Άλλη μια αρνητική εξέλιξη για το Ελληνικό, άλλο ένα βήμα προκλητικών παραχωρήσεων από την κυβέρνηση της ΝΔ στον «επενδυτή», που συνεχίζει να μην ρισκάρει δικά του κεφάλαια, που δεν βρίσκει ξένα, που αποχωρούν οι «συνεπενδυτές» του ο ένας μετά τον άλλο, που βρίσκεται σε αδιέξοδο. Σε αδιέξοδο όχι μόνο λόγω μη εξεύρεσης κεφαλαίων, αλλά και των δικαστικών εκκρεμοτήτων, καθώς επίκειται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πολύ καλά στοιχειοθετημένες προσφυγές πολιτών.

Η κυβέρνηση και γι’ αυτό προχωρεί στην προκλητική διευκόλυνση της Lamda και για πολιτικούς λόγους να διατηρήσει ζωντανή την «επένδυση». Συγκεκριμένα, η Lamda με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε και συζητιέται στη Βουλή μπαίνει μέσα στο χώρο του Ελληνικού και ενεργεί σαν κάτοχός του, χωρίς να ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία! Μπορεί αυτό να είναι και αντιπερισπασμός, διότι ως και το καζίνο έχει κολλήσει, ή διευκόλυνση του «επενδυτή» για έκδοση νέου ομολογιακού δανείου. Περιλαμβάνει διατάξεις που αυξάνουν το μετοχικό του κεφάλαιο, διευρύνει τα περιθώρια κινήσεων και πράξεων, ώστε να έχει δικαίωμα αυθαίρετης πολεοδόμησης, δημιουργία κλειστών πόλεων, αποκλεισμού των πολιτών από την παραλία και βεβαίως υποθήκευσης του συνόλου της περιοχής σε περίπτωση χρεοκοπίας.

 

Κρυφές και φανερές διατάξεις

 

Μια παρέμβαση της «Ευρείας Επιτροπής για τη Σωτηρία του Ελληνικού» που συνιστά άρτια νομοτεχνική κριτική παρουσίαση του νομοσχεδίου, μας βοηθά να καταλάβουμε τις κρυφές και φανερές διατάξεις του που παραχωρούν νέα δικαιώματα και προκλητικές ευχέρειες στη Lamda. Όπως σημειώνεται «στην “ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.” μέχρι σήμερα έχει μεταβιβαστεί μόνο το δικαίωμα χρήσης διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του ΜΠΕΑ». «H Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών που αφορά το 100% των μετοχών της “ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.”, η οποία εκλαμβάνει ότι παραχωρούνται στον αγοραστή το δικαίωμα επιφανείας για 99 χρόνια και το 30% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής, των εκτάσεων και εγκαταστάσεών του υπεγράφη από 14.11.2014».

«Η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ όταν ικανοποιηθούν 11 αναβλητικές αιρέσεις, εκ των οποίων η υπ’ αριθμ. 4 προβλέπει τη διανομή του ακινήτου σύμφωνα με:

(α) ένα διάγραμμα διανομής που θα συμφωνηθεί μεταξύ Αγοραστή, Πωλητή και Ελληνικού Δημοσίου, (β) με το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α) και (γ) τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) ή άλλες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2.2 (iii), βάσει της οποίας η Εταιρεία θα αποκτήσει δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε έκταση που αντιστοιχεί στο 30% του πρώην Αεροδρομίου που αντιστοιχεί στο 30% της επιφάνειας της Παράκτιας Ζώνης (εξαιρουμένων αιγιαλού και παραλίας)». Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, σκοπός της νομοθετικής ρύθμισης είναι η ικανοποίηση της παραπάνω αναβλητικής αίρεσης.

 

Όλα τα φιλέτα στον «επενδυτή»

 

Με το πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου κυρώνεται η Σύμβαση: α) Διανομής Ακινήτου και β) Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να τα παραχωρήσει στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» και μέσω αυτής στον «Αγοραστή».

Η αποκωδικοποίηση αυτών των ρυθμίσεων λέει τα εξής κατά την Ευρεία Επιτροπή. «Το ΤΑΙΠΕΔ παίρνει όλα τα φιλέτα. Στην παράκτια ζώνη παίρνει πολύ περισσότερα από το 30% που προβλέπει η Σύμβαση. Είναι εντυπωσιακό ότι από την παράκτια παίρνει τους ανοικτούς χώρους εκεί που επρόκειτο να κτιστεί το ξενοδοχείο με την ΤΕΜΕΣ. Ακόμη, εντυπωσιακό είναι ότι δεν παίρνει την ζώνη εκμετάλλευσης που προορίζεται για το Καζίνο». Επίσης, «η σύσταση Δικαιώματος Επιφανείας επικαλείται το άρθρο 305 ν. 4378/2020 (Πτωχευτικού Κώδικα), που αλλάζει την ουσία του ν.3986/2011 για το λεγόμενο δικαίωμα επιφανείας, επεκτείνοντάς το σχεδόν στα όρια της πλήρους κυριότητας». «Έτσι μπορούν να κατοχυρωθούν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του αναδόχου του καζίνο, αλλά και να πωληθούν εκτάσεις για τις οποίες ο Αγοραστής δεν έχει πλήρη κυριότητα». Το δεύτερο άρθρο αφορά τις «Ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτων». Προβλέπεται ότι «από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι ιδιοκτησίες που περιέρχονται με την κυρούμενη Σύμβαση κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο ΤΑΙΠΕΔ, αυτοδίκαια παύουν να αποτελούν δημόσια κτήματα και διαγράφονται οίκοθεν από το Κτηματολόγιο Δημοσίων Κτημάτων, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 98 του π.δ. 284/1988 (Α' 128)».

Το τέταρτο άρθρο περιλαμβάνει Ειδικές ρυθμίσεις. Εισάγουν τη δυνατότητα ο Αγοραστής ή ο Εγγυητής να μπορεί, «πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών που προβλέπεται στο άρθρο 2 της από 14.11.2014 Σύμβασης για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., να ξεκινήσει, και με δικές του δαπάνες, χωρίς επιβάρυνση του Δημοσίου, σε ενέργειες όπως την υλοποίηση ενός τμήματός του, συνολικής έκτασης περίπου 85 στρεμμάτων («MINI PARK»). Αυτή είναι μία ελάχιστη πράσινη έκταση στο πάρκο δίπλα στις πολεοδούμενες εκτάσεις.

 

Παράνομες και συνοπτικές διαδικασίες

 

«Σκοπός της διάταξης στην πραγματικότητα», επισημαίνεται, «είναι η ανέγερση νέου εμπορικού κτιρίου “Sales Center”. Επίσης σκοπός της ρύθμισης είναι να φανεί η Lamda ως ιδιοκτήτης, ώστε να μπορέσει να αντλήσει από τον κοσμάκη νέο ομολογιακό δάνειο».

Με το πέμπτο άρθρο προχωρά στην τροποποίηση του ν. 4062/2012 και του ν. 4663/2020. Προβλέπονται νέες χρήσεις με έμφαση στην κατοικία, αλλά κυρίως συνοπτικές και παράνομες διαδικασίες αδειοδότησης όσον αφορά οικοδομικές άδειες και κυρίως την περιβαλλοντική αξιολόγηση. Συγκεκριμένα:

 

-Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, υστέρα από εισήγηση του γραφείου Ελληνικού και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, μπορεί να καθορίζονται ειδικά δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες για την έκδοση των οικοδομικών αδειών, ειδική διαδικασία ελέγχου, καθώς και ειδικοί χρόνοι ισχύος και ειδικές διαδικασίες και προϋποθέσεις αναθεώρησης και ενημέρωσης των φακέλων των οικοδομικών αδειών στις περιοχές της παρ. 1, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων.

-Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο πλαίσιο έκδοσης των οικοδομικών αδειών για τα έργα του Ελληνικού και ειδικότερα στις περιπτώσεις έκδοσης απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, η απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασής του. Μετά από την άπρακτη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, η διαδικασία αξιολόγησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, συνεχίζεται χωρίς κώλυμα.

-Εντός του Μητροπολιτικού Πόλου επιτρέπεται η κατασκευή περιφράξεων, κατά την έννοια της παρ. 62 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), για το διαχωρισμό δραστηριοτήτων και λειτουργιών ακόμη και εντός του ίδιου γηπέδου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Οι περιφράξεις αφορούν τις παράνομα ρυμοτομημένες εκτάσεις του πάρκου.

 

Το ΣτΕ αποφασίζει

 

Υπενθυμίζουμε ότι ενώ αναμένονται οι αποφάσεις του ΣτΕ για τις προσφυγές που έχουν καταθέσει μέλη της Ευρείας Επιτροπής για τη Σωτηρία του Ελληνικού, μέλη της Οικολογικής Ομάδας του ΜέΡΑ 25, που αφορούν την παράνομη ρυμοτόμηση στις Ζώνες Ανάπτυξης και στο Μητροπολιτικό Πάρκο, το επίδικο νομοσχέδιο επικαλείται την καταγραφή στο Κτηματολόγιο των παρανομιών που προβλέπουν οι ΚΥΑ, μαζί με τις μεταβολές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς τους. Βάσει φωτογραφικής διάταξης που «παρεισέφρησε» στο (αντί)περιβαλλοντικό νομοσχέδιο του περασμένου Μαΐου.

Έχει ενδιαφέρον να επισημανθεί σ’ αυτό το σημείο πόσο μεθοδικά νομοθετεί η κυβέρνηση, για να φθάσει στο τωρινό νομοσχέδιο τραγέλαφο. Πρώτη προσπάθεια έγινε με τον πτωχευτικό νόμο, δεύτερη με εμβόλιμη διάταξη στο (αντί)περιβαλλοντικό νομοσχέδιο και τώρα με το παρόν ολοκληρώνει την πρόκληση.

 

* * *

Κοινή ανακοίνωση δημοτικών παρατάξεων

 

Σε κοινή ανακοίνωσή τους οι δημοτικές παρατάξεις Γλυφάδας «Ανατροπή στη Γλυφάδα», Αλίμου «Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι» και Ελληνικού - Αργυρούπολης «Δημοκρατική Συν-πόρευση» σημειώνουν:

Πέρα από το καζίνο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη νέα νομοθετική ρύθμιση που φέρνει αυτές τις μέρες στην Βουλή, ανοίγει τα χαρτιά της και αποκαλύπτει τις προθέσεις της για το τι πρόκειται πλέον να συμβεί στις γειτονιές μας και στην Νότια Αθήνα συνολικά. Νομοθετεί μια νέα πόλη 25 χιλιάδων κατοίκων απαγορευμένη στους φτωχούς ιθαγενείς καγκελόφραχτη και περιφραγμένη στον χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.

Μετατρέπει το χώρο σε προνομιούχα οικόπεδα (με θέα) και σύνορα αποκλεισμού των πολιτών της Αττικής στους χώρους πρασίνου και στην παραλία.

Μέσα στην πανδημία η εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων σε βάρος του δημοσίου και του περιβάλλοντος προχωρεί με τη συζήτηση στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής του ν/σ «Κύρωση της Σύμβασης Διανομής Ακινήτου και τη Σύσταση Δικαιώματος Επιφανείας στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά»

Η παραχώρηση του Ελληνικού έναντι εξευτελιστικής τιμής δικαιολογείτο από την τότε κυβέρνηση γιατί υποτίθεται ότι «νοικιάζει» την έκταση για 99 χρόνια χωρίς να αποκλείει το Δημόσιο από την κυριότητα.

Η βασική Σύμβαση με το Δημόσιο που υπογράφηκε το 2014 προέβλεπε στο Άρθρο 2.2(iv) ότι «η Εταιρεία θα αποκτήσει δικαίωμα πλήρους κυριότητος σε έκταση που αντιστοιχεί στο 30% της επιφάνειας του πρώην Αεροδρομίου και σε έκταση 30% της επιφάνειας της Παράκτιας Ζώνης».

Με το άρθρο 17 του Πτωχευτικού Κώδικα η κυβέρνηση δίνει το δικαίωμα να χωριστεί το σύνολο της έκτασης σε οικόπεδα που θα πωληθούν, ενώ έως τώρα η πώληση αφορούσε στο 30% της έκτασης.

Με τροπολογία στον Πτωχευτικό Νόμο του 2020 η κυβέρνηση προετοίμασε το νομικό έδαφος για να γίνει η διανομή κυριότητας του ακινήτου σύμφωνα με τις ορέξεις του «επενδυτή».

Με τον νόμο που ψηφίζει τώρα, ολοκληρώνεται η δωρεά του παράκτιου φιλέτου σε ποσοστό πολύ μεγαλύτερο όπως φαίνεται.

Πάντα ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε πρόσφατο κείμενό του ο καθηγητής του ΕΜΠ, Νίκος Μπελαβίλας: «Στο σχέδιο νόμου εκατοντάδες στρέμματα κοινόχρηστου αιγιαλού έχουν εξαφανιστεί από το διάγραμμα διανομής, τα ρέματα έχουν εξαφανιστεί, ο μεγάλος διαμπερής πεζόδρομος-βουλεβάρτο που συνέδεε τις γειτονιές ανατολικά με την παραλία εξαφανίστηκε, δεν διασχίζει το πάρκο. Η έξοδος του πάρκου στη θάλασσα εξαφανίστηκε. Οι εκτάσεις κοινωνικής ανταπόδοσης επίσης αγνοούνται, εκεί όπου θα μπορούσαν να μεταφερθούν κοινωφελείς χρήσεις όπως προέβλεψε ο νόμος του 2016. Ο μεγάλος παράκτιος πεζόδρομος του Αγίου Κοσμά δεν υπάρχει στο σχέδιο νόμου ούτε στο διάγραμμα διανομής. Η ελεύθερη και αδόμητη ακτή κολύμβησης – το 1 χιλιόμετρο - μειώθηκε σε 250 μέτρα. Έτσι από 3 συνολικά χιλιόμετρα ακτής φτάσαμε σε αυτό το υπόλειμμα. Η Μαρίνα μετατρέπεται σε πλήρως ιδιωτική μαρίνα του Καζίνο. Η γειτονιά του Αγίου Κοσμά μετατρέπεται σε gated community…

Το 2016-2017 οργανώθηκε παρά τις ρήτρες του Μνημονίου ένα πλαίσιο προστασίας του Δημοσίου με σημαντικές εξασφαλίσεις. Τώρα αυτό διαλύεται…»

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έρχεται σήμερα μέσα στην πανδημία και νομοθετεί ότι ο παραχωρησιούχος μπορεί να την οικοπεδοποιεί και να τη μεταβιβάζει κατά βούληση, εν αγνοία του ιδιοκτήτη, δηλαδή χωρίς συναίνεση του Δημοσίου. Περιγράφει στο σ/ν ένα προς ένα τα ακίνητα που δίδονται ως πλήρη κυριότητα στο ΤΑΙΠΕΔ και στη συνέχεια στη Lamda. Δίνει δικαίωμα σε τρίτο να βάλει σε υποθήκη μέρος της έκτασης του Ελληνικού στέλνοντας το λογαριασμό στο Δημόσιο. Δίνει τη δυνατότητα τα υψηλά ξενοδοχεία να χτιστούν και στις ζώνες πολεοδόμησης που προορίζονταν για κατοικίες αλλάζοντας τη χρήση γης. Δίνει το δικαίωμα περίφραξης όλης της περιοχής αποκόπτοντας τους «πληβείους» από την πρόσβαση, παραπέμποντας σε τρομακτικά σενάρια «κλειστής πόλης μέσα στην πόλη» και προχωρά σε περιγραφή μίνι πάρκου 85 μόνο στρεμμάτων.

Αν ήταν να τεμαχίσουμε σε οικόπεδα το Ελληνικό γιατί να παραχωρηθεί χωρίς να υπάρχουν οφέλη για το Δημόσιο και γιατί να απεμπολήσουμε τον μοναδικό εναπομείναντα ελεύθερο χώρο της Αττικής;

Τελικά μάλλον, άνθρακες ο «χρυσός» του Ελληνικού.

Είμαστε αντίθετοι με πολιτικές που αντιμετωπίζουν τη δημόσια ή δημοτική περιουσία ως αντικείμενο σκανδαλώδους εκμετάλλευσης, είτε για την κάλυψη ελλειμμάτων του δημοσίου είτε για οικονομική εξυπηρέτηση συμφερόντων σε βάρος του περιβάλλοντος.

Απαιτούμε μαζί με τους πολίτες την προστασία του περιβάλλοντος, του δημοσίου συμφέροντος και την ανάδειξη των ελεύθερων χώρων που τόσο έχουμε ανάγκη.

Εμείς όμως θα συνεχίζουμε να παλεύουμε και να διεκδικούμε, υπερασπιζόμενοι τους δημόσιους χώρους του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, για ένα εναλλακτικό σχέδιο παραγωγικής και οικολογικής ανασυγκρότησης στην περιοχή μας.

Ο αγώνας για την αποτροπή της μεγάλης οικολογικής καταστροφής και οικονομικής «φούσκας» του Ελληνικού συνεχίζεται.

 

* * *

 

Το κείμενο της «Ευρείας Επιτροπής
για τη Σωτηρία του Ελληνικού»

 

Κριτική προσέγγιση του νομοσχεδίου: Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά (ΜΠΕΑ) και ρύθμιση συναφών θεμάτων».

Όπως είναι γνωστό προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πώληση του 70% των μετοχών της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» και επιλέχθηκε ως ανάδοχος η Lamda Development, με το ευτελές αντίτιμο των 915εκ. €, τα οποία θα καταβληθούν σε ορίζοντα δεκαετίας.

Στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» μέχρι σήμερα έχει μεταβιβαστεί μόνο το δικαίωμα χρήσης διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του ΜΠΕΑ. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό του 1.500.000 €.

Στις 7.1.2013 εξεδόθη η ΚΥΑ υπ’ αριθμ.225/7.1.2013 (ΦΕΚ Β. 15/10.1.2013) με την οποία μεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα επιφάνειας για 99 χρόνια και το 30% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής, των εκτάσεων και εγκαταστάσεων του ΜΠΕΑ. Η ΚΥΑ αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 234/24-4-13 (ΦΕΚ Β 1020) εν όψει συζήτησης προσφυγής της Ευρείας Επιτροπής για τη Σωτηρία του Ελληνικού στο ΣτΕ και εξαιρέθηκαν από την παραχώρηση στο ΤΑΙΠΕΔ ο αιγιαλός και η παραλία.

Στη συνέχεια υπεγράφη η από 14.11.2014 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών που αφορά το 100% των μετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», η οποία εκλαμβάνει ότι παραχωρούνται στον αγοραστή το δικαίωμα επιφανείας για 99 χρόνια και το 30% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής, των εκτάσεων και εγκαταστάσεων του ΜΠΕΑ.

Η σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ όταν ικανοποιηθούν 11 αναβλητικές αιρέσεις εκ των οποίων η υπ’ αριθ. (iv)προβλέπει τη διανομή του Ακινήτου σύμφωνα με:

(α)ένα διάγραμμα διανομής που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Αγοραστή, του Πωλητή και του Ελληνικού Δημοσίου,

  (β) με το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α) και

(γ) τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α) ή άλλες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2.2 (iii), βάσει της οποίας η Εταιρεία θα αποκτήσει δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε έκταση που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% του πρώην Αεροδρομίου και σε έκταση που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% της επιφάνειας της Παράκτιας Ζώνης (εξαιρουμένων του αιγιαλού και της παραλίας).

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση σκοπός της νομοθετικής ρύθμισης είναι η ικανοποίηση της παραπάνω αναβλητικής αίρεσης

  Με το πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου κυρώνεται η Σύμβαση:

  α) Διανομής Ακινήτου και

β) Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου ΜΠΕΑ ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να τα παραχωρήσει στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» και μέσω αυτής στον Αγοραστή

 

α) Διανομή Ακινήτου

Η γενική παρατήρηση είναι ότι το ΤΑΙΠΕΔ παίρνει όλα τα φιλέτα.

Στην παράκτια ζώνη παίρνει πολύ περισσότερα από το 30% που προβλέπει η σύμβαση. Είναι εντυπωσιακό ότι από την παράκτια ζώνη παίρνει τους ανοικτούς χώρους εκεί που επρόκειτο να κτιστεί το ένα ξενοδοχείο με την ΤΕΜΕΣ. Ακόμη εντυπωσιακό είναι ότι δεν παίρνει την ζώνη εκμετάλλευσης ΑΑ1.1 η οποία προορίζεται για το Καζίνο.

 

β) Σύσταση Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου ΜΠΕΑ

Η σύσταση Δικαιώματος Επιφανείας επικαλείται το άρθρο 305 ν. 4378/2020 (Πτωχευτικού Κώδικα) που αλλάζει την ουσία του ν.3986/2011 για το λεγόμενο δικαίωμα επιφανείας, επεκτείνοντας το δικαίωμα αυτό σχεδόν στα όρια της πλήρους κυριότητας.

Δικαίωμα επιφανείας σημαίνει κυριότητα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, εν προκειμένω για 99 χρόνια και μετά περιέρχονται έδαφος και τυχόν κτίσματα στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 305 ν.4378/2020

Α)μπορεί να γίνει κατάτμηση από τον επιφανειούχο – επενδυτή χωρίς τη συναίνεση του ελληνικού δημοσίου

Β)Σε περίπτωση σύστασης εμπράγματου δικαιώματος τρίτου επί του δικαιώματος επιφανείας, απαιτείται η συναίνεσή του.

Έτσι μπορούν να κατοχυρωθούν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του αναδόχου του καζίνο, αλλά και να πωληθούν εκτάσεις για τις οποίες ο Αγοραστής δεν έχει πλήρη κυριότητα.

 

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών για τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγ. Κοσμά

 

Άρθρο δεύτερο

Ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτων της κυρούμενης με το άρθρο πρώτο Σύμβασης Διανομής - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας.

 

Ενώ οι όροι της κυρούμενης με το άρθρο πρώτο Σύμβασης Διανομής - Σύστασης Δικαιώματος μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με έγγραφη συμφωνία η οποία στη συνέχεια θα κυρωθεί με νόμο - οι «πρόδηλες παραδρομές» τροποποιούνται μόνο με έγγραφη συμφωνία

Το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύεται ο παρών νόμος, μεταγράφεται, άλλως καταχωρίζεται, στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα κτηματολογικά βιβλία του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, οπότε επέρχονται τα έννομα αποτελέσματα της κυρούμενης Σύμβασης Διανομής – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας.

Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι ιδιοκτησίες που περιέρχονται με την κυρούμενη Σύμβαση κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε., αυτοδίκαια παύουν να αποτελούν δημόσια κτήματα και διαγράφονται οίκοθεν από το Κτηματολόγιο Δημοσίων Κτημάτων, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 98 του π.δ.284/1988 (Α' 128).

 

Άρθρο τρίτο

Ρύθμιση διαδικασίας και λοιπών θεμάτων εισφοράς εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφανείας και πλήρους κυριότητας των ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά από το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» προς κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Ελληνικό Α.Ε»

 

Ακολούθως, το ΤΑΙΠΕΔ προβαίνει σε μεταβίβαση των εν λόγω εμπραγμάτων δικαιωμάτων επιφανείας και πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. προς πλήρη καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. διά εισφοράς σε είδος, σύμφωνα με τη διαδικασία των ακόλουθων παραγράφων.

Η αξία των μεταβιβαζόμενων εμπραγμάτων δικαιωμάτων καθορίζεται στο ποσό των εννιακοσίων έντεκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 911.200.000).

Κατόπιν ολοκλήρωσης της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. διαμορφώνεται στο ποσό των εννιακοσίων δέκα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 915.000.000),

Το σύνολο των ανωτέρω μετοχών, με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, θα μεταβιβαστεί έναντι του συμφωνημένου τιμήματος για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., όπως αυτό προέκυψε από τη διαγωνιστική διαδικασία, και ορίζεται στο άρθρο 3.1.

Δηλ. ο αγοραστής θα αγοράσει μία εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο €915.000.000 πληρώνοντας μόλις 905 εκ και αυτά σε βάθος 10ετίας

 

Άρθρο τέταρτο

Ειδικές ρυθμίσεις για το Ελληνικό

Πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών που προβλέπεται στο άρθρο 2 της από 14.11.2014 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ) για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., ο Αγοραστής ή ο Εγγυητής του δύναται να ξεκινήσει, εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά (ΜΠΕΑ), και με δικές του δαπάνες, χωρίς επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου, τις εξής ενέργειες:

1.την εντός ανέγερση νέου κτιρίου μετεγκατάστασης σωματείων ατόμων με αναπηρία (ΚΦ1.1-ΚΑ),

2.την αποκατάσταση του Νεωτέρου Μνημείου - Υποστέγου Γ της Πολεμικής Αεροπορίας,

3.την υλοποίηση ενός τμήματος του Μητροπολιτικού Πάρκου, συνολικής έκτασης περίπου 85 στρεμμάτων («MINI PARK»). Αυτή είναι μία ελάχιστη πράσινη έκταση στο πάρκο δίπλα στις πολεοδούμενες εκτάσεις.

 

Σκοπός της διάταξης είναι η ανέγερση νέου εμπορικού κτιρίου «Sales Center».  Επίσης η ανακατασκευή - επισκευή ή/και νέα κατασκευή περίφραξης του εργοταξίου του ΜΠΕΑ. Σκοπός της ρύθμισης είναι να φανεί η Lamda ως ιδιοκτήτης, ώστε να μπορέσει να αντλήσει από τον κοσμάκη νέο ομολογιακό δάνειο.

 

Άρθρο πέμπτο

Διατάξεις αναφορικά με τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. Τροποποίηση του ν. 4062/2012 και του ν. 4663/2020

Προβλέπονται νέες χρήσεις με έμφαση στην κατοικία αλλά κυρίως συνοπτικές και παράνομες διαδικασίες αδειοδότησης όσον αφορά τις οικοδομικές άδειες και κυρίως την περιβαλλοντική αξιολόγηση.

 

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται υστέρα από εισήγηση του Γραφείου Ελληνικού και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται ειδικά δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες για την έκδοση των οικοδομικών αδειών, ειδική διαδικασία ελέγχου, καθώς και ειδικοί χρόνοι ισχύος και ειδικές διαδικασίες και προϋποθέσεις αναθεώρησης και ενημέρωσης των φακέλων των οικοδομικών αδειών στις περιοχές της παρ. 1, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων.

Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο πλαίσιο έκδοσης των οικοδομικών αδειών για τα έργα του Μητροπολιτικού Πόλου και ειδικότερα στις περιπτώσεις έκδοσης απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ), η απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασής του κατά το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. δδ της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 3 και το δεύτερο εδάφιο της περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (Α’ 209). Μετά από την άπρακτη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, η διαδικασία αξιολόγησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως προβλέπεται στην υποπερ. εε της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 3 και στην περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 συνεχίζεται χωρίς κώλυμα.

Εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά επιτρέπεται η κατασκευή περιφράξεων, κατά την έννοια της παρ. 62 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), για τον διαχωρισμό δραστηριοτήτων και λειτουργιών ακόμη και εντός του ίδιου γηπέδου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

Οι περιφράξεις αφορούν τις παράνομα ρυμοτομημένες εκτάσεις του Πάρκου.

 

Υπενθυμίζουμε ότι ενώ αναμένονται οι αποφάσεις του ΣτΕ για τις προσφυγές που έχουν καταθέσει μέλη της Ευρείας Επιτροπής για τη Σωτηρία του Ελληνικού μέλη της Οικολογικής Ομάδας του ΜΕΡΑ 25 και ο που αφορούν την παράνομη ρυμοτόμηση στις Ζώνες Ανάπτυξης και στο Μητροπολιτικό Πάρκο, το επίδικο νομοσχέδιο επικαλείται την καταγραφή στο Κτηματολόγιο των παρανομιών που προβλέπουν οι ΚΥΑ μαζί με τις μεταβολές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς τους. Βάσει φωτογραφικής διάταξης που «παρεισέφρησε» στο (αντι)περιβαλλοντικό νομοσχέδιο του περασμένου Μαΐου.

 

* * *

 

Κείμενο του Νίκου Μπελαβίλα


Για όσες και όσους δεν θέλουν να διαβάσουν όλο το κείμενο για τις εξελίξεις στο Ελληνικό, τα πράγματα είναι απλά: Ό,τι φαίνεται στον επίσημο χάρτη του σχεδίου νόμου και είναι ροζ περνάει στους ιδιώτες περιφραγμένο για 99 χρόνια, ότι είναι μπλε περνάει στους ιδιώτες για πάντα και ότι είναι πορτοκαλί μένει ως κοινόχρηστο δημόσιου χαρακτήρα. Είναι η εικόνα του διαγράμματος διανομής που συνοδεύει το σχέδιο νόμου για το διαβόητο πλέον μεγαλύτερο κατά τους διαφημιστές του project της Ευρώπης.

Το Ελληνικό είναι ένα εικονικό και όχι πραγματικό έργο. Ξεκίνησε το 2007 με το επιχείρημα να συμπληρωθούν εμπορικές χρήσεις γιατί το μητροπολιτικό πάρκο είχε μεγάλο κόστος. Περιελήφθη στις υποχρεωτικές δεσμεύσεις του Μνημονίου το 2014 ως έργο εσόδων 5δις ευρώ και φτάσαμε τελικά σε ένα έργο 900 εκ σε βάθος πολλών δεκαετιών. Είναι μία εκσυγχρονισμένη μορφή αθηναϊκής αντιπαροχής ακριβώς όπως συνέβαινε το 1960, όπως κτίστηκε το Αιγάλεω, το Χαϊδάρι, η Κυψέλη, του Ζωγράφου. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι ο αρχικός ιδιοκτήτης στην αντιπαροχή έπαιρνε το 40% ή και το 50% των νέων κατασκευών. Εδώ ο αρχικός ιδιοκτήτης, το Ελληνικό Δημόσιο τα χάνει όλα. Ο οικοπεδούχος δίνει τη γη στον «επιφανειούχο», αυτός τεμαχίζει σε μικρότερα οικόπεδα, πουλάει σε τρίτους, οι τρίτοι σε τέταρτους. Οι δρόμοι, οι πλατείες, τα πάρκα αποτελούν αναγκαίο κακό που πρέπει να γίνει, αλλά καλό για τον επιφανειούχο είναι να περιορίζονται στο ελάχιστο  και να μην σπαταλάται χώρος που θα αποφέρει εμπορικό κέρδος. Αυτό βλέπουμε στον χάρτη. Όπως θα έκανε και ένας οικοπεδοφάγος άλλοτε στις νέες συνοικίες της Αθήνας. Ακόμη καλύτερα, στην περίπτωση μας μπορεί να τις κλείσει με πόρτες και περιφράξεις.

Εδώ στο Ελληνικό τώρα, με τον νέο νόμο, ο «επιφανειούχος» μπορεί να κάνει τα πάντα ωσάν να είναι κύριος της γης. Έως και να υποθηκεύσει. Όχι ένα κτίριο μόνο, ένα Mall για παράδειγμα αλλά όλο το ακίνητο. Ουδείς τον εμποδίζει. Ο επενδυτής αν θελήσει μπορεί να υποθηκεύσει ολόκληρη την έκταση των χιλιάδων στρεμμάτων συμπεριλαμβανομένου και του πάρκου των 2.000 στρεμμάτων. Χωρίς την έγκριση του Δημοσίου. Αν χρεοκοπήσει η γη θα περάσει στους πιστωτές μαζί με τους δρόμους και τις πλατείες! Επιτρέπεται και η κατάσχεση όλου το ακινήτου. Είναι δυνατόν να συμβεί αυτό; Βεβαίως μπορεί να συμβεί. Δείτε τις καταρρεύσεις τραπεζών, εταιρειών Real estate, κατασκευαστικών εταιρειών σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Οι πιστωτές όπως άλλοτε έπαιρναν από χρεοκοπημένες επιχειρήσεις ολόκληρα εργοστάσια τώρα θα μπορούν να κατάσχουν ολόκληρο το Ελληνικό.

Ως προς τα οφέλη, το Ελληνικό όχι μόνο δεν μας έχει αποδώσει οτιδήποτε από το 2007 –ως τώρα - αλλά στο μέλλον θα πληρώνουμε χρυσάφι για μία ιδιωτική πόλη που πιθανόν δεν θα γίνει ποτέ, θα πληρώνουμε τις εταιρείες αν η επένδυση δεν πάει καλά και έχουν πρόβλημα ρευστότητας ή ακόμη χειρότερα αν «πέφτουν έξω». 

Σε αντίθεση επίσης με τους εργολάβους της αντιπαροχής και τους «οικοπεδοφάγους» στην Κυψέλη ή στις άλλες γειτονιές της Αθήνας του '60, στο Ελληνικό μπορεί ο «επιφανειούχος» να περιφράξει και τους δρόμους και τις πλατείες! Εκεί οι πλατείες και οι δρόμοι περνούσαν στους δήμους, στο Ελληνικό θα μείνουν στον ιδιώτη.

Στη σχέδιο νόμου εκατοντάδες στρέμματα κοινόχρηστου αιγιαλού έχουν εξαφανιστεί από το διάγραμμα διανομής, τα ρέματα έχουν εξαφανιστεί, ο μεγάλος διαμπερής πεζόδρομος-βουλεβάρτο που συνέδεε τις γειτονιές ανατολικά  με την παραλία εξαφανίστηκε, δεν διασχίζει το πάρκο. Η έξοδος του πάρκου στη θάλασσα εξαφανίστηκε. Οι εκτάσεις κοινωνικής ανταπόδοσης επίσης αγνοούνται, εκεί όπου θα μπορούσαν να μεταφερθούν κοινωφελείς χρήσεις όπως προέβλεψε ο νόμος του 2016. Ο μεγάλος παράκτιος πεζόδρομος του Αγίου Κοσμά δεν υπάρχει στο σχέδιο νόμου ούτε στο διάγραμμα διανομής. Η ελεύθερη και αδόμητη ακτή κολύμβησης – το 1 χιλιόμετρο - μειώθηκε σε 250 μέτρα. Έτσι από 3 συνολικά χιλιόμετρα ακτής φτάσαμε σε αυτό το υπόλειμμα. Η Μαρίνα μετατρέπεται σε πλήρως ιδιωτική μαρίνα του Καζίνο. Η γειτονιά του Αγίου Κοσμά μετατρέπεται σε gated community.

Και όλο αυτό εν μέρει ή εν συνόλω περιφράσσεται-όχι για λόγους εργοταξιακούς (σελ.346 του σχεδίου νόμου) αλλά για όρους λειτουργικούς (σελ.352 ο.π.). Αν  επρόκειτο για τις περιφράξεις που προβλέπει ο ΝΟΚ τότε δεν υπήρχε λόγος να γίνει αναφορά. Θα κατασκευάζονταν ως ο νόμος ορίζει. Αντιθέτως προσδιορίζεται ότι θα γίνουν περιφράξεις «κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης» και ειδικότερα «επιτρέπεται η κατασκευή περιφράξεων για διαχωρισμό δραστηριοτήτων και λειτουργιών, ακόμα και εντός του ίδιου γηπέδου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης». Επιπλέον, «για την οριοθέτηση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά επιτρέπεται η κατασκευή περίφραξης περιμετρικά της συνολικής έκτασης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης».

Η υπόλοιπη πόλη, οι γειτονιές του Άνω Ελληνικού, της Αργυρούπολης, του Αλίμου και της Γλυφάδας όπως και οι κάτοικοι της Αθήνας αποκλείονται από τη θάλασσα, το πάρκο και από το οικόπεδο εν γένει. Θα έχουν πρόσβαση μόνο στα έξι (ναι έξι!) Mall της λεωφόρου Βουλιαγμένης.

Τελειώνοντας, το παρόν διάγραμμα διανομής θα μπορούσε να έχει υπάρξει από το 2014. Το 2016 ήταν υπερώριμο-όμως δεν κατατίθετο διότι δεν θα ψηφιζόταν ούτε μισό του άρθρο. Οι επενδυτές καθυστερούσαν τις μελέτες, τη διανομή, τα απαραίτητα. Για να οργανωθεί όλο αυτό το πλιάτσικο απαιτήθηκαν τελικά 10 φωτογραφικές νομοθετικές ρυθμίσεις καθώς έπρεπε να ξηλωθεί όλο το θεσμικό πλαίσιο της πολεοδομικής νομοθεσίας,  του δικαίου της δημόσιας ιδιοκτησίας και των κοινοχρήστων πραγμάτων. Το 2016-2017 οργανώθηκε παρά τις ρήτρες του Μνημονίου ένα πλαίσιο προστασίας του Δημοσίου με σημαντικές εξασφαλίσεις. Τώρα αυτό διαλύεται. 

Ας θυμηθούμε γελώντας ότι τότε, καθυστέρησε για 15 μέρες  το ΚΑΣ να λάβει μία απόφαση για το Ελληνικό και ξεσηκώθηκαν οι σημερινοί υπουργοί και τα κανάλια τους διότι «οι μπουλντόζες είχαν βάλει μπρος» και το Συμβούλιο τις εμπόδιζε να μπουν στο εργοτάξιο να χτίσουν. Τελικά επτά χρόνια μετά βλέπουμε μόνο ένα Καζίνο σε ψηφιακή μακέτα που δεν θα ήταν ανεκτό σε καμμιά ευρωπαϊκή πόλη. Και ένα Mall. 

Το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ με τους Δήμους Ελληνικού - Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Αλίμου είχαν προτείνει το 2010 ένα βιώσιμο σχέδιο και αυτό απορρίφθηκε. O
Για όσες και όσους δεν θέλουν να διαβάσουν όλο το κείμενο για τις εξελίξεις στο Ελληνικό, τα πράγματα είναι απλά: Ότι φαίνεται στον επίσημο χάρτη του σχεδίου νόμου και είναι ροζ περνάει στους ιδιώτες περιφραγμένο για 99 χρόνια, ότι είναι μπλε περνάει στους ιδιώτες για πάντα και ότι είναι πορτοκαλί μένει ως κοινόχρηστο δημόσιου χαρακτήρα. Είναι η εικόνα του διαγράμματος διανομής που συνοδεύει το σχέδιο νόμου για το διαβόητο πλέον μεγαλύτερο κατά τους διαφημιστές του project της Ευρώπης. 

Το Ελληνικό είναι ένα εικονικό και όχι πραγματικό έργο. Ξεκίνησε το 2007 με το επιχείρημα να συμπληρωθούν εμπορικές χρήσεις γιατί το μητροπολιτικό πάρκο είχε μεγάλο κόστος. Περιελήφθη στις υποχρεωτικές δεσμεύσεις του Μνημονίου το 2014 ως έργο εσόδων 5δις ευρώ και φτάσαμε τελικά σε ένα έργο 900 εκ σε βάθος πολλών δεκαετιών. Είναι μία εκσυγχρονισμένη μορφή αθηναϊκής αντιπαροχής  ακριβώς όπως συνέβαινε το 1960, όπως κτίστηκε το Αιγάλεω, το Χαϊδάρι, η Κυψέλη, του Ζωγράφου. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι ο αρχικός ιδιοκτήτης στην αντιπαροχή έπαιρνε το 40% ή και το 50% των νέων κατασκευών. Εδώ ο αρχικός ιδιοκτήτης, το Ελληνικό Δημόσιο τα χάνει όλα. Ο οικοπεδούχος δίνει τη γη στον «επιφανειούχο», αυτός  τεμαχίζει σε μικρότερα οικόπεδα, πουλάει σε τρίτους, οι τρίτοι σε τέταρτους. Οι δρόμοι, οι πλατείες, τα πάρκα αποτελούν αναγκαίο κακό που πρέπει να γίνει, αλλά καλό για τον επιφανειούχο είναι να περιορίζονται στο ελάχιστο  και να μην σπαταλάται χώρος που θα αποφέρει εμπορικό κέρδος. Αυτό βλέπουμε στον χάρτη. Όπως θα έκανε και ένας οικοπεδοφάγος άλλοτε στις νέες συνοικίες της Αθήνας. Ακόμη καλύτερα, στην περίπτωση μας μπορεί να τις κλείσει με πόρτες και περιφράξεις.

Εδώ στο Ελληνικό τώρα, με τον νέο νόμο, ο «επιφανειούχος» μπορεί να κάνει τα πάντα ωσάν να είναι κύριος της γης. Έως και να υποθηκεύσει. Όχι ένα κτίριο μόνο, ένα Mall για παράδειγμα αλλά όλο το ακίνητο. Ουδείς τον εμποδίζει. Ο επενδυτής αν θελήσει μπορεί να υποθηκεύσει ολόκληρη την έκταση των χιλιάδων στρεμμάτων συμπεριλαμβανομένου και του πάρκου των 2.000 στρεμμάτων. Χωρίς την έγκριση του Δημοσίου. Αν χρεωκοπήσει η γη θα περάσει στους πιστωτές μαζί με τους δρόμους και τις πλατείες! Επιτρέπεται και η κατάσχεση όλου το ακινήτου. Είναι δυνατόν να συμβεί αυτό; Βεβαίως μπορεί να συμβεί. Δείτε τις καταρρεύσεις τραπεζών, εταιρειών real estate, κατασκευαστικών εταιρειών σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Οι πιστωτές όπως άλλοτε έπαιρναν από χρεωκοπημένες επιχειρήσεις ολόκληρα εργοστάσια τώρα θα μπορούν να κατάσχουν ολόκληρο το Ελληνικό.

Ως προς τα οφέλη, το Ελληνικό όχι μόνο δεν μας έχει αποδώσει οτιδήποτε από το 2007 –ως τώρα - αλλά στο μέλλον θα πληρώνουμε χρυσάφι για μία ιδιωτική πόλη που πιθανόν δεν θα γίνει ποτέ, θα πληρώνουμε τις εταιρείες αν η επένδυση δεν πάει καλά και έχουν πρόβλημα ρευστότητας ή ακόμη χειρότερα αν «πέφτουν έξω». 

Σε αντίθεση επίσης με τους εργολάβους της αντιπαροχής και τους «οικοπεδοφάγους» στην Κυψέλη ή στις άλλες γειτονιές της Αθήνας του '60, στο Ελληνικό μπορεί ο «επιφανειούχος» να περιφράξει και τους δρόμους και τις πλατείες! Εκεί οι πλατείες και οι δρόμοι περνούσαν στους δήμους, στο Ελληνικό θα μείνουν στον ιδιώτη.

Στη σχέδιο νόμου εκατοντάδες στρέμματα κοινόχρηστου αιγιαλού έχουν εξαφανιστεί από το διάγραμμα διανομής, τα ρέματα έχουν εξαφανιστεί, ο μεγάλος διαμπερής πεζόδρομος-βουλεβάρτο που συνέδεε τις γειτονιές ανατολικά  με την παραλία εξαφανίστηκε, δεν διασχίζει το πάρκο. Η έξοδος του πάρκου στη θάλασσα εξαφανίστηκε. Οι εκτάσεις κοινωνικής ανταπόδοσης επίσης αγνοούνται, εκεί όπου θα μπορούσαν να μεταφερθούν κοινωφελείς χρήσεις όπως προέβλεψε ο νόμος του 2016. Ο μεγάλος παράκτιος πεζόδρομος του Αγίου Κοσμά δεν υπάρχει στο σχέδιο νόμου ούτε στο διάγραμμα διανομής. Η ελεύθερη και αδόμητη ακτή κολύμβησης – το 1 χιλιόμετρο - μειώθηκε σε 250 μέτρα. Έτσι από 3 συνολικά χιλιόμετρα ακτής φτάσαμε σε αυτό το υπόλειμμα. Η Μαρίνα μετατρέπεται σε πλήρως ιδιωτική μαρίνα του Καζίνο. Η γειτονιά του Αγίου Κοσμά μετατρέπεται σε gated community.

Και όλο αυτό εν μέρει ή εν συνόλω περιφράσσεται-όχι για λόγους εργοταξιακούς (σελ.346 του σχεδίου νόμου) αλλά για όρους λειτουργικούς (σελ.352 ο.π.). Αν  επρόκειτο για τις περιφράξεις που προβλέπει ο ΝΟΚ τότε δεν υπήρχε λόγος να γίνει αναφορά. Θα κατασκευάζονταν ως ο νόμος ορίζει. Αντιθέτως προσδιορίζεται ότι θα γίνουν περιφράξεις «κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης» και ειδικότερα «επιτρέπεται η κατασκευή περιφράξεων για διαχωρισμό δραστηριοτήτων και λειτουργιών, ακόμα και εντός του ίδιου γηπέδου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης». Επιπλέον, «για την οριοθέτηση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά επιτρέπεται η κατασκευή περίφραξης περιμετρικά της συνολικής έκτασης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης».

Η υπόλοιπη πόλη, οι γειτονιές του Άνω Ελληνικού, της Αργυρούπολης, του Αλίμου και της Γλυφάδας όπως και οι κάτοικοι της Αθήνας αποκλείονται από τη θάλασσα, το πάρκο και από το οικόπεδο εν γένει. Θα έχουν πρόσβαση μόνο στα έξι (ναι έξι!) Mall της λεωφόρου Βουλιαγμένης.

Τελειώνοντας, το παρόν διάγραμμα διανομής θα μπορούσε να έχει υπάρξει από το 2014. Το 2016 ήταν υπερώριμο-όμως δεν κατατίθετο διότι δεν θα ψηφιζόταν ούτε μισό του άρθρο. Οι επενδυτές καθυστερούσαν τις μελέτες, τη διανομή, τα απαραίτητα. Για να οργανωθεί όλο αυτό το πλιάτσικο απαιτήθηκαν τελικά 10 φωτογραφικές νομοθετικές ρυθμίσεις καθώς έπρεπε να ξηλωθεί όλο το θεσμικό πλαίσιο της πολεοδομικής νομοθεσίας, του δικαίου της δημόσιας ιδιοκτησίας και των κοινοχρήστων πραγμάτων. Το 2016-2017 οργανώθηκε παρά τις ρήτρες του Μνημονίου ένα πλαίσιο προστασίας του Δημοσίου με σημαντικές εξασφαλίσεις. Τώρα αυτό διαλύεται.

Ας θυμηθούμε γελώντας ότι τότε, καθυστέρησε για 15 μέρες το ΚΑΣ να λάβει μία απόφαση για το Ελληνικό και ξεσηκώθηκαν οι σημερινοί υπουργοί και τα κανάλια τους διότι «οι μπουλντόζες είχαν βάλει μπρος» και το Συμβούλιο τις εμπόδιζε να μπουν στο εργοτάξιο να χτίσουν. Τελικά επτά χρόνια μετά βλέπουμε μόνο ένα Καζίνο σε ψηφιακή μακέτα που δεν θα ήταν ανεκτό σε καμιά ευρωπαϊκή πόλη. Και ένα Mall.

Το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ με τους Δήμους Ελληνικού - Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Αλίμου είχαν προτείνει το 2010 ένα βιώσιμο σχέδιο και αυτό απορρίφθηκε. Ο καθηγητής Σπύρος Πολλάλης επικεφαλής της «Ελληνικόν Α.Ε.» το 2013, είχε προτείνει επίσης ένα βιώσιμο σχέδιο και αυτό απορρίφθηκε. Τον παραίτησαν για αυτό τον λόγο. Με την επιτροπή διαπραγμάτευσης του 2016-2017 επιχειρήσαμε να το επαναφέρουμε εξασφαλίζοντας τον δημόσιο χαρακτήρα, το Αθλητικό Κέντρο Αγίου Κοσμά, το ανοικτό Μητροπολιτικό Πάρκο και το πράσινο στο μισό της έκτασης, και την ακτή. Αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης ήταν ο νόμος του 2016. Τώρα αυτός ξηλώνεται. Επιστρέφουμε στο σημείο μηδέν.

Πέρα από όλα αυτά, ούτε ο συγκεκριμένος ούτε κανείς ιδιώτης επενδυτής διεθνής ή τοπικός έχει τη δυνατότητα να αναλάβει τέτοιο project. Η υπόθεση δείχνει ήδη που πηγαίνει: δανεισμοί, αποχωρήσεις επενδυτών – πάνε οι Κινέζοι, πάνε και οι Άραβες. Το ενδιαφέρον είναι ότι έφυγαν όχι επί ΣΥΡΙΖΑ αλλά επί Νέας Δημοκρατίας. Τότε έδειξε προς τα που πάει η επένδυση. Η κατάληξη θα είναι μία επ' άπειρον «αντιπαροχή» στην καλύτερη περίπτωση: ένα Mall εδώ, πέντε επαύλεις εκεί, ίσως ένα Καζίνο κάποτε. Στη χειρότερη μία χρεωκοπία. Και γύρω από αυτά 5.000 στρέμματα που τις επόμενες δεκαετίες θα συνεχίσουν να είναι ένα απροσπέλαστο brownfield.

 καθηγητής Σπύρος Πολλάλης επικεφαλής της «Ελληνικόν Α.Ε.» το 2013, είχε προτείνει επίσης ένα βιώσιμο σχέδιο και αυτό απορρίφθηκε. Τον παραίτησαν για αυτό τον λόγο. Με την επιτροπή διαπραγμάτευσης του 2016-2017 επιχειρήσαμε να το επαναφέρουμε εξασφαλίζοντας τον δημόσιο χαρακτήρα, το Αθλητικό Κέντρο Αγίου Κοσμά, το ανοικτό Μητροπολιτικό Πάρκο και το πράσινο στο μισό της έκτασης, και την ακτή. Αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης ήταν ο νόμος του 2016. Τώρα αυτός ξηλώνεται. Επιστρέφουμε στο σημείο μηδέν.

Πέρα από όλα αυτά, ούτε ο συγκεκριμένος ούτε κανείς ιδιώτης επενδυτής διεθνής ή τοπικός έχει τη δυνατότητα να αναλάβει τέτοιο project. Η υπόθεση δείχνει ήδη που πηγαίνει: δανεισμοί, αποχωρήσεις επενδυτών – πάνε οι Κινέζοι, πάνε και οι Άραβες. Το ενδιαφέρον είναι ότι έφυγαν όχι επί ΣΥΡΙΖΑ αλλά επί Νέας Δημοκρατίας. Τότε έδειξε προς τα που πάει η επένδυση. Η κατάληξη θα είναι μία επ' άπειρον «αντιπαροχή» στην καλύτερη περίπτωση: ένα Mall εδώ, πέντε επαύλεις εκεί, ίσως ένα Καζίνο κάποτε. Στη χειρότερη μία χρεωκοπία. Και γύρω από αυτά 5.000 στρέμματα που τις επόμενες δεκαετίες θα συνεχίσουν να είναι ένα απροσπέλαστο brownfield.

 

Πρόσφατα άρθρα ( Περιβάλλον )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet