"Οι χρυσές μου μέρες"

56ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Εχουν μεί­νει μό­λις 12 μέ­ρες για την έ­ναρ­ξη του 56ου Φε­στι­βάλ Κι­νη­μα­το­γρά­φου Θεσ­σα­λο­νί­κης και ή­δη έ­χει α­να­κοι­νω­θεί έ­να μέ­ρος του προ­γράμ­μα­τος. Οι τε­λευ­ταίες πλη­ρο­φο­ρίες που έ­χουν δο­θεί α­φο­ρούν σε δύο α­φιε­ρώ­μα­τα. Το πρώ­το στο γάλ­λο σκη­νο­θέ­τη Αρνό Ντε­πλε­σέν και το δεύ­τε­ρο στο Νέο Αυ­στρια­κό Κι­νη­μα­το­γρά­φο.
Στο πλαί­σιο του α­φιε­ρώ­μα­τος στον Ντε­πλε­σέν θα προ­βλη­θούν συ­νο­λι­κά 7 ται­νίες, ε­νώ η τε­λευ­ταία α­πό αυ­τές, «Οι χρυ­σές μου μέ­ρες» (My golden days), μια ε­λε­γεία στη νεό­τη­τα, θα εί­ναι και η ται­νία λή­ξης του φε­στι­βά­λ, στις 15 Νο­εμ­βρίου. Εδώ, ο Ντε­πλε­σέν συ­να­ντά ξα­νά έ­ναν πα­λιό του ή­ρωα, τον κα­θη­γη­τή Πολ Ντε­ντα­λούς, ο ο­ποίος φεύ­γο­ντας α­πό το Τατ­ζι­κι­στάν θυ­μά­ται αν­θρώ­πους και ει­κό­νες που τον στιγ­μά­τι­σαν. Η ε­νη­λι­κίω­ση κα­τα­γρά­φε­ται με μο­να­δι­κό τρό­πο μέ­σα α­πό ό­λα τα στά­δια που μέ­νουν χα­ραγ­μέ­να στη μνή­μη. Η α­πώ­λεια και οι α­πο­γο­η­τεύ­σεις δί­νουν τη σκυ­τά­λη στο ξύ­πνη­μα νέων συ­ναι­σθη­μά­των και την α­να­κά­λυ­ψη του ε­αυ­τού μας. Ο Ντε­πλε­σέν θα τι­μή­σει το φε­στι­βάλ με την πα­ρου­σία του, ε­νώ θα δώ­σει διά­λε­ξη.
Το α­φιέ­ρω­μα - spotlight στο Νέο Αυ­στρια­κό Σι­νε­μά συ­στή­νει νέ­ους κι­νη­μα­το­γρα­φι­στές που α­κο­λου­θώ­ντας το μο­νο­πά­τι του ρε­α­λι­σμού, κα­τα­γρά­φουν ο­ρια­κές αν­θρώ­πι­νες και κοι­νω­νι­κές κα­τα­στά­σεις, χω­ρίς διά­θε­ση ω­ραιο­ποίη­σης, προ­σεγ­γί­ζο­ντας συ­χνά τη σκο­τει­νή πλευ­ρά των συ­ναι­σθη­μά­των.
Όπως κά­θε χρό­νο έ­τσι και φέ­τος, θα προ­βλη­θούν ται­νίες γνω­στών και κα­τα­ξιω­μέ­νων σκη­νο­θε­τών στο πλαί­σιο ει­δι­κών προ­βο­λών. Έτσι θα δού­με τις νέες ται­νίες των Αλε­ξά­ντρ Σο­κού­ροφ (Francofonia), Απι­τσατ­πόν­γκ Βι­ρα­σε­τά­κουν (Το κοι­μη­τή­ριο του με­γα­λείου), Τζα­φάρ Πα­να­χί (Τα­ξί), Κορ­νέ­λιου Πο­ρου­μπόιου (Ο θη­σαυ­ρός), Χι­ρο­κά­ζου Κό­ρε-Έντα (Η μι­κρή μας α­δελ­φή), Ναό­μι Κα­ουά­σε (An) και Λάσ­λο Νέ­μες (Ο γιος του Σα­ούλ).
Στους Ανοι­χτούς Ορί­ζο­ντες, το α­γα­πη­μέ­νο τμή­μα του κοι­νού, θα δού­με ται­νίες που έ­χουν ξε­χω­ρί­σει στο α­νε­ξάρ­τη­το κύ­κλω­μα και έ­χουν τι­μη­θεί με βρα­βεία σε διά­φο­ρα φε­στι­βάλ του ε­ξω­τε­ρι­κού. Θα προ­βλη­θεί και μια α­π’ τις πιο πο­λυ­συ­ζη­τη­μέ­νες ται­νίες -σε τρία μέ­ρη- του πρό­σφα­του Φε­στι­βάλ Κα­νών. Οι «Αρα­βι­κές νύ­χτες», του πορ­το­γά­λου Μι­γκέλ Γκό­μες, εί­ναι έ­να φι­λό­δο­ξο εγ­χεί­ρη­μα που με α­φε­τη­ρία τις Χί­λιες και μια νύ­χτες α­πει­κο­νί­ζει τη σύγ­χρο­νη κοι­νω­νι­κή κα­τά­στα­ση στην Πορ­το­γα­λία της οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης
Ελλη­νι­κό εν­δια­φέ­ρον έ­χει το γε­μά­το σα­σπέ­νς «Μια α­νά­σα» του Κρί­στιαν Ζού­μπερ­τ, έ­να φιλμ γυ­ρι­σμέ­νο στην Φραν­κφούρ­τη και την Αθή­να, για το τα­ξι­κό και οι­κο­νο­μι­κό χά­σμα με­τα­ξύ Βορ­ρά και Νό­του. Στην ε­νό­τη­τα «Ρεύ­μα­τα» των Ανοι­χτών Ορι­ζό­ντων, θα προ­βλη­θούν ται­νίες που τις χα­ρα­κτη­ρί­ζει η ρι­ζο­σπα­στι­κή α­φή­γη­ση. Ανά­με­σά τους, οι «Αι­σιό­δο­ξοι» του Ίβες Ρό­ζεν­φελ­ντ, το «Χα­μέ­νο κι ό­μορ­φο» του Πιέ­τρο Μαρ­τσέ­λο, και το «Όπου υ­πάρ­χει σκιά» του Να­τάν Νι­κό­λο­βι­τς, με ή­ρωα έ­ναν γάλ­λο πα­ρεν­δυ­τι­κό που βλέ­πει τη ζωή του να αλ­λά­ζει στους δρό­μους της σύγ­χρο­νης Κα­μπότ­ζης.
Επί­σης, προ­βάλ­λο­νται οι τρεις ται­νίες που δια­γω­νί­ζο­νται για το βρα­βείο LUX, του Ευ­ρω­παϊκού Κοι­νο­βου­λίου: «Mediterranea» του Τζό­νας Καρ­πι­νιά­νο (Ιτα­λία, Γαλ­λία, Η­ΠΑ, Γερ­μα­νία, Κα­τάρ), «Ατί­θα­σες» της Ντε­νίζ Γιαμ­ζέ Εργου­βέν (Γαλ­λία, Γερ­μα­νία, Τουρ­κία) και «Μά­θη­μα» των Κρι­στί­να Γκρό­ζε­βα και Πέ­ταρ Βαλ­τσά­νοφ (Βουλ­γα­ρία-Ελλά­δα).
Το τμή­μα Μα­τιές στα Βαλ­κά­νια πε­ρι­λαμ­βά­νει 12 ται­νίες, ε­φτά α­πό τις ο­ποίες υ­πο­γρά­φουν πρω­το­εμ­φα­νι­ζό­με­νοι κι­νη­μα­το­γρα­φι­στές.
Στο πλαί­σιό του θα υ­πάρ­ξει α­φιέ­ρω­μα στο Μίρ­τσεα Ντα­νιε­λού­κ, ε­νός α­πό τους ση­μα­ντι­κό­τε­ρους ρου­μά­νους σκη­νο­θέ­τες της δε­κα­ε­τίας του ’80, αλ­λά και της με­τά-τσα­ου­σε­σκι­κής πε­ριό­δου, με έρ­γο που ε­πη­ρέ­α­σε ση­μα­ντι­κά τις νεό­τε­ρες γε­νιές κι­νη­μα­το­γρα­φι­στών.

Στρα. Κερ.
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2023 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet