Την εβδομάδα που κύλησε συνέβησαν τρία σημαντικά γεγονότα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος: πρώτον, η δημοσίευση των επιστημονικών πορισμάτων της διεθνούς διάσκεψης της Διακυβερνητικής Πλατφόρμας για τη βιοποικιλότητα (ΟΗΕ) που διεξήχθη στο Παρίσι, δεύτερον, η υιοθέτηση της Χάρτας για τη Βιοποικιλότητα από τους υπουργούς περιβάλλοντος των G7 στη συνάντησή τους στο Μετς και, τρίτον, η Διακήρυξη της Σίμπιου που υιοθετήθηκε στην άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ.
Η Διακυβερνητική Πλατφόρμα για τη Βιοποικιλότητα δημοσίευσε στις 6 Μάϊου το πόρισμά της για την προστασία της βιοποικιλότητας, το οποίο απευθύνεται σε όσους λαμβάνουν τις σχετικές πολιτικές αποφάσεις. Στο εν λόγω πόρισμα γίνεται αναφορά στην κατάσταση της βιοποικιλότητας σε πλανητική κλίμακα, όπου επισημαίνεται ειδικότερα ότι η απώλεια και η μείωση της τα τελευταία πενήντα χρόνια συντελούνται πολύ γρηγορότερα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας. Έτσι, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, απειλούνται με εξαφάνιση περίπου ένα εκατομμύριο είδη πανίδας και χλωρίδας πολλά από τα οποία εντός των επόμενων δεκαετιών εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Επίσης, το 75% των καλλιεργούμενων γαιών, σε πλανητική κλίμακα, έχει υποστεί σοβαρές αλλαγές εξ αιτίας των παρεμβάσεων του ανθρώπου, το 66% των ωκεανών υφίστανται αρνητικές σωρευτικές επιπτώσεις, ενώ έχει ήδη απωλεστεί το 85% των υγροτόπων.
Επισημαίνεται ότι οι κύριες αιτίες είναι οι αλλαγές στη χρήση των γαιών και των θαλασσών, η άμεση εκμετάλλευση (και υπερεκμετάλλευση) των οργανισμών, η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση και η εισβολή ξενικών ειδών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κλιματική αλλαγή για την οποία υπογραμμίζεται ότι επηρεάζει αρνητικά την κατανομή των ειδών στο χώρο, τη φενολογία, τη δυναμική των πληθυσμών και τη λειτουργία των οικοσυστημάτων. Επισημαίνεται, ομοίως, ότι τα οικονομικά κίνητρα ευνόησαν μέχρι τώρα την ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων, πράγμα που επέφερε περιβαλλοντικές βλάβες, εις βάρος των δράσεων διατήρησης και αποκατάστασης.
Στο πλαίσιο που περιεγράφηκε ανωτέρω, είναι επείγον να ληφθούν οι κατάλληλες και αναγκαίες δράσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να συνίστανται σε δραστικές αλλαγές σε σχέση με το υπάρχον μοντέλο και θα αφορούν τη μεταρρύθμιση των πρακτικών σε όλους τους τομείς, την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης και τη συνακόλουθη υποστήριξη της ανθεκτικότητας των κοινωνικών και οικολογικών συστημάτων και την ενίσχυση των μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Τέλος, τονίζεται ότι το κλειδί για την αναγκαία αλλαγή προς την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμων λύσεων βρίσκεται στην εξέλιξη των παγκόσμιων χρηματιστικών και οικονομικών συστημάτων προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης μιας καθολικής βιώσιμης οικονομίας στον αντίποδα του ισχύοντος παραδείγματος της ανεξέλεγκτης οικονομικής μεγέθυνσης.
Η Χάρτα του Μετς για τη βιοποικιλότητα υιοθετήθηκε από το G7 στις 6 Μάϊου. Είναι η πρώτη φορά όπου οι υπουργοί Περιβάλλοντος των επτά πλουσιότερων χωρών αποδέχονται ότι η προστασία της έχει προσλάβει ένα επείγοντα χαρακτήρα, διότι τίθεται σε άμεσο κίνδυνο ο ζωτικός ρόλος της στη διατήρηση των συστημάτων διατήρησης της ζωής καθώς, εκτός από την εγγενή της αξία, η βιοποικιλότητα προσφέρει στον άνθρωπο οικοσυστημικές υπηρεσίες (τροφή, πρώτες ύλες, φάρμακα, αποτροπή φυσικών καταστροφών κλπ).
Περαιτέρω, αναγνωρίζεται ρητά ο σημαντικός ρόλος των αυτόχθονων λαών και των τοπικών κοινοτήτων στην προστασία της βιοποικιλότητας και τονίζεται ότι θα πρέπει να ενταθεί η κινητικότητα των διεθνών οργανισμών (ΟΗΕ, ΟΟΣΑ κλπ) ώστε να υπάρξει αποτελεσματική και συνολική δράση για την προστασία συνολικά της βιοποικιλότητας.
Εν όψει των παραπάνω επισημάνσεων αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν και να ενταθούν οι προσπάθειες για να τεθεί ένα τέρμα στην απώλεια της βιοποικιλότητας. Ειδικότερα, οι εν λόγω προσπάθειες θα συνίστανται στην υλοποίηση στρατηγικών, πολιτικών και προγραμμάτων δράσης που θα είναι στο ύψος του διακυβεύματος. Περαιτέρω, τονίζεται ότι όλες οι παραπάνω προσπάθειες θα πρέπει να ενταχθούν στο συνολικό παγκόσμιο πλαίσιο δράσης για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης που ψηφίστηκαν από τη Γ.Σ. του ΟΗΕ το 2015.
Στη Διακήρυξη της Σίμπιου, η οποία υιοθετήθηκε στις 9 Μάϊου από τους ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ περιλαμβάνονται δέκα δεσμεύσεις που εντάσσονται στη στρατηγική της ΕΕ για την πορεία της στο άμεσο μέλλον. Μεταξύ των ως άνω δεσμεύσεων περιλαμβάνεται και εκείνη που συνίσταται στην ενίσχυση των δράσεων για την αντιμετώπιση των μείζονων καθολικών προβλημάτων, μεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση κατέχει η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η παραπάνω δέσμευση δεν γίνεται εν κενώ δεδομένου ότι η ΕΕ διαθέτει ήδη το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού προβλήματος. Πρόκειται για τις ρυθμίσεις σχετικά με την κυκλική οικονομία και εκείνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη πολιτικών για την ενέργεια και το κλίμα.

Γιώργος Μπάλιας
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet