Το τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με το τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνουν και λειτουργούν εντατικό Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Μέσα Επικοινωνίας και προσφυγικές μεταναστευτικές ροές-MSc in Media and refugee/migration flows».
Το μεταπτυχιακό θα ξεκινήσει πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θα έχει διάρκεια δύο εξαμήνων και ενός τριμήνου που οι φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν στο καλοκαιρινό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Μυτηλήνης και θα διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα, με δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών από όλες τις χώρες. Σημειώνεται πως τα μαθήματα θα διδαχθούν και από καθηγητές άλλων χωρών που έχουν ιδιαίτερη εμπειρία στο θέμα, όπως Τουρκία, Βουλγαρία, Ουγγαρία και πιθανώς Ιταλία.
Το πρόγραμμα προσφέρει δύο ειδικεύσεις:
• «Ειδησεογραφική κάλυψη των προσφυγικών ροών - News media of refugee flows», που εστιάζει στην ανάγκη να αποκτήσουμε μια μεγαλύτερη γνώση σε βάθος όσον αφορά την κάλυψη των ροών από τα ΜΜΕ την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα και τις δυτικές Βαλκανικές χώρες, στη σχέση μεταξύ νέας τεχνολογίας και δημοσιογραφίας, στη διαμόρφωση των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για την ένταξη, στη χρήση των κοινωνικών δικτύων από διεθνείς οργανώσεις, χώρες υποδοχής, τους ίδιους τους πρόσφυγες, στα κοινωνικά δίκτυα αλληλεγγύης κτλ, και πώς παρουσιάζονται όλα αυτά από τα ΜΜΕ σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
• «Επικοινωνιακή διαχείριση προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών - Communication management of refugee/migration flows», που θα εξετάσει υποθέσεις σχετικά με τις ευρωπαικές και εθνικές πολιτικές όσον αφορά την κοινωνικο-οικονομική ένταξη των προσφύγων και μεταναστών και την παρουσίασή τους από τα ΜΜΕ. Επίσης θα εξετάσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης και παρουσίασης καλών πρακτικών, όπως και ζητήματα ανάπτυξης σχέσεων και επικοινωνίας μεταξύ οργανώσεων και προσφυγικών/μεταναστευτικών κοινοτήτων κτλ.
«Σκοπός του προγράμματος», όπως είπε ο καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Πλειός, «είναι να δημιουργηθεί μια γενιά δημοσιογράφων που να έχει μία πιο σφαιρική, βαθιά και λεπτομερή γνώση του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος».
Το συνολικό τέλος φοίτησης ανέρχεται στα 2.800 ευρώ, με τις προβλέψεις απαλλαγής των διατάξεων του Ν.4485/2017, όπως ισχύουν. Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων του προγράμματος, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα θέματα σπουδών (δομή σπουδών, μαθήματα, διδάσκοντες, διπλωματικές εργασίες) είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: migromedia.gr
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2021 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet