Οι πολυεπίπεδες και διαδοχικές κρίσεις που χαρακτηρίζουν την εποχή μας επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στο επίπεδο υγείας των ανθρώπων, με την επιβάρυνση της ψυχικής υγείας να αποτελεί κρίσιμο και κεντρικής σημασίας παράγοντα. 

Τα ψυχικά νοσήματα αναδεικνύονται σε μια αναδυόμενη παγκόσμια απειλή και σε σημαντική  πρόκληση για τα δημόσια  συστήματα  υγείας  και το Κοινωνικό Κράτος, υπαγορεύοντας την ανάγκη για πολιτικές  ολοκληρωμένης ψυχοκοινωνικής φροντίδας με επίκεντρο την κοινότητα.

Απέναντι στις  νεοφιλελεύθερες πολιτικές που διευρύνουν τις ανισότητες και οδηγούν στην αποδιάρθρωση της κοινωνικής συνοχής, η απάντηση που πρέπει να δοθεί είναι αυτή της αλληλεγγύης, της ενίσχυσης των Δημοσίων Εθνικών Συστημάτων Υγείας, της υλοποίησης στρατηγικών που δίνουν έμφαση στη πρόληψη και την προαγωγή της υγείας.

 

Οι αρχές μας

 

•          Η Υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και καθολικό δικαίωμα και οφείλει να είναι δημόσιο

•          Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στις υπηρεσίες

•          Προτεραιότητα στον σεβασμό και  την τήρηση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών

•          Επικέντρωση  στην πρόληψη και  την προαγωγή της ψυχικής υγείας για το σύνολο του πληθυσμού, με έμφαση στην ψυχική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων, σε συνέργεια με την παιδεία και τον πολιτισμό

•          Διασφάλιση  της συνέχειας της φροντίδας των ψυχικά πασχόντων

•          Αναβάθμιση  ποιοτικά και ποσοτικά των κοινοτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της τομεοποιημένης λειτουργίας

•          Αύξηση της χρηματοδότησης της Ψυχικής Υγείας ώστε να ξεπερνά το 5% της συνολικής δημόσιας υγειονομικής δαπάνης           

 

 

Στόχοι – Δεσμεύσεις

 

 Στρατηγικός στόχος είναι η οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου δικτύου υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που θα είναι ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες του πληθυσμού σε όλη τη χώρα, και θα βασίζεται στις αρχές της κοινοτικής  ψυχιατρικής και της ολιστικής προσέγγισης, με ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου των πρωτοβάθμιων δημόσιων δομών.

 

Αυτό σημαίνει

 

1.         Υλοποίηση του τομεοποιημένου σχεδιασμού για τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.

 

2.         Νέες τομεοποιημένες Ειδικές Υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής.

 

3.         Αναβάθμιση και ενίσχυση του δικτύου υπηρεσιών για  την πρόληψη και αντιμετώπιση  διαταραχών του φάσματος του  Αυτισμού.

 

4.         Εκσυγχρονισμός και Ενίσχυση  με νέες Μονάδες των υπηρεσιών για την πρόληψη & αντιμετώπιση της  Άνοιας   και συναφών νευρολογικών διαταραχών.

 

5.         Επικαιροποίηση του Θεσμικού Πλαισίου για την Ακούσια Θεραπεία και για την Δικαστική Συμπαράσταση

 

6.         Θεσμική  και διοικητική αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

 

7.         Μετασχηματισμός των  ειδικών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων σε Πολυδύναμες Νοσηλευτικές Μονάδες (Π.Ν.Μ.).

 

8.         Διασύνδεση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

 

9.         Εμπέδωση μόνιμων μηχανισμών αξιολόγησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και αναβάθμιση της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας, ψυχικής υγείας και των λοιπών εμπλεκομένων στην φροντίδα

 

10. Προαγωγή και τεκμηρίωση ερευνητικών προγραμμάτων για τις ψυχικές διαταραχές και τον επιπολασμό τους

 

       11.Διατομεακή  / διεπιστημονική συνεργασία για υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Φροντίδας

 

Πρόσφατα άρθρα ( Υγεία )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2023 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet