Τα πρώ­τα μι­κρά, πλην ό­μως ου­σια­στι­κά «βή­μα­τα» για τη στή­ρι­ξη των α­σθε­νέ­στε­ρων οι­κο­νο­μι­κά -και πιο σφο­δρά πλητ­τό­με­νων α­πό τη με­γά­λη ύ­φε­ση και τα μνη­μό­νια- πο­λι­τών, γί­νο­νται με την έ­ναρ­ξη της υ­λο­ποίη­σης τριών εκ των ο­κτώ μέ­τρων, που πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στο πρό­γραμ­μα που εί­χε πα­ρου­σιά­σει το Φθι­νό­πω­ρο του 2014 α­πό τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, ο ση­με­ρι­νός πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας. Όπως α­νέ­φε­ραν την Τρί­τη του Πά­σχα ο υ­πουρ­γός Εργα­σίας, Πά­νος Σκουρ­λέ­της, η α­να­πλη­ρώ­τρια υ­πουρ­γός Εργα­σίας Θε­α­νώ Φω­τίου και ο α­να­πλη­ρω­τής υ­πουρ­γός Οι­κο­νο­μι­κών Δη­μή­τρης Μάρ­δας α­να­λύο­ντας την Κοι­νή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση για την ε­φαρ­μο­γή του νό­μου 4320/2015 για την α­ντι­με­τώ­πι­ση της αν­θρω­πι­στι­κής κρί­σης, σε πρώ­τη φά­ση θα προ­χω­ρή­σουν σε ε­φαρ­μο­γή τα μέ­τρα για την πα­ρο­χή δω­ρεάν ρεύ­μα­τος κα­θώς και την ε­πι­δό­τη­ση ε­νοι­κίου και σί­τι­σης σε πε­ρισ­σό­τε­ρες α­πό 180.000 οι­κο­γέ­νειες. «Η αν­θρω­πι­στι­κή κρί­ση δεν α­ντι­με­τω­πί­ζε­ται με αυ­τά τα μέ­τρα, α­πλά κά­νου­με έ­να πρώ­το βή­μα α­νά­σας και με έμ­φα­ση πά­ντα στο παι­δί. Διό­τι η παι­δι­κή φτώ­χεια έ­φτα­σε στο 28,8%», τό­νι­σε η α­να­πλη­ρώ­τρια υ­πουρ­γός Εργα­σίας Θε­α­νώ Φω­τίου.

Πα­ρο­χή δω­ρεάν ρεύ­μα­τος

Σύμ­φω­να με την Θ. Φω­τίου, πε­ρί­που 150.000 οι­κο­γέ­νειες που έ­χουν κομ­μέ­νο ρεύ­μα και βρί­σκο­νται σε συν­θή­κες α­κραίας φτώ­χειας θα μπο­ρούν να το ε­πα­να­συν­δέ­σουν δω­ρεάν. Επι­πλέ­ον, σε ό­σους βρί­σκο­νται σε αυ­τή την κα­τά­στα­ση θα δί­νο­νται 300 kwh κά­θε μή­να δω­ρεάν (συ­νο­λι­κά 1.200 kwh το τε­τρά­μη­νο). Στις δι­καιού­χες οι­κο­γέ­νειες πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται ό­σες έ­χουν κομ­μέ­νο ρεύ­μα και δεν βρί­σκο­νται στο Κ.Ο.Τ. (Κοι­νω­νι­κό Οι­κια­κό Τι­μο­λό­γιο), αλ­λά θα ε­ντα­χθούν στο κοι­νω­νι­κό τι­μο­λό­γιο ε­φό­σον βρί­σκο­νται σε α­κραία φτώ­χεια και τους ε­πα­να­συν­δε­θεί το ρεύ­μα. Συγ­χρό­νως, την ε­πι­δό­τη­ση θα πά­ρουν ό­σοι ή­δη εί­ναι στο Κ.Ο.Τ. και βρί­σκο­νται σε α­κραία φτώ­χεια.

Επι­δό­τη­ση ε­νοι­κίου

Το δεύ­τε­ρο μέ­τρο α­φο­ρά στην ε­πι­δό­τη­ση ε­νοι­κίου για έ­να μι­κρό πε­ριο­ρι­σμέ­νο νού­με­ρο οι­κο­γε­νειών, για 30.000 οι­κο­γέ­νειες. Συ­γκε­κρι­μέ­να, ό­ποιος βρί­σκε­ται σή­με­ρα στο ε­νοί­κιο και βρί­σκε­ται σε συν­θή­κες α­κραίας φτώ­χειας -και εί­τε του κά­νουν έ­ξω­ση, εί­τε δεν μπο­ρεί να πλη­ρώ­σει το ε­νοί­κιό του- θα ε­πι­δο­τεί­ται με 70 ευ­ρώ για το έ­να ά­το­μο, μέ­χρι 220 ευ­ρώ για τις πο­λυ­με­λείς οι­κο­γέ­νειες και τους πο­λύ­τε­κνους. Τα χρή­μα­τα θα τα πι­στώ­νε­ται κά­θε μή­να ο ι­διο­κτή­της του σπι­τιού ε­φό­σον ο ω­φε­λού­με­νος κα­τα­θέ­σει το ε­νοι­κια­στή­ριο στο ΤΑ­ΧΙS. Το πο­σό που θα λαμ­βά­νουν, θα εί­ναι α­φο­ρο­λό­γη­το και α­κα­τά­σχε­το. Ο κα­νό­νας αυ­τός δεν θα ι­σχύει στην πε­ρί­πτω­ση που ο ι­διο­κτή­της χρω­στά­ει στο δη­μό­σιο ή στα α­σφα­λι­στι­κά τα­μεία. Στο εν­δε­χό­με­νο αυ­τό, θα γί­νε­ται συμ­ψη­φι­σμός.

Επι­δό­τη­ση σί­τι­σης

Οι ω­φε­λού­με­νοι, πά­λι με τα ί­δια κρι­τή­ρια, θα λαμ­βά­νουν α­πό μια προ­πλη­ρω­μέ­νη τρα­πε­ζι­κή κάρ­τα. Η κάρ­τα θα έ­χει τα στοι­χεία του ω­φε­λού­με­νου, δη­λα­δή το ό­νο­μά του και θα περ­νά­ει α­πό ό­λα τα μη­χα­νή­μα­τα POS. Μέ­σω αυ­τής της κάρ­τας, και με την ε­πί­δει­ξη της α­στυ­νο­μι­κής ταυ­τό­τη­τας του, ο δι­καιού­χος θα μπο­ρεί να α­γο­ρά­ζει μό­νο εί­δη α­πό κα­τα­στή­μα­τα τρο­φί­μων.

Πό­τε και πώς ξε­νι­κά η ε­φαρ­μο­γή των μέ­τρων

Σύμ­φω­να με την α­να­πλη­ρώ­τρια υ­πουρ­γό Εργα­σίας, α­πό αύ­ριο, Δευ­τέ­ρα 20 Απρι­λίου ξε­κι­νά το η­λεκ­τρο­νι­κό σύ­στη­μα του υ­πουρ­γείου Εργα­σίας, στο ο­ποίο θα μπο­ρούν οι εν­δια­φε­ρό­με­νοι για την λή­ψη αυ­τών των πα­ρο­χών να μπαί­νουν α­πό έ­ναν υ­πο­λο­γι­στή και να δη­λώ­νουν τα α­πα­ραί­τη­τα στοι­χεία. Η ε­φαρ­μο­γή θα πα­ρα­μεί­νει α­νοι­κτή μέ­χρι τις 20 Μαΐου. Πα­ράλ­λη­λα θα ε­νερ­γο­ποιη­θεί γραμ­μή τη­λε­φω­νι­κή μέ­σω της ο­ποίας θα πα­ρέ­χο­νται πλη­ρο­φο­ρίες κα­τά τις ερ­γά­σι­μες ώ­ρες της ε­βδο­μά­δας. Με­τά την ο­λο­κλή­ρω­ση της δια­δι­κα­σίας υ­πο­βο­λής αι­τή­σεων, τα στοι­χεία θα δια­σταυ­ρω­θούν με τα δε­δο­μέ­να του TAXIS. Στη συ­νέ­χεια, μέ­σα σε χρο­νι­κό διά­στη­μα 2 έως 3 ε­βδο­μά­δων θα α­να­κοι­νω­θούν οι δι­καιού­χοι των πρώ­των 3 εκ των 8 πα­ρο­χών που προέ­βλε­πε το πρό­γραμ­μα της Θεσ­σα­λο­νί­κης.

Νά­σος Χατ­ζη­τσά­κος
Πρόσφατα άρθρα ( Οικονομία )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet