λά ού­τε α­πό το σώ­μα των κρι­τών, ό­πως πα­ρου­σιά­ζε­ται σή­με­ρα, διευ­ρυ­μέ­νο με τους ε­πώ­νυ­μους και α­νώ­νυ­μους κα­τό­χους βι­βλιο­φι­λι­κών μπλο­γκ.
Ο Μα­κρι­δά­κης, με σπου­δές μα­θη­μα­τι­κού, έ­κα­νε την πρώ­τη του εμ­φά­νι­ση πριν εν­νιά χρό­νια, με βι­βλίο ε­ντασ­σό­με­νο στο χώ­ρο της Ιστο­ρίας, που α­κο­λού­θη­σε και έ­να δεύ­τε­ρο. Το πρώ­το βι­βλίο μυ­θο­πλα­σίας ή­ταν το τρί­το, το 2008. Σε ο­λό­κλη­ρη την ε­πό­με­νη ε­πτα­ε­τία εκ­δί­δει έ­να βι­βλίο μυ­θο­πλα­σίας α­νά έ­τος, με ε­ξαί­ρε­ση το 2010, που ε­ξέ­δω­σε δυο, και πέ­ρυ­σι, που δεν έ­δω­σε το εκ­δο­τι­κό πα­ρόν. Συ­νο­λι­κά, μα­ζί με το πρό­σφα­το, ο­κτώ. Εξαρ­χής, ε­ναλ­λάσ­σει τον χα­ρα­κτη­ρι­σμό των πε­ζο­γρα­φι­κών του βι­βλίων. Ξε­κί­νη­σε με μυ­θι­στό­ρη­μα, α­κο­λού­θη­σε νου­βέ­λα, με­τά πά­λι μυ­θι­στό­ρη­μα και ού­τω κα­θε­ξής. Μέ­χρι το έ­βδο­μο, που το χα­ρα­κτή­ρι­σε νου­βέ­λα, ε­νώ ή­ταν η σει­ρά μυ­θι­στο­ρή­μα­τος, και α­κο­λού­θη­σε το πρό­σφα­το, ε­πί­σης με τον χα­ρα­κτη­ρι­σμό νου­βέ­λα. Όπως φαί­νε­ται, κρι­τή­ριο α­πο­βαί­νει ο α­ριθ­μός σε­λί­δων, ό­που το ό­ριο με­τα­ξύ νου­βέ­λας και μυ­θι­στο­ρή­μα­τος το­πο­θε­τεί­ται πε­ρί­που στις 150 σε­λί­δες. Ωστό­σο, στα μυ­θι­στο­ρή­μα­τα, ι­διαί­τε­ρα στα δυο πρώ­τα, η ύ­παρ­ξη κά­ποιας πλο­κής και η πε­ρι­γρα­φή ε­πει­σο­δίων, στα ο­ποία ε­μπλέ­κο­νται πε­ρισ­σό­τε­ρα μυ­θο­πλα­στι­κά πρό­σω­πα, αι­τιο­λο­γούν ως έ­να βαθ­μό τον χα­ρα­κτη­ρι­σμό. Όπως και να έ­χει, σε αυ­τήν την τα­κτι­κό­τη­τα λαν­θά­νει έ­νας μη­χα­νι­στι­κός τρό­πος.          
Το εκ πρώ­της ό­ψεως πα­ρά­δο­ξο εί­ναι ό­τι ε­νώ γέρ­νει ως συγ­γρα­φέ­ας προς τη σύ­ντο­μη φόρ­μα, δεν έ­χει δη­μο­σιεύ­σει διή­γη­μα. Τε­λι­κά, θα πρέ­πει να συ­μπε­ρά­νου­με πως το πε­ζο­γρα­φι­κό εί­δος, που ται­ριά­ζει στο συγ­γρα­φι­κό τα­μπε­ρα­μέ­ντο του εί­ναι το α­φή­γη­μα. Άλλω­στε, πριν γί­νει συγ­γρα­φέ­ας, α­σχο­λή­θη­κε με την έ­ρευ­να της Ιστο­ρίας της Χίου, ως συλ­λέ­κτης τεκ­μη­ρίων και κα­τα­γρα­φέ­ας προ­σω­πι­κών μαρ­τυ­ριών. Το πρώ­το βι­βλίο του εί­ναι συλ­λο­γή μαρ­τυ­ριών και ε­ντάσ­σε­ται στην προ­φο­ρι­κή Ιστο­ρία του νη­σιού. Από αυ­τό το ε­ρευ­νη­τι­κό α­πό­θε­μα, προέ­κυ­ψαν και τα δυο πρώ­τα μυ­θι­στο­ρή­μα­τά του. Πα­ρό­λο που ε­γκα­τέ­λει­ψε το στά­διο του ε­ρευ­νη­τή για ε­κεί­νο του συγ­γρα­φέα, η μα­θη­τεία του στις προ­φο­ρι­κές α­φη­γή­σεις στά­θη­κε μάλ­λον κα­θο­ρι­στι­κή. Ακό­μη και ό­ταν έ­χει μία υ­πό­θε­ση, που ε­πι­δέ­χε­ται μυ­θι­στο­ρη­μα­τι­κή α­νά­πτυ­ξη, αυ­τός, με τον α­φη­γη­μα­τι­κό τρό­πο που υιο­θε­τεί, δη­μιουρ­γεί ε­πί­φα­ση ε­νιαίας α­φή­γη­σης.
Όπως σχο­λιά­ζα­με στην πα­ρου­σία­ση της δεύ­τε­ρης νου­βέ­λας του, ε­κεί­νο που α­πο­δυ­να­μώ­νει τη μυ­θο­πλα­στι­κή σύν­θε­ση, πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό το χιώ­τι­κο ι­διό­λε­κτο, εί­ναι η εν μέ­ρει κα­τάρ­γη­ση της τε­λείας και η α­πό­δο­ση μιας πο­λυε­στια­κής α­φή­γη­σης ως έ­ναν ε­νιαίο μα­κρο­πε­ρίο­δο λό­γο. Στην ε­πό­με­νη νου­βέ­λα, πε­ριό­ρι­σε α­κό­μη πε­ρισ­σό­τε­ρο τη χρή­ση της τε­λείας, για να την ε­πα­να­φέ­ρει ως έ­να βαθ­μό στο πρό­σφα­το. Τα ση­μεία στί­ξεως, ό­μως, προέ­κυ­ψαν λό­γω α­νά­γκης του γρα­πτού λό­γου, και α­ντί­στοι­χα, η κα­τάρ­γη­σή τους ο­ρί­ζε­ται α­πό τις α­νά­γκες της α­φή­γη­σης και ό­χι α­πό τη διά­θε­ση για μορ­φι­κούς πει­ρα­μα­τι­σμούς. Σχη­μα­το­ποιώ­ντας, αν η συγ­γρα­φή του μυ­θι­στο­ρή­μα­τος α­παι­τεί το πλά­σι­μο ε­νός α­ριθ­μού χα­ρα­κτή­ρων και της νου­βέ­λας ε­νός βα­σι­κού, η α­φή­γη­ση αυ­τής της μορ­φής εί­ναι δε­μέ­νη με τον φο­ρέα της, ο ο­ποίος κα­θο­ρί­ζει την προο­πτι­κή και μέ­σω αυ­τού α­να­πτύσ­σει τις α­πό­ψεις του.   
Την πε­ρίο­δο της οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης, ο­ρι­σμέ­νοι συγ­γρα­φείς, α­κο­λου­θώ­ντας ξε­νό­γλωσ­σα πρό­τυ­πα, ε­πι­δό­θη­καν σε α­φη­γή­σεις με φι­λο­σο­φί­ζο­ντα χα­ρα­κτή­ρα. Σε αυ­τές α­να­μι­γνύουν με­τα­νε­ο­τε­ρι­κά δια­βά­σμα­τα, κυ­ρίως αγ­γλό­φω­νης προέ­λευ­σης, με α­κού­σμα­τα α­πό στό­μα­τα χω­ρι­κών πα­λαιό­τε­ρων ε­πο­χών. Έτσι προ­κύ­πτουν δι­δα­κτι­κής φύ­σεως βι­βλία, στα ο­ποία α­να­πτύσ­σο­νται θεω­ρίες πε­ρί του ευ ζην και τρό­ποι α­ντι­με­τώ­πι­σης των προ­βλη­μά­των σε α­το­μι­κή, κοι­νο­τι­κή ή και σε πλα­νη­τι­κή κλί­μα­κα. Πα­ρό­μοια βι­βλία δια­βά­ζο­νται α­πό έ­να πλα­τύ­τε­ρο κοι­νό, με α­πο­τέ­λε­σμα να γνω­ρί­ζουν ε­πα­νεκ­δό­σεις και τα πιο ε­πι­τυ­χη­μέ­να να φτά­νουν σε πω­λή­σεις, α­ριθ­μούς πολ­λα­πλά­σιους των χι­λίων α­ντι­τύ­πων, ό­ριο, που με­τά βίας προ­σεγ­γί­ζει έ­να πε­ζο­γρά­φη­μα. Μα­ζί με τα ε­κλαϊκευ­τι­κά α­να­γνώ­σμα­τα, τύ­που εγ­χει­ρι­δίου με συμ­βου­λές προς ε­πι­βίω­ση, αυ­τές οι σω­τη­ριο­λο­γι­κού χα­ρα­κτή­ρα α­φη­γή­σεις κα­λύ­πτουν τη ζή­τη­ση που δη­μιούρ­γη­σαν οι δυ­σκο­λίες των ση­με­ρι­νών πε­ρι­στά­σεων.  
Ο Μα­κρι­δά­κης στρά­φη­κε στα μυ­θο­πλα­στι­κά πε­ζά λί­γο πριν το ξε­κί­νη­μα της κρί­σης και, αν­τλώ­ντας α­πό αυ­τήν ι­δέες, πο­ρεύε­ται. Συν­δυά­ζει ση­μα­δια­κά γε­γο­νό­τα με μυ­θο­πλα­στι­κές κα­τα­στά­σεις, που, σε με­γα­λύ­τε­ρη ή μι­κρό­τε­ρη κλί­μα­κα, πλά­θει α­πό τις ι­στο­ρίες που του α­φη­γού­νται οι συ­ντο­πί­τες του. Άλλω­στε, το σκη­νι­κό και ο χο­ρός των προ­σώ­πων πα­ρα­μέ­νουν α­μι­γώς χιώ­τι­κα. Ένα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό των πε­ζο­γρα­φη­μά­των του εί­ναι η α­που­σία του έ­ρω­τα. Αντι­θέ­τως, ο θά­να­τος, στα πιο ε­πι­τυ­χη­μέ­να, α­πο­βαί­νει το βα­σι­κό θέ­μα. Δεν πρό­κει­ται, ω­στό­σο, για τρα­γι­κές α­πο­βιώ­σεις, ό­πως θα α­να­με­νό­ταν σε ι­στο­ρίες που ε­κτυ­λίσ­σο­νται εν και­ρώ οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης. Κα­τά κα­νό­να, ο τρό­πος και ο χρό­νος του θα­νά­του συ­νι­στούν το εύ­ρη­μα για το στή­σι­μο μίας ι­στο­ρίας με α­δό­κη­τη κα­τά­λη­ξη, κα­θώς ο συγ­γρα­φέ­ας δί­νει ι­διαί­τε­ρη ση­μα­σία στην έκ­πλη­ξη του τέ­λους, την πε­ρι­βό­η­τη α­να­τρο­πή των α­να­γνω­στι­κών προσ­δο­κιών κα­τά τους θεω­ρη­τι­κούς της λο­γο­τε­χνίας. Αυ­τοί ί­σως να πρό­σθε­ταν ό­τι προοι­κο­νο­μεί το ξάφ­νια­σμα με έ­ναν τίτ­λο, που διε­γεί­ρει την πε­ριέρ­γεια. Εκεί­νο, πά­ντως, που φαί­νε­ται να τον ε­μπνέει συγ­γρα­φι­κά σε έ­ναν θά­να­το εί­ναι η νε­κρώ­σι­μη τε­λε­τή, αλ­λά και γε­νι­κό­τε­ρα το τε­λε­τουρ­γι­κό του πέν­θους με­τά την τα­φή με την τέ­λε­ση των μνη­μο­σύ­νων. Στο πρό­σφα­το, μά­λι­στα, το νε­κρο­τα­φείο α­πο­βαί­νει ο κυ­ρίως χώ­ρος ε­κτύ­λι­ξης της ι­στο­ρίας.
Αυ­τή τη φο­ρά, δεν ξε­κι­νά­ει α­πό την τρέ­χου­σα ε­πι­και­ρό­τη­τα σε ελ­λα­δι­κό ε­πί­πε­δο, αλ­λά α­πο­φα­σί­ζει να στρα­φεί στα δι­κά του, οι­κο­λο­γι­κής φύ­σης, εν­δια­φέ­ρο­ντα και να τα προ­βάλ­λει μέ­σω και της λο­γο­τε­χνίας. Στο ε­πί­κε­ντρο βρί­σκε­ται και πά­λι η κρί­ση, αλ­λά σαν έ­να γε­νι­κό­τε­ρο πρό­βλη­μα, που α­παι­τεί ριζοσπα­στικές λύσεις. Όπως είναι η εγκατά­λειψη του κα­τα­να­λω­τι­σμού και η υιο­θέ­τη­ση φυ­σι­κού τρό­που ζωής, φυ­σι­κής δια­τρο­φής και “φυ­σι­κής καλ­λιέρ­γειας” της γης. Ξε­κι­νά­ει α­πό το πρό­τυ­πο του οι­κο­λο­γι­κού χω­ριού, με “το σπί­τι μέ­σα στο χω­ρά­φι”. Εί­ναι το α­πο­κα­λού­με­νο και “πρό­τυ­πο της Χίου”, που α­να­φέ­ρε­ται σε μια κοι­νω­νία, ό­που το 80% του πλη­θυ­σμού θα εί­ναι α­γρό­τες, με το σπί­τι τους μέ­σα στο χω­ρά­φι τους. Ως ι­δα­νι­κή έ­κτα­ση του χω­ρα­φιού ο­ρί­ζο­νται τα πέ­ντε στρέμ­μα­τα, ε­νώ, ως μαρ­ξι­στι­κή ε­πι­τα­γή, ό­λα τα χω­ρά­φια θα πρέ­πει να έ­χουν την ί­δια έ­κτα­ση. Τα βα­σι­κά πλε­ο­νε­κτή­μα­τα εί­ναι η ε­ξοι­κο­νό­μη­ση ε­νέρ­γειας και η α­ξιο­ποίη­ση των α­πορ­ριμ­μά­των, των κο­πρά­νων συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων. Αν δώ­σου­με βά­ση στην πρό­σφα­τη νου­βέ­λα, τα αν­θρώ­πι­να κό­πρα­να δεν ε­ξαι­ρού­νται, υ­πό την προϋπό­θε­ση ο α­γρό­της, α­πό μια η­λι­κία και ύ­στε­ρα, να εί­ναι χορ­το­φά­γος. Επι­στη­μο­νι­κώς, αυ­τό ει­δι­κά το ση­μείο της ό­λης σύλ­λη­ψης, αν δεν σφάλλουμε, ελέγχεται ως ανακριβές.
Όπως και να έ­χει, σε αυ­τό το βι­βλίο, ο συγ­γρα­φέ­ας γί­νε­ται αυ­το­βιο­γρα­φι­κός, κα­θώς ο κε­ντρι­κός ή­ρωας α­πο­τε­λεί, ως έ­να βαθ­μό, alter ego του. Ενδια­φέ­ρε­ται για την α­πο­α­νά­πτυ­ξη και τις “φυ­σι­κές καλ­λιέρ­γειες”, τις ο­ποίες και θέ­τει σε ε­φαρ­μο­γή στο χω­ρά­φι του. Δεν εί­ναι, ό­μως, έ­νας δια­νοού­με­νος λο­γο­τέ­χνης αλ­λά έ­χει κα­τα­λή­ξει νε­κρο­θά­φτης, που δεν ε­φαρ­μό­ζει το χιώ­τι­κο πρό­τυ­πο καλ­λιέρ­γειας της γης μό­νο στο χω­ρά­φι του, αλ­λά και στον τά­φο της άρ­τι α­πο­θα­νού­σης μη­τέ­ρας του. Ο Μα­κρι­δά­κης, α­πό την πρώ­τη του νου­βέ­λα, με την ο­ποία α­πέ­σπα­σε το εν­δια­φέ­ρον της κρι­τι­κής, εκ­πλήσ­σει με την ευ­ρη­μα­τι­κό­τη­τά του. Στην πρό­σφα­τη, ε­πέ­κτει­νε τη δρα­στη­ριό­τη­τα του  μπλό­γκερ σε ε­κεί­νη του συγ­γρα­φέα, προ­βάλ­λο­ντας τις ι­δέες του και μέ­σω της πε­ζο­γρα­φίας. Αλλά, μάλ­λον, έ­πε­σε θύ­μα υ­περ­βάλ­λου­σας πρω­το­τυ­πίας.
Το εύ­ρη­μα για την α­νά­δει­ξη της ι­δε­ο­λο­γι­κής α­ντι­πα­ρά­θε­σης των δυο τρό­πων ε­πι­βίω­σης και ευη­με­ρίας ταυ­τί­ζε­ται με τη φροντίδα της νε­κρής μη­τέ­ρας του νε­κρο­θά­φτη. Ο γιος θέ­λει έ­ναν α­πέ­ριτ­το τά­φο κο­ντά στη μά­ντρα, ό­που θά­βο­νται οι πα­ρα­κα­τια­νοί, α­ντι­θέ­τως ο με­τα­νά­στης στην Αμε­ρι­κή α­δελ­φός ε­πι­θυ­μεί έ­να μαυ­σω­λείο σε πε­ρίο­πτη θέ­ση, ό­που εν και­ρώ θα α­να­παυ­θεί και αυ­τός μα­ζί με την οι­κο­γέ­νειά του. Πρό­σφο­ρο έ­δα­φος για σά­τι­ρα η δου­λο­πρέ­πεια των ντό­πιων μέ­χρι και του ιε­ρέα α­πέ­να­ντι στον ζά­μπλου­το εξ Αμε­ρι­κής, ό­πως και η α­κα­λαι­σθη­σία αλ­λά και η βαρ­βα­ρό­τη­τα ε­κεί­νου α­πέ­να­ντι στο φυ­σι­κό πε­ρι­βάλ­λον. Φω­τει­νό προ­βάλ­λει το πα­ρά­δειγ­μα του γιου, που δεν θέ­λει να πλη­γώ­νει ού­τε καν τη γη, αλ­λά και των φί­λων του, που συμ­με­ρί­ζο­νται τις και­νο­τό­μες α­πό­ψεις του. Με­τα­ξύ αυ­τών εί­ναι και ο κα­θη­γη­τής Θε­ο­λο­γίας του Γυ­μνα­σίου. Μέ­χρις ε­δώ, μέ­σα α­πό μια σά­τι­ρα νε­ο­η­θο­γρα­φι­κού τύ­που, με κά­ποιες πλα­τειά­ζου­σες ε­πα­να­λή­ψεις, πε­ρι­γρά­φο­νται, κά­πως σχη­μα­τι­κά λό­γω τρα­γε­λα­φι­κής διό­γκω­σης, νοο­τρο­πίες και στά­σεις ζωής.
Μό­νο που ο συγ­γρα­φέ­ας, στο πλά­σι­μο του νε­κρο­θά­φτη ως ου­μα­νι­στή χορ­το­φά­γου, δεν ε­ξαί­ρε­σε τους προ­σω­πι­κούς του θε­ο­λο­γι­κούς προ­βλη­μα­τι­σμούς γύ­ρω α­πό το φθαρ­τό σαρ­κίο και τις με­τα­θα­νά­τιες τύ­χες του. Πλά­θει, ό­μως, έ­ναν ή­ρωα, που τι­μά τους αρ­χέ­γο­νους τρό­πους α­ντι­με­τώ­πι­σης του ζωι­κού και φυ­τι­κού σύ­μπα­ντος. Οπό­τε, θα α­να­με­νό­ταν να σέ­βε­ται τα ιε­ρά και ό­σια μίας αρ­χέ­γο­νης κοι­νω­νίας. Όπου, υ­πε­ρά­νω πά­ντων το­πο­θε­τεί­ται η μνή­μη των νε­κρών, ο τά­φος και ο ιε­ρός τό­πος α­να­παύ­σεώς τους, το νε­κρο­τα­φείο. Η βε­βή­λω­σή τους εί­θι­σται να α­πο­δί­δε­ται σε σα­τα­νι­στές και λοι­πούς μια­ρούς. Και βε­βαίως, πέ­ραν α­πό τις ό­ποιες με­τα­νε­ο­τε­ρι­κές α­πό­ψεις, βε­βή­λω­ση συ­νι­στά το να κο­πρί­ζει ο νε­κρο­θά­φτης έ­ναν τά­φο, πό­σω μάλ­λον της μη­τέ­ρας του. Ακό­μη, κι αν δε­χτού­με πως τα κό­πρα­να του χορ­το­φά­γου, ά­νευ πε­ραι­τέ­ρω ε­πε­ξερ­γα­σίας, συ­νι­στούν λί­πα­σμα. Ύστε­ρα, το να α­πο­δέ­χε­ται την πρά­ξη ο θε­ο­λό­γος, ό­σο ι­διόρ­ρυθ­μος και αν πα­ρου­σιά­ζε­ται, το να την συ­γκα­λύ­πτει ο ιε­ρέ­ας, έ­στω και προς α­πο­τρο­πή του σκαν­δά­λου, βάλ­λουν ως μυ­θο­πλα­στι­κά ευ­ρή­μα­τα την α­λη­θο­φά­νεια της σά­τι­ρας. Όταν, βε­βαίως, η σά­τι­ρα εί­ναι το­πο­θε­τη­μέ­νη σε ρε­α­λι­στι­κά πλαί­σια. Αντι­θέ­τως, κα­θώς η σά­τι­ρα δεν γνω­ρί­ζει ιε­ρά και ό­σια, αν κι­νεί­ται στο χώ­ρο της ου­το­πίας, ό­πως ε­κεί­νες του Σω­τή­ρη Δη­μη­τρίου, ό­λα μπο­ρούν να συμ­βούν. Όπως και να έ­χει, άλ­λο  με­τα­κα­τα­να­λω­τι­κή κοι­νω­νία, κι άλ­λο το αί­σθη­μα του ιε­ρού και οι η­θι­κές α­να­στο­λές. Αυ­τά βρί­σκο­νται πέ­ραν αρ­νη­σι­θεΐας και ό­ποιας άλ­λης ε­κλο­γί­κευ­σης.      
Ο Μα­κρι­δά­κης, σε πα­λαιό­τε­ρη συ­νέ­ντευ­ξή του, έ­χει ε­ξο­μο­λο­γη­θεί πως τον α­πω­θούν “οι τε­λειω­μέ­νοι, του τύ­που διο­ρί­στη­κα, πα­ντρεύ­τη­κα και τε­λείω­σε η ζωή μου”. Αντι­θέ­τως, τον ελ­κύουν αυ­τοί που έ­χουν “α­νοι­κτούς λο­γα­ρια­σμούς με τη ζωή”. Που ση­μαί­νει ό­σοι θεω­ρούν ό­τι δεν έ­χουν ο­λο­κλη­ρώ­σει σχέ­δια και προο­πτι­κές. Πε­ρισ­σό­τε­ρο, ό­μως, θα α­να­με­νό­ταν να τον α­πα­σχο­λούν οι τε­λειω­μέ­νοι με τη λο­γο­τε­χνία. Αυ­τοί που έ­χουν βρει τη συ­ντα­γή και ξε­φουρ­νί­ζουν βι­βλία. Αν ά­φη­νε το πρό­σφα­το να κρυώ­σει, ί­σως να το πα­ράλ­λασ­σε ή και να το σέρ­βι­ρε σε έκ­δο­ση ε­κτός ε­μπο­ρίου. Προ­φα­νώς, αυ­τή εί­ναι η δι­κή μας ά­πο­ψη. Σε α­ντί­θε­ση, στα μέ­σα κοι­νω­νι­κής δι­κτύω­σης, ε­πι­κρα­τεί εν­θου­σια­σμός με­τά την “μο­νο­ρού­φι” α­νά­γνω­σή του.

Μ. Θε­ο­δο­σο­πού­λου
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet