Του Στρά­του Κερ­σα­νί­δη

Α­πό­ντος του καλ­λι­τε­χνι­κού διευ­θυ­ντή, Ο­ρέ­στη Αν­δρε­α­δά­κη, «ο ο­ποίος έ­πα­θε υ­περ­κό­πω­ση», ό­πως εί­πε η γε­νι­κή διευ­θύ­ντρια του Φε­στι­βάλ Κι­νη­μα­το­γρά­φου Θεσ­σα­λο­νί­κης, Ε­λίζ Ζα­λα­ντό, πραγ­μα­το­ποιή­θη­κε την πε­ρα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα η συ­νέ­ντευ­ξη Τύ­που για το 21οΦε­στι­βάλ Ντο­κι­μα­ντέρ το ο­ποίο θα πραγ­μα­το­ποιη­θεί α­πό τη 1ηέως τις 10 Μαρ­τίου 2019.
Εν­δια­φέ­ρον εί­ναι πως το φε­στι­βάλ δεν ξέ­χα­σε και θα τι­μή­σει φέ­τος έ­ναν ση­μα­ντι­κό άν­θρω­πο του σι­νε­μά, ο ο­ποίος πέ­θα­νε στις 27 Ια­νουα­ρίου σε η­λι­κία 73 ε­τών. Εί­ναι ο σκη­νο­θέ­της και συγ­γρα­φέ­ας Γιώρ­γος Κα­ρυ­πί­δης, προς τι­μή του ο­ποίου θα προ­βλη­θεί το ντο­κι­μα­ντέρ «Θεό­φι­λος, ο ζω­γρά­φος», που κέρ­δι­σε πρώ­το βρα­βείο στο Φε­στι­βάλ Θεσ­σα­λο­νί­κης το 1979.
Η γε­νι­κή διευ­θύ­ντρια α­να­φέρ­θη­κε στη συ­νε­χή πα­ρου­σία του φε­στι­βάλ κα­θ’ ό­λη της διάρ­κεια της χρο­νιάς και, κά­νο­ντας έ­ναν α­πο­λο­γι­σμό του 2018, εί­πε πως υ­πήρ­ξε μία αύ­ξη­ση 6% των ει­σι­τη­ρίων που κό­πη­καν στις αί­θου­σες στο Ο­λύ­μπιον και το Λι­μά­νι. Εί­πε ε­πί­σης πως πραγ­μα­το­ποιή­θη­καν 18 ει­δι­κά α­φιε­ρώ­μα­τα στην Ται­νιο­θή­κη, 36 εκ­δη­λώ­σεις σε συ­νερ­γα­σία με άλ­λους φο­ρείς, ε­νώ 16.000 παι­διά πα­ρα­κο­λού­θη­σαν τα εκ­παι­δευ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα στο Μου­σείο Κι­νη­μα­το­γρά­φου. Aκό­μη α­να­κοί­νω­σε πως οι αί­θου­σες θα εκ­συγ­χρο­νι­στούν με νέα μη­χα­νή­μα­τα, ε­νώ έ­χει προ­γραμ­μα­τι­στεί να γί­νει και α­ντι­κα­τά­στα­ση των πα­λαιών κα­θι­σμά­των με νέα στην αί­θου­σα του Ο­λύ­μπιον, μέ­χρι το τέ­λος του 2019.

Α­πό 48 χώ­ρες του κό­σμου

Ο υ­πεύ­θυ­νος προ­γράμ­μα­τος, κ. Δη­μή­τρης Κερ­κι­νός, εί­πε πως στο διε­θνές πρό­γραμ­μα θα προ­βλη­θούν 178 ται­νίες με­γά­λου και 79 μι­κρού μή­κους α­πό 48 χώ­ρες οι ο­ποίες «κα­τα­γρά­φουν την α­στεί­ρευ­τη γκά­μα της αν­θρώ­πι­νης δρα­στη­ριό­τη­τας».
Το Διε­θνές Δια­γω­νι­στι­κό τμή­μα πε­ρι­λαμ­βά­νει 10 ται­νίες α­πό τις ο­ποίες οι δύο εί­ναι ελ­λη­νι­κές. Πρό­κει­ται για την «Α­μυ­γδα­λιά» της Χρι­στί­νας Φοί­βη και τα «Α­πο­λι­θώ­μα­τα» του Πά­νου Αρ­βα­νι­τά­κη.
Ε­κτε­νή α­να­φο­ρά στη φε­τι­νή πυ­ξί­δα ε­πι­λο­γής των ται­νιών, που ή­ταν η φρά­ση «Μη μου ά­πτου», έ­κα­νε η κ. Τί­να Α­ντω­νά­κου, υ­πεύ­θυ­νη του γρα­φείο Τύ­που, μι­λώ­ντας εκ μέ­ρους του α­πό­ντος, κ. Ο­ρέ­στη Αν­δρε­α­δά­κη.
Πρό­κει­ται για μια φρά­ση α­πό το Κα­τά Ιωάν­νη Ευαγ­γέ­λιο (20:1-18), την ο­ποία εί­πε ο Ιη­σούς στην Μα­ρία Μα­γδα­λη­νή, ό­ταν ε­κεί­νη τον α­να­γνώ­ρι­σε με­τά την Α­νά­στα­σή του και ε­πι­χεί­ρη­σε να τον πλη­σιά­σει. Ε­κεί­νος ό­μως ή­ταν ή­δη «αλ­λού». Αυ­τή η σκη­νή έ­χει α­να­πα­ρα­στα­θεί στην τέ­χνη ε­κα­το­ντά­δες φο­ρές α­πό τον 12ο αιώ­να ως τις μέ­ρες μας, «α­πο­τυ­πώ­νε­ται ό­μως, εν κι­νή­σει, και σε α­μέ­τρη­τα ντο­κι­μα­ντέρ. Με­τα­νά­στες ο­νει­ρεύο­νται να αγ­γί­ξουν τους συγ­γε­νείς τους, οι ο­ποίοι βρί­σκο­νται χι­λιά­δες χι­λιό­με­τρα μα­κριά. Φτω­χο­διά­βο­λοι γε­φυ­ρώ­νουν, ό­πως-ό­πως, την α­πό­στα­ση α­πό την οι­κο­γε­νεια­κή τους μνή­μη. Α­πό­βλη­τοι διεκ­δι­κούν την εί­σο­δό τους στον πα­ρά­δει­σο μιας πλα­στής κα­νο­νι­κό­τη­τας. Πρό­σφυ­γες διέρ­χο­νται ξυ­πό­λη­τοι την Γη της Ε­παγ­γε­λίας για να βρουν ε­κεί­νο το «αλ­λού» που ού­τε η Μα­γδα­λη­νή δεν ή­ξε­ρε που ή­ταν. Κά­πως έ­τσι ε­ντο­πί­ζε­ται η α­νά­γκη έ­ντα­ξής του σε μια σύγ­χρο­νη πο­λι­τι­κή θε­ο­λο­γία».
Α­πό τη με­ριά της, η κ. Γιάν­να Σαρ­ρή, υ­πεύ­θυ­νη της α­γο­ράς και σύμ­βου­λος για και­νο­τό­μα προ­γράμ­μα­τα και νέες τε­χνο­λο­γίες, α­να­φέρ­θη­κε α­νά­με­σα σε άλ­λα και στο δια­γω­νι­στι­κό τμή­μα για ται­νίες ει­κο­νι­κής πραγ­μα­τι­κό­τη­τας. Θα δια­γω­νι­στούν 8 ται­νίες με­τα­ξύ των ο­ποίων πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται και μία ελ­λη­νι­κή συμ­με­το­χή με την ται­νία «Ερ­γα­στή­ριο δι­λημ­μά­των».

Τα τμή­μα­ταΦέ­τος, CarteBlanche, δη­λα­δή λευ­κή ε­πι­τα­γή, έ­χει ο διε­θνούς φή­μης ελ­λη­νι­κής κα­τα­γω­γής ντο­κι­μα­ντε­ρί­στας Λουί Ψυ­χο­γιός, ο ο­ποίος έ­χει ε­πι­λέ­ξει 10 ται­νίες. Ο ί­διος θα τι­μη­θεί με Χρυ­σό Α­λέ­ξαν­δρο για το σύ­νο­λο της κα­ριέ­ρας του, σε ει­δι­κή τε­λε­τή η ο­ποία θα πραγ­μα­το­ποιη­θεί το Σάβ­βα­το 2 Μαρ­τίου, ε­νώ θα προ­βλη­θεί και το βρα­βευ­μέ­νο με Όσκαρ ντο­κι­μα­ντέρ του, «Ο όρ­μος» (2009).
Υ­πάρ­χουν ε­πί­σης 2 ση­μα­ντι­κά α­φιε­ρώ­μα­τα. Το πρώ­το στον κι­νέ­ζο, Γουάν Μπιν­γκ, έ­ναν κι­νη­μα­το­γρα­φι­στή ο ο­ποίος με την κά­με­ρά του κα­τα­γρά­φει τη σύγ­χρο­νη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στην πα­τρί­δα του και το δεύ­τε­ρο στον α­βαν­γκαρ­ντί­στα κι­νη­μα­το­γρα­φι­στή α­πό την Αυ­στρία, Γκού­σταβ Ντόι­τς.
Ε­πί­σης, 5 ται­νίες πε­ρι­λαμ­βά­νει το α­φιέ­ρω­μα με τίτ­λο «Σε μια κόλ­λα χαρ­τί», θέ­μα του ο­ποίου εί­ναι η γρα­φειο­κρα­τία!
Και πά­ντο­τε τα γνω­στά τμή­μα­τα ό­πως «Αν­θρώ­πι­να Δι­καιώ­μα­τα» (13 ται­νίες), «Μνή­μες Ι­στο­ρίας» (16 ται­νίες α­πό τις ο­ποίες 7 ελ­λη­νι­κές), «Πε­ρι­βάλ­λον» (10 ται­νίες α­πό τις ο­ποίες 1 ελ­λη­νι­κή), «Μου­σι­κή», «Για τoΣι­νε­μά», «FoodvsFood».
Α­πό φέ­τος έ­χουν προ­στε­θεί α­κό­μη 3 νέα τμή­μα­τα. Πρό­κει­ται για τις «Αν­θρώ­πι­νες κα­τα­στά­σεις» (28 ται­νίες α­πό τις ο­ποίες 8 ελ­λη­νι­κές), «Όλα εί­ναι πο­λι­τι­κή» (10 ται­νίες α­πό τις ο­ποίες οι 2 ελ­λη­νι­κές) και «Πα­ρου­σία του Καλ­λι­τέ­χνη». Ε­πί­σης θα προ­βλη­θούν 12 ντο­κι­μα­ντέρ για παι­διά, με δω­ρεάν πρό­σβα­ση στους μα­θη­τές, κα­θη­με­ρι­νά α­πό τις 9 το πρωί έως τη 1 το με­ση­μέ­ρι.
Όσον α­φο­ρά τις ελ­λη­νι­κές ται­νίες θα προ­βλη­θεί έ­να ση­μα­ντι­κό μέ­ρος της φε­τι­νής πα­ρα­γω­γής ντο­κι­μα­ντέρ. Συ­νο­λι­κά 81 ται­νίες, 56 με­γά­λου και 31 μι­κρού μή­κους, πε­ρι­λαμ­βά­νει το ελ­λη­νι­κό πρό­γραμ­μα. Α­πό φέ­τος προ­στί­θε­ται και έ­να νέο τμή­μα, το ο­ποίο έ­χει ο­νο­μα­στεί «Α­πό την ο­θό­νη στην ο­θό­νη». Σε αυ­τό προ­βάλ­λο­νται ντο­κι­μα­ντέρ τα ο­ποία έ­χουν γυ­ρι­στεί για την τη­λεό­ρα­ση.
Ται­νία έ­ναρ­ξης, με την ο­ποία θα α­νοί­ξουν οι εκ­δη­λώ­σεις του 21ου Φε­στι­βάλ Ντο­κι­μα­ντέ­ρ, εί­ναι το ντο­κι­μα­ντέρ «Μα­ριάν και Λέ­ο­ναρ­ντ: Λό­για α­γά­πης», του Νικ Μπρούμ­φιλ­ντ, που α­φη­γεί­ται το με­γά­λο έ­ρω­τα α­νά­με­σα στον Λέ­ο­ναρ­ντ Κοέν και τη νορ­βη­γί­δα μού­σα του, Μα­ριάν Ι­μέν. Η ται­νία θα προ­βλη­θεί σε πα­νευ­ρω­παϊκή πρε­μιέ­ρα με­ρι­κές μέ­ρες με­τά την πρώ­τη ε­πί­ση­μη προ­βο­λή του στο Φε­στι­βάλ του Σά­ντα­νς.
Οι εκ­δη­λώ­σεις του φε­στι­βάλ θα κλεί­σουν την Κυ­ρια­κή 10 Μαρ­τίου. Ως ται­νία λή­ξης έ­χει ε­πι­λε­γεί το ντο­κι­μα­ντέρ «Maiden», του Άλεξ Χολ­μς, το ο­ποίο κα­τα­γρά­φει το πα­ρά­τολ­μο τα­ξί­δι ε­νός γυ­ναι­κείου πλη­ρώ­μα­τος που πραγ­μα­το­ποίη­σε τα γύ­ρο του κό­σμου διά θα­λάσ­σης.
Τέ­λος, ο ποιη­τής Τέ­λος Φί­λης α­πήγ­γει­λε το ποίη­μα «Τα ζώα», του Πολ Ε­λιά­ρ, που εί­χε ε­πι­λέ­ξει ο καλ­λι­τε­χνι­κός διευ­θυ­ντής του Φε­στι­βάλ Κι­νη­μα­το­γρά­φου Θεσ­σα­λο­νί­κης.
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2021 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet