Γιατί στην έκθεση της Επιτροπής Αλήθειας χαρακτηρίζεται παράνομο, αθέμιτο επονείδιστο και μη βιώσιμοΤου Νάσου Χατζητσάκου

«Θύμα προσχεδιασμένης επίθεσης» χαρακτηρίζεται η Ελλάδα στην προκαταρκτική έκθεση της Επιτροπής Αλήθειας Δημόσιου Χρέους, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα την περασμένη Πέμπτη η πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σ’ αυτή διατυπώνονται οι λόγοι για τους οποίους, σύμφωνα με την Επιτροπή, το ελληνικό δημόσιο χρέος είναι παράνομο, αθέμιτο, επονείδιστο και μη βιώσιμο.

­Αλήθεια 1η: Παραβιάζονται θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα
Όλα τα στοιχεία της Προκαταρκτικής Έκθεσης καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα όχι μόνο δεν είναι σε θέση να πληρώσει το χρέος, αλλά και δεν πρέπει να το κάνει, επειδή, πρωτίστως, το χρέος που προκάλεσαν οι ρυθμίσεις της Τρόικας παραβιάζει ευθέως τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των κατοίκων της Ελλάδας.

Αλήθεια 2η: Οι δανειστές γνώριζαν από την αρχή…
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η μη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους ήταν, εξαρχής, προδήλως γνωστή στους διεθνείς δανειστές και τις ελληνικές αρχές. Μολαταύτα, δεν προχώρησαν στην αναδιάρθρωσή του το 2010, προκειμένου να προστατεύσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Αλήθεια 3η: Ο ρόλος των συστημικών ΜΜΕ
Τα συστημικά μέσα ενημέρωσης έκρυψαν την αλήθεια από τους πολίτες παριστάνοντας ότι, δήθεν, η διάσωση αφορούσε στην Ελλάδα και όχι στις τράπεζες, εξυφαίνοντας, ταυτόχρονα, μια αφήγηση, που στόχευε να εμφανίσει τον ελληνικό πληθυσμό άξιο των αδικοπραξιών των δανειστών.

Αλήθεια 4η: Μόλις το 10% των δανείων κάλυψε πραγματικές ανάγκες
Τα ποσά που διατέθηκαν μέσω των προγραμμάτων διάσωσης του 2010 και 2012, ελέγχονταν από το εξωτερικό μέσα από περίπλοκες διευθετήσεις, οι οποίες απέκλειαν κάθε δημοσιονομική αυτονομία. Οι δανειστές υπαγόρευσαν αυστηρά τον τρόπο διάθεσης των δανειακών κεφαλαίων «διάσωσης» και είναι αποκαλυπτικό ότι κατευθύνθηκαν στην κάλυψη των τρεχουσών δημόσιων δαπανών, λιγότερα από τα 10% των κεφαλαίων που εισπράχθηκαν.

Αλήθεια 5η: Ο ρόλος του ευρώ και του Γιώργου Παπανδρέου
Σύμφωνα με την έκθεση, η υιοθέτηση του ευρώ οδήγησε σε δραστική αύξηση του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα, εκθέτοντας τις ελληνικές και μεγάλες ευρωπαϊκές ιδιωτικές τράπεζες. Το γεγονός αυτό κλιμάκωσε την τραπεζική κρίση του 2009, που με τη σειρά της επιβάρυνε το ελληνικό δημόσιο χρέος. Η κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου, υπερτονίζοντας τη σημασία των δημόσιων ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους, βοήθησε το 2009 να παρασταθεί η εξελισσόμενη τραπεζική κρίση σαν κρίση δημόσιου χρέους.

Αλήθεια 6η: «Σωσίβιο» για τις τράπεζες, βαρίδι για την κοινωνία
Η πρώτη δανειακή σύμβαση, του 2010, αποσκοπούσε πρωταρχικά στη διάσωση των ελληνικών και άλλων ευρωπαϊκών ιδιωτικών τραπεζών, μειώνοντας την έκθεσή τους σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.

Αλήθεια 7η: Καταχρηστικά κόστη
Οι μηχανισμοί που κατασκευάστηκαν μέσα από τις δανειακές συμβάσεις, από τον Μάιο του 2010 και μετά, δημιούργησαν ένα βαρύ φορτίο νέου χρέους προς τα άλλα κράτη της ευρωζώνης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ, EFSF), ενώ παράλληλα παρήγαγαν καταχρηστικά κόστη, βαθαίνοντας περισσότερο την κρίση.

Αλήθεια 8η: Παραβιαστικές αιρεσιμότητες
Οι δανειστές επέβαλαν, μαζί με τις δανειακές συμβάσεις, παραβιαστικές αιρεσιμότητες, στις οποίες οι δανειστές εξακολουθούν να επιμένουν, μειώνοντας το ΑΕΠ και αυξάνοντας το δημόσιο δανεισμό, επιβαρύνοντας επομένως την αναλογία δημόσιου χρέους/ΑΕΠ.

Αλήθεια 9η: Τα μνημόνια «κούρεψαν» τις συνθήκες διαβίωσης
Οι δραστικές προσαρμογές, που επιβλήθηκαν στην ελληνική οικονομία και σε ολόκληρη την κοινωνία, προκάλεσαν ραγδαία υποβάθμιση του επιπέδου ζωής.

Αλήθεια 10η: Παρέκαμψαν το Σύνταγμα μέσω… αγγλικού Δικαίου
Οι συμφωνίες συμπεριλαμβάνουν καταχρηστικούς όρους, που πρακτικά καταναγκάζουν την Ελλάδα να παραδώσει στους δανειστές σημαντικές πλευρές της εθνικής της κυριαρχίας. Αυτό αποτυπώνεται στη ρήτρα εφαρμογής του αγγλικού δικαίου ως εφαρμοστέου στις δανειακές συμβάσεις, η οποία διευκόλυνε την παράκαμψη του ελληνικού Συντάγματος.

Γιατί είναι παράνομο, αθέμιτο, επονείδιστο και μη βιώσιμο το δημόσιο χρέος
Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος, τον Ιούνιο του 2015, είναι μη βιώσιμο για τους εξής λόγους:
Α. Το χρέος προς το ΔΝΤ πρέπει να χαρακτηριστεί παράνομο, διότι η σύναψή του έγινε κατά παράβαση του καταστατικού του, του ελληνικού Συντάγματος, του διεθνούς εθιμικού δικαίου και των συνθηκών, που έχει κυρώσει η Ελληνική Δημοκρατία. Επίσης, είναι επονείδιστο (απεχθές), διότι το ΔΝΤ γνώριζε ότι τα μέτρα, τα οποία επέβαλλαν οι πολιτικές του θα οδηγούσαν σε σοβαρές παραβιάσεις των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων.
Β. Το χρέος προς την ΕΚΤ πρέπει να χαρακτηριστεί παράνομο, διότι η ΕΚΤ υπερέβη τις αρμοδιότητές της επιβάλλοντας, μέσω της συμμετοχής στην τρόικα, την εφαρμογή των προγραμμάτων μακροοικονομικής προσαρμογής. Το χρέος προς την ΕΚΤ είναι επίσης αθέμιτο και επονείδιστο, διότι ο κύριος λόγος ύπαρξης του Προγράμματος Αγοράς Ομολόγων (Securities Market Programme, SMP) ήταν να εξυπηρετηθούν συμφέροντα των χρηματοπιστωτικών οργανισμών επιτρέποντας στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές (κυρίως γερμανικές και γαλλικές) και ελληνικές ιδιωτικές τράπεζες να απαλλαγούν από τα ελληνικά ομόλογα.
Γ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας παρέχει δάνεια χωρίς μετρητά (cash-less loans), τα οποία πρέπει να θεωρηθούν παράνομα, επειδή παραβιάζουν το Άρθρο 122(2) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ/TFEU) και πολλά κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, καθώς και πολιτικές ελευθερίες.
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet