«Το μαύ­ρο ά­λο­γο» (The dark horse) του Τζέι­μς Νά­πιερ Ρό­μπερ­τσο­ν: Ένας άν­δρας εί­ναι ι­διο­φυία στο σκά­κι και χα­ρι­σμα­τι­κός δά­σκα­λος.  Όμως πά­σχει α­πό δι­πο­λι­κή δια­τα­ρα­χή, σύμ­φω­να με την ια­τρι­κή γνω­μά­τευ­ση. Ο άν­δρας αυ­τός, του ο­ποίου η συ­ναι­σθη­μα­τι­κή νο­η­μο­σύ­νη βρί­σκε­ται σε υ­ψη­λά ε­πί­πε­δα, δί­νει τη δι­κή του προ­σω­πι­κή μά­χη, ε­νώ ταυ­τό­χρο­να με την κα­θο­δή­γη­σή του βο­η­θά τα παι­διά που η κοι­νω­νία έ­χει βά­λει στο πε­ρι­θώ­ριο. Ένας πο­λύ δύ­σκο­λος α­γώ­νας τό­σο προ­σω­πι­κός ό­σο και κοι­νω­νι­κός. Η ε­σω­τε­ρι­κή δύ­να­μη του αν­θρώ­που δί­νε­ται μέ­σα α­πό την α­να­σύν­θε­ση των αι­σθη­μά­των του ή­ρωα, τις λει­τουρ­γίες του νου του και τον κοι­νω­νι­κό πε­ρί­γυ­ρο, μέ­σα α­πό έ­να αλ­λη­γο­ρι­κό πο­λι­τι­κό σχό­λιο. Μια ται­νία α­πό τη Νέα Ζη­λαν­δία, η ο­ποία βα­σί­ζε­ται σε α­λη­θι­νή ι­στο­ρία και η ο­ποία έ­χει ή­δη τι­μη­θεί με 22 βρα­βεία σε διε­θνή Φε­στι­βάλ και 36 υ­πο­ψη­φιό­τη­τες, ε­νώ α­ξιο­ση­μείω­το εί­ναι ό­τι παίρ­νει σχε­δόν σε ό­λα τα φε­στι­βάλ που προ­βάλ­λε­ται το βρα­βείο του κοι­νού.

«Επι­κίν­δυ­νη α­πο­στο­λή: Το μυ­στι­κό έ­θνος» (Mission Impossible: Rogue nation) του Κρί­στο­φερ Μα­κουά­ρι: Μια ορ­γά­νω­ση ά­ρι­στα εκ­παι­δευ­μέ­νων πρα­κτό­ρων δρα ε­να­ντίον των μυ­στι­κών σχε­δίων της α­με­ρι­κα­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης. Σκο­πός τους εί­ναι μια νέα τά­ξη πραγ­μά­των στον κό­σμο. Η νέα α­πο­στο­λή που α­να­λαμ­βά­νει ο Ίθαν Χα­ντ, εί­ναι η διά­λυ­ση αυ­τής της ορ­γά­νω­σης. Μα­ζί του, στην πιο ε­πι­κίν­δυ­νη α­πο­στο­λή που έ­χει α­να­λά­βει, εί­ναι μια α­πο­κη­ρυγ­μέ­νη βρε­τα­νί­δα πρά­κτο­ρας που ο ρό­λος της εί­ναι αρ­κε­τά σκο­τει­νός και μυ­στη­ριώ­δης. Όμως ο Ίθαν Χα­ντ και η ο­μά­δα του θα κά­νουν ό,τι περ­νά α­πό το χέ­ρι τους για να βο­η­θή­σουν τη χώ­ρα τους και να σώ­σουν ό­σους α­γα­πούν χω­ρίς να υ­πο­λο­γί­ζουν κιν­δύ­νους. Σκη­νές δρά­σης, έκ­κρι­ση α­δρε­να­λί­νης και ε­ντυ­πω­σια­κά ε­φέ στην πέ­μπτη κα­τά σει­ρά Επι­κίν­δυ­νη Απο­στο­λή.

«Μπάρ­μπι: Η πρι­γκί­πισ­σα και η ροκ σταρ» (Barbie in rock’ n roll royals) του Όουεν Χάρ­λεϊ: Σε αυ­τό το μιού­ζι­καλ κι­νου­μέ­νων σχε­δίων, η Μπάρ­μπι πρω­τα­γω­νι­στεί ως μο­ντέρ­να Πρι­γκί­πισ­σα Κόρτ­νεϊ που, ξαφ­νι­κά, βλέ­πει τον κό­σμο της να α­να­τρέ­πε­ται, ό­ταν αλ­λά­ζει θέ­ση με την Έρι­κα, μια διά­ση­μη τρα­γου­δί­στρια.

Σι­νε­φί­λ
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet