Οι ω­ρι­μό­τε­ρες σκέ­ψεις που ε­πι­κρά­τη­σαν στην η­γε­σία της ΝΔ, άλ­λα­ξαν το σκη­νι­κό της κά­θε­της σύ­γκρου­σης. Κρί­σι­μο στοι­χείο για την α­πό­φα­ση της ΝΔ ή­ταν η ε­κτί­μη­ση ό­τι, με την α­πο­χή α­πό τη δια­δι­κα­σία, μπο­ρού­σε να κα­τη­γο­ρη­θεί βά­σι­μα ό­τι φο­βά­ται την α­να­θεώ­ρη­ση α­κό­μη και άρ­θρων που ό­λοι θέ­λουν ν’ αλ­λά­ξουν (ό­πως το πε­ρί ευ­θύ­νης υ­πουρ­γών).
Αυ­τό δεν ση­μαί­νει ό­τι εί­ναι πια προ­βλέ­ψι­μη η δια­δρο­μή τής α­να­θεω­ρη­τι­κής δια­δι­κα­σίας και το τέρ­μα της, στην ε­πό­με­νη, α­να­θεω­ρη­τι­κή, Βου­λή. Δεν εί­ναι α­κό­μα σα­φές ποια στά­ση θα κρα­τή­σουν τα κόμ­μα­τα στη διάρ­κεια των συ­ζη­τή­σεων και της ψη­φο­φο­ρίας που θα ο­ρί­σει τα α­να­θεω­ρη­τέα άρ­θρα. Για την ώ­ρα εί­ναι γνω­στή η πρό­τα­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, οι θέ­σεις του ΚΙ­ΝΑΛ και του Πο­τα­μιού, ε­νώ α­να­μέ­νε­ται να δο­θούν αυ­τή την Τρί­τη οι θέ­σεις τής ΝΔ.
Δεν εί­ναι, ω­στό­σο, γνω­στό αν θα υ­πάρ­ξουν συ­γκλί­σεις και σε ποια ση­μεία, κα­θώς και ποιον α­ριθ­μό ψή­φων θα συ­γκε­ντρώ­σουν οι προ­τά­σεις στην πρώ­τη ψη­φο­φο­ρία, στην πα­ρού­σα Βου­λή. Η τα­κτι­κή των κομ­μά­των στο ση­μείο αυ­τό θα προ­δια­γρά­ψει και το πε­ριε­χό­με­νο των ερ­γα­σιών της ε­πό­με­νης Βου­λής, κα­θώς α­πό το αν θα συ­γκε­ντρώ­σει μια πρό­τα­ση 180 ψή­φους σ’ αυ­τή τη Βου­λή, θα ε­ξαρ­τη­θεί και το πό­σες ψή­φους θα χρεια­στεί για να πε­ρά­σει στην ε­πό­με­νη (α­πλή πλειο­ψη­φία ή των 3/5). Δύ­σκο­λο, λοι­πόν, να γί­νει πρό­βλε­ψη α­πό τώ­ρα για το πό­σες και ποιες δια­τά­ξεις θα α­να­θεω­ρη­θούν τε­λι­κά. Αυ­τή η α­βε­βαιό­τη­τα, άλ­λω­στε, ε­ξη­γεί και τις εν­στά­σεις για την ε­πι­λο­γή να α­νοί­ξει η α­να­θεω­ρη­τι­κή δια­δι­κα­σία.
Εί­ναι, πά­ντως, βέ­βαιο ό­τι θα πα­ρα­κο­λου­θή­σου­με εν­δια­φέ­ρου­σες πο­λι­τι­κές μά­χες το ε­πό­με­νο διά­στη­μα, με α­ντι­κεί­με­νο δια­φο­ρε­τι­κό α­πό τα συ­νη­θι­σμέ­να: δη­μο­σιο­νο­μι­κά, α­ξιο­λο­γή­σεις, οι­κο­νο­μία, κα­τα­στρο­φο­λο­γία, σκάν­δα­λα, ε­ξω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή… Δεν α­πο­κλείε­ται, μά­λι­στα, να δού­με και κά­ποιες δια­θέ­σεις για ό­χι και τό­σο ευ­και­ρια­κή σύ­γκλι­ση.

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet