...και ο πόλεμος προ των πυλών

Refugees and migrants cross the border from Greece into Macedonia, near the village of Idomeni, Greece, 24 August 2015.

Σύ­νο­ρα α­νοι­χτά μέ­χρι τις 6 Μαρ­τίου α­πο­φά­σι­σε η Σύ­νο­δος Κο­ρυ­φής αρ­γά το βρά­δυ της Πα­ρα­σκευής. Ει­δι­κή σύ­σκε­ψη υ­πό την ολ­λαν­δι­κή προ­ε­δρία και με τη συμ­με­το­χή Γερ­μα­νίας, Αυ­στρίας, Σλο­βε­νίας, Κρο­α­τίας και Ελλά­δας α­πο­φά­σι­σε την τή­ρη­ση α­σφα­λούς βαλ­κα­νι­κού δια­δρό­μου, κα­θώς α­να­μέ­νε­ται να αυ­ξη­θούν ση­μα­ντι­κά οι προ­σφυ­γι­κές ροές, μέ­χρι λή­ξης της προ­θε­σμίας.
Νω­ρί­τε­ρα κυ­ριάρ­χη­σε έ­ντα­ση, η ο­ποία έ­γι­νε φα­νε­ρή και α­πό τη δή­λω­ση της πρό­θε­σης του έλ­λη­να πρω­θυ­πουρ­γού να α­σκή­σει βέ­το στην α­πό­φα­ση για τα αι­τή­μα­τα του Ηνω­μέ­νου Βα­σι­λείου που ζη­τού­σε και πέ­τυ­χε ει­δι­κή με­τα­χεί­ρι­ση για την πα­ρα­μο­νή του στην ΕΕ.
Οι α­πει­λές για μο­νο­με­ρείς ε­νέρ­γειες α­πό πλευ­ράς των χω­ρών Βί­ζε­γκρά­ντ α­ντι­με­τω­πί­στη­καν προς το πα­ρόν. Άλλω­στε, α­πέ­να­ντι σ’ αυ­τή τη στά­ση συ­μπα­ρα­τά­χθη­καν Γερ­μα­νία, Γαλ­λία και Κο­μι­σιόν, οι ο­ποίες ε­πέ­μει­ναν στη θέ­ση για α­νοι­χτά σύ­νο­ρα. Ωστό­σο, η 6η Μάρ­τη θα θέ­σει εκ νέ­ου το πρό­βλη­μα, πα­ρου­σία αυ­τή τη φο­ρά και της Τουρ­κίας.
Εν τω με­τα­ξύ, το γεω­πο­λι­τι­κό παζλ συ­νε­χί­ζει να βρί­σκε­ται υ­πό δια­μόρ­φω­ση, με το ε­πι­χει­ρη­σια­κό σχέ­διο του ΝΑ­ΤΟ να μην έ­χει α­κό­μα ε­φαρ­μο­στεί, ώ­στε να δια­φα­νεί αν θα τη­ρή­σει την πο­λι­τι­κή συμ­φω­νία με την ο­ποία προ­βλέ­πε­ται η ε­μπλο­κή του, ή αν θα ε­μπλα­κεί σε ε­πι­διώ­ξεις της Τουρ­κίας στη Συ­ρία, του κουρ­δι­κού ή στο Αι­γαίο.
Ποια θα εί­ναι η κα­τά­λη­ξη δεν μπο­ρεί να το πει κα­νείς με σι­γου­ριά. Το μό­νο σί­γου­ρο εί­ναι ό­τι οι προ­σφυ­γι­κές ροές θα συ­νε­χί­σουν να έρ­χο­νται α­πό τη στιγ­μή που ο πό­λε­μος συ­νε­χί­ζε­ται, και η α­πει­λή για γε­νι­κό­τε­ρη α­νά­φλε­ξη στην πε­ριο­χή δεν α­πο­μα­κρύ­νε­ται. Αντί­θε­τα, τα σύν­νε­φα πύ­κνω­σαν στο έ­κτα­κτο Συμ­βού­λιο Ασφα­λείας του Ο­ΗΕ που συ­γκλή­θη­κε αρ­γά το βρά­δυ της Πα­ρα­σκευής, ύ­στε­ρα α­πό αί­τη­μα της Ρω­σίας, η ο­ποία δή­λω­σε α­νή­συ­χη για την κλι­μά­κω­ση της έ­ντα­σης στα τουρ­κο­συ­ρια­κά σύ­νο­ρα, ό­πως και για τα σχέ­δια της Τουρ­κίας για α­πο­στο­λή στρα­τευ­μά­των στη Συ­ρία. Τα τύ­μπα­να του πο­λέ­μου η­χούν.
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet