konistra

Ο χώ­ρος της «Κο­νί­στρας» Πε­τρα­λώ­νων λει­του­ρ­γεί α­πό τα χρό­νια του με­σο­πο­λέ­μου σαν χώ­ρος πρα­σί­νου, ψυ­χα­γω­γίας και ά­θλη­σης. Βρί­σκε­ται στα Άνω Πε­τρά­λω­να στη συ­μ­βο­λή των ο­δών Κυ­μαίων και Δη­μο­φώ­ντος.
Πρό­κει­ται για έ­να χώ­ρο 8 πε­ρί­που στρε­μ­μά­των, που πα­ρα­χω­ρή­θη­κε προ­σω­ρι­νώς στο Εθνι­κό Συ­μ­βού­λιο Ελλη­νί­δων (Ε­ΣΕ) σύ­μ­φω­να με τις δια­τά­ξεις του ά­ρ­θρου 152 του Ν. 4173/1929 και με την υπ’ α­ρίθ.160897/23-11-1931 α­πό­φα­ση του τέως υ­που­ρ­γείου Γεω­ρ­γίας.
Ο χώ­ρος λει­τού­ρ­γη­σε α­πό το Ε­ΣΕ ως χώ­ρος ά­θλη­σης και ψυ­χα­γω­γίας για ό­λα τα παι­διά της πε­ριο­χής και κυ­ρίως για τα παι­διά της τό­τε προ­σφυ­γι­κής συ­νοι­κίας με ε­λεύ­θε­ρη και δω­ρεάν πρό­σβα­ση σε αυ­τόν. Γε­νιές και γε­νιές πέ­ρα­σαν α­πό αυ­τό το χώ­ρο.
Στις 21/02/1988 και κα­τό­πιν στις 12/7/2004 ο δή­μος υ­πέ­γρα­ψε με το Ε­ΣΕ συ­μ­φω­νη­τι­κό πα­ρα­χώ­ρη­σης χρή­σης του νο­τίου τμή­μα­τος της Κο­νί­στρας, έ­κτα­σης πε­ρί­που 2 στρε­μ­μά­των, προ­κει­μέ­νου να με­τα­τρα­πεί α­πό τις τε­χνι­κές υ­πη­ρε­σίες του δή­μου σε χώ­ρο α­θλη­τι­κών ε­γκα­τα­στά­σεων.
Ση­μα­ντι­κή δια­φο­ρά του τε­λευ­ταίου πα­ρα­χω­ρη­τη­ρίου εί­ναι ό­τι σε αυ­τό α­να­γρά­φε­ται ό­τι η πε­ριο­χή της «Κο­νί­στρας» α­νή­κει κα­τά πλή­ρη κυ­ριό­τη­τα νο­μή και κα­το­χή στο Ε­ΣΕ.
Ο υ­πό­λοι­πος χώ­ρος (6 στρέ­μ­μα­τα πε­ρί­που) ε­ξα­κο­λού­θη­σε να λει­του­ρ­γεί ως πε­ρι­φρα­γ­μέ­νη παι­δι­κή χα­ρά μέ­χρι το 2013, ό­που με α­φο­ρ­μή κά­ποιες κα­το­λι­σθή­σεις το Ε­ΣΕ την έ­κλει­σε. Ο α­θλη­τι­κός χώ­ρος ε­ξα­κο­λου­θεί να λει­του­ρ­γεί με ευ­θύ­νη του Ο­ΠΑ­ΝΔΑ.
Το φθι­νό­πω­ρο του 2014 α­να­ρ­τή­θη­κε α­πό το Ε­ΣΕ στο δια­δί­κτυο πω­λη­τή­ριο και με­τά ε­νοι­κια­στή­ριο για το χώ­ρο, με α­πο­τέ­λε­σμα να ξε­κι­νή­σουν κι­νη­το­ποιή­σεις α­πό τους κα­τοί­κους της πε­ριο­χής και α­πό συ­λ­λο­γι­κό­τη­τες, στις ο­ποίες συ­μ­με­τεί­χαν και τα μέ­λη της Ανοι­χτής Πό­λης για τη δια­τή­ρη­ση του δη­μό­σιου χα­ρα­κτή­ρα του χώ­ρου. Απο­τέ­λε­σμα των κι­νη­το­ποιή­σεων ή­ταν να α­πο­συ­ρ­θούν α­πό το Ε­ΣΕ α­μέ­σως οι α­να­ρ­τή­σεις στο δια­δί­κτυο.
Το θέ­μα μπή­κε στο δη­μο­τι­κό συ­μ­βού­λιο, και στις 15/1/2015 έ­λα­βε ο­μό­φω­νη α­πό­φα­ση που α­φο­ρού­σε τη βού­λη­ση του σώ­μα­τος για την πα­ρα­μο­νή της παι­δι­κής χα­ράς «Κο­νί­στρας»… στο δή­μο Αθη­ναίων, κα­θώς και τη δέ­σμευ­σή του να προ­βεί σε ό­λες τις α­παι­τού­με­νες νο­μι­κές ε­νέ­ρ­γειες για αυ­τό.

Το ζή­τη­μα της ι­διο­κτη­σίας

Σε με­τα­γε­νέ­στε­ρη συ­νε­δρία­ση του δη­μο­τι­κού συ­μ­βου­λίου στις 14/05/2015 προ­σή­λ­θε μέ­λος του Δ.Σ. του Ε­ΣΕ και δια­βε­βαίω­σε το σώ­μα για την πρό­θε­ση του Ε­ΣΕ να συ­νε­ρ­γα­στεί με το δή­μο και να υ­πο­γρά­ψει σύ­μ­βα­ση πα­ρα­χώ­ρη­σης και των 8 στρε­μ­μά­των, ε­φό­σον πλέ­ον το Ε­ΣΕ α­δυ­να­τεί να συ­ντη­ρεί το χώ­ρο.
Ο πρό­ε­δρος του Ο­ΠΑ­ΝΔΑ δε­σμεύ­τη­κε ε­νώ­πιον του Δ.Σ. για την υ­πο­γρα­φή σύ­μ­βα­σης πα­ρα­χώ­ρη­σης α­πό το Ε­ΣΕ στον Ο­ΠΑ­ΝΔΑ. Η πα­ρα­πά­νω, ό­μως, α­πό­φα­ση δεν κα­τέ­στη δυ­να­τό να υ­λο­ποιη­θεί, για­τί τέ­θη­κε πλέ­ον το θέ­μα της ι­διο­κτη­σίας του χώ­ρου. Δεν έ­γι­νε, ό­μως, κα­μιά ε­νέ­ρ­γεια α­πό τη με­ριά των υ­πη­ρε­σιών του δή­μου για την α­να­ζή­τη­ση του πρα­γ­μα­τι­κού ι­διο­κτή­τη.
Σε ε­πό­με­νο δη­μο­τι­κό συ­μ­βού­λιο στις 8/4/2016 ε­πα­νή­λ­θε το θέ­μα της Κο­νί­στρας, ό­που η Ανοι­χτή Πό­λη, α­λ­λά και ά­λ­λες πα­ρα­τά­ξεις της α­ντι­πο­λί­τευ­σης, κα­τέ­θε­σαν το πα­ρα­χω­ρη­τή­ριο του τέως υ­που­ρ­γείου Γεω­ρ­γίας και ά­λ­λα έ­γ­γρα­φα που α­πο­δεί­κνυαν ό­τι το Ε­ΣΕ δεν εί­ναι ο ι­διο­κτή­της της εν λό­γω έ­κτα­σης.
Το θέ­μα ε­πα­νή­λ­θε και πά­λι στο δη­μο­τι­κό συ­μ­βού­λιο στις 20/7/2017 υ­πό το βά­ρος των α­πο­δει­κτι­κών στοι­χείων και των σχε­τι­κών ε­γ­γρά­φων, ό­που ε­κεί δε­σμεύ­τη­κε ο δή­μος (μέ­σω της νο­μι­κής του υ­πη­ρε­σίας) να έ­ρ­θει σε ε­πα­φή με το υ­που­ρ­γείο, προ­κει­μέ­νου να γί­νει ά­με­ση και μα­κρο­χρό­νια πα­ρα­χώ­ρη­ση του χώ­ρου στο δή­μο.
Έκτο­τε σιω­πή, πα­ρά τις ε­πα­νει­λη­μ­μέ­νες ο­χλή­σεις μας προς το δη­μο­τι­κό συ­μ­βού­λιο για την υ­λο­ποίη­ση των α­πο­φά­σεων του.

Εγκα­τά­λει­ψη

Ο χώ­ρος α­φέ­θη­κε στην τύ­χη του και έ­χουν γί­νει βα­ν­δα­λι­σμοί α­ρ­κε­τές φο­ρές και στην παι­δι­κή χα­ρά και στα γή­πε­δα. Πα­ρό­λο που οι κά­τοι­κοι υ­πε­ρα­σπί­στη­καν το δη­μό­σιο χα­ρα­κτή­ρα του, η ε­γκα­τά­λει­ψη και η πα­ρα­βα­τι­κό­τη­τα που ε­κ­δη­λώ­νε­ται ε­κεί, ει­δι­κά τα βρά­δια, ά­ρ­χι­σε να α­πα­ξιώ­νει στη συ­νεί­δη­ση του κό­σμου το χώ­ρο. Οι κα­θυ­στέ­ρη­σεις, η α­δια­φο­ρία και η ε­γκα­τά­λει­ψη ε­τοι­μά­ζουν το έ­δα­φος για την «α­ξιο­ποίη­ση» του χώ­ρου α­πό ι­διώ­τες.
Επει­δή ο χώ­ρος ή­δη υ­πο­λει­του­ρ­γεί με κα­τε­στρα­μ­μέ­να και ε­πι­κί­ν­δυ­να για τη σω­μα­τι­κή υ­γεία των δη­μο­τών παι­χνί­δια στην παι­δι­κή χα­ρά και τα γή­πε­δα ά­θλη­σης πα­ρα­μέ­νουν χω­ρίς συ­ντή­ρη­ση ε­δώ και και­ρό, θεω­ρή­σα­με ό­τι η ο­ρι­στι­κή δια­λεύ­κα­ν­ση του ι­διο­κτη­σια­κού κα­θε­στώ­τος του χώ­ρου σχε­τί­ζε­ται ά­με­σα, α­φε­νός, με το υ­ψί­στης ση­μα­σίας θέ­μα συ­ντή­ρη­σης και α­σφα­λούς λει­του­ρ­γίας του χώ­ρου. Αφε­τέ­ρου, α­πο­τε­λεί α­να­γκαία προϋπό­θε­ση για να α­πε­λευ­θε­ρω­θούν τα α­να­γκαία κο­ν­δύ­λια α­πό την πε­ρι­φέ­ρεια, προ­κει­μέ­νου ο δή­μος να ε­πι­σκευά­σει την υ­πά­ρ­χου­σα παι­δι­κή χα­ρά και να συ­ντη­ρή­σει σω­στά τα α­θλη­τι­κά γή­πε­δα, ώ­στε να α­πο­δο­θεί και πά­λι ο χώ­ρος α­σφα­λής στους κα­τοί­κους της πε­ριο­χής για δη­μό­σια χρή­ση και να α­ξιο­ποιη­θεί με τον κα­λύ­τε­ρο τρό­πο.
Πριν, λοι­πόν, να εί­ναι α­ρ­γά και χα­θεί και ά­λ­λος πο­λύ­τι­μος χρό­νος α­πο­φα­σί­σα­με να α­πευ­θύ­νου­με ε­μείς, ως δη­μο­τι­κή πα­ρά­τα­ξη Ανοι­χτή Πό­λη, δια των δη­μο­τι­κών μας συ­μ­βού­λων ε­ρώ­τη­μα στη Δ/νση Δα­σών Αθη­νών για το ι­διο­κτη­σια­κό κα­θε­στώς της Κο­νί­στρας με το α­ρίθ. 170065/15-5-2018 έ­γ­γρα­φό μας, ε­νέ­ρ­γεια που έ­πρε­πε να εί­χε κά­νει ο δή­μος, σύ­μ­φω­να με τις α­πο­φά­σεις που εί­χε λά­βει.
Πρά­γ­μα­τι, με το α­ρίθ.1239/46514/30-7-2018 έ­γ­γρα­φό της η Δ/νση Δα­σών Αθη­νών α­πά­ντη­σε ό­τι ο χώ­ρος α­νή­κει κα­τά κυ­ριό­τη­τα στο Ελλη­νι­κό Δη­μό­σιο … και η μέ­ρι­μνα δια την α­νά­πτυ­ξη…στους οι­κείους Οργα­νι­σμούς Το­πι­κής Αυ­το­διοί­κη­σης ….
Το α­νω­τέ­ρω έ­γ­γρα­φο κα­τα­θέ­σα­με στο δη­μο­τι­κό συ­μ­βού­λιο στις 30-8-2018 (α­πα­λ­λά­σ­σο­ντας τις υ­πη­ρε­σίες του δή­μου α­πό πε­ρι­τ­τό κό­πο).
Η Κο­νί­στρα Πε­τρα­λώ­νων εί­ναι α­πο­δε­δει­γ­μέ­να πλέ­ον δη­μό­σιος χώ­ρος και πρέ­πει να ε­πι­σκευα­στεί και να λει­του­ρ­γή­σει προς ό­φε­λος των κα­τοί­κων της πε­ριο­χής με ευ­θύ­νη του δή­μου Αθη­ναίων (Ο­ΠΑ­ΝΔΑ).

Ανοι­χτή Πό­λη
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2021 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet