eugenideio

Την πε­ρα­σμέ­νη Τε­τάρ­τη 20 Απρι­λίου, α­πο­λύ­θη­καν πέ­ντε ερ­γα­ζό­με­νοι και ερ­γα­ζό­με­νες του ε­πι­στη­μο­νι­κού προ­σω­πι­κού του Ιδρύ­μα­τος Ευ­γε­νί­δου με αυ­ταρ­χι­κό και αιφ­νί­διο τρό­πο, α­κό­μη και τη­λε­φω­νι­κά. Οι ερ­γα­ζό­με­νοι και οι ερ­γα­ζό­με­νες ερ­γά­ζο­νταν στη Δια­δρα­στι­κή Έκθε­ση Επι­στή­μης και Τε­χνο­λο­γίας του Ιδρύ­μα­τος, η ο­ποία έ­κλει­σε ο­ρι­στι­κά ταυ­το­χρό­νως με τις α­πο­λύ­σεις τους, οι ο­ποίες τούς πα­ρου­σιά­στη­καν ως «κα­ταρ­γή­σεις θέ­σεων ερ­γα­σίας» με το πρό­σχη­μα την α­πό­φα­ση της Διοί­κη­σης «να α­να­στεί­λει τη λει­τουρ­γία της Δια­δρα­στι­κής Έκθε­σης με σκο­πό την α­να­καί­νι­σή της», κά­τι το ο­ποίο εί­χε προ­γραμ­μα­τι­στεί για τον Ιού­νιο του 2017.
Η Δια­δρα­στι­κή Έκθε­ση Επι­στή­μης και Τε­χνο­λο­γίας ή­ταν έ­να δια­δρα­στι­κό μου­σείο, που α­παρ­τί­ζο­νταν α­πό 65 δια­δρα­στι­κά εκ­θέ­μα­τα για τη φυ­σι­κή, τη βιο­λο­γία και τις νέες τε­χνο­λο­γίες, το ο­ποίο α­πό το 2006 μέ­χρι σή­με­ρα δε­χό­ταν κα­τά μέ­σο ό­ρο 25.000 ε­πι­σκέ­πτες α­νά έ­τος, σύμ­φω­να με την α­να­κοί­νω­ση του Ιδρύ­μα­τος για την α­να­στο­λή λει­τουρ­γίας του. Εκτός α­πό τα εκ­θέ­μα­τα, η Δια­δρα­στι­κή Έκθε­ση συ­νέ­βα­λε ση­μα­ντι­κά στην ά­τυ­πη εκ­παί­δευ­ση στον το­μέα των Φυ­σι­κών Επι­στη­μών, κυ­ρίως μέ­σω δρά­σεων που ορ­γα­νώ­νο­νταν και υ­λο­ποιού­νταν με πρω­το­βου­λίες του ε­πι­στη­μο­νι­κού προ­σω­πι­κού της: ε­πι­δεί­ξεις πει­ρα­μά­των Φυ­σι­κής, Χη­μείας και Βιο­λο­γίας, δια­δρα­στι­κές α­φη­γή­σεις με θέ­μα την Ιστο­ρία της Επι­στή­μης, βιω­μα­τι­κά ερ­γα­στή­ρια για παι­διά, συγ­γρα­φή ε­κλαϊκευ­μέ­νων άρ­θρων σε έ­ντυ­πα του Ιδρύ­μα­τος, διή­με­ρα κα­λο­και­ρι­νά προ­γράμ­μα­τα σε συ­νερ­γα­σία με το Πλα­νη­τά­ριο, τη Βι­βλιο­θή­κη και το UTechLab, εκ­παι­δευ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα για μα­θη­τές και μα­θή­τριες, κοι­νω­φε­λείς δρά­σεις και εκ­δη­λώ­σεις (δω­ρεάν ε­πι­στη­μο­νι­κά α­φιε­ρώ­μα­τα, ε­κλαϊκευ­μέ­νες ο­μι­λίες νέων Ελλή­νων ε­ρευ­νη­τών, ε­πι­σκέ­ψεις της ε­πι­στη­μο­νι­κής ο­μά­δας της σε σχο­λεία α­πο­μο­νω­μέ­νων νη­σιών, στα Παι­δι­κά Χω­ριά SOS, σε σχο­λεία δεύ­τε­ρης ευ­και­ρίας, παι­δι­κά φε­στι­βάλ κ.α.) και ε­πι­μορ­φώ­σεις εκ­παι­δευ­τι­κών σε συ­νερ­γα­σία και με α­κα­δη­μαϊκούς και εκ­παι­δευ­τι­κούς φο­ρείς. Σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρίες των ερ­γα­ζο­μέ­νων, το κλεί­σι­μο της Δια­δρα­στι­κής Έκθε­σης και η «κα­τάρ­γη­ση» των 5 θέ­σεων ερ­γα­σίας ή­ταν έ­να πρό­σχη­μα, κα­θώς 3 α­πό τους 5 ερ­γα­ζό­ταν ή­δη και σε άλ­λες δρα­στη­ριό­τη­τες του Ιδρύ­μα­τος, α­νε­ξάρ­τη­τες α­πό τη λει­τουρ­γίας της εν λό­γω έκ­θε­σης. Επί­σης, στην τε­λευ­ταία συ­νά­ντη­ση των ερ­γα­ζο­μέ­νων με τη Διοί­κη­ση στην αρ­χή του έ­τους, εί­χε α­να­κοι­νω­θεί α­πό τον ί­διο τον κ. Δη­μη­τριά­δη-Ευ­γε­νί­δη ό­τι στα­μα­τούν οι «δυ­σά­ρε­στες α­πο­φά­σεις». Επι­πλέ­ον, στις συ­να­ντή­σεις του τμή­μα­τος της Δια­δρα­στι­κής Έκθε­σης, οι ερ­γα­ζό­με­νοι δια­βε­βαιώ­νο­νταν α­πό τη Διοί­κη­ση ό­τι α­κό­μη και σε πε­ρί­πτω­ση α­να­στο­λής της λει­τουρ­γίας της Δια­δρα­στι­κής Έκθε­σης, λό­γω της α­να­νέω­σής της, θα έ­με­ναν α­νέ­πα­φες οι θέ­σεις ερ­γα­σίας.

Εκδι­κη­τι­κές α­πο­λύ­σεις

Το κοι­νό χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό των συ­γκε­κρι­μέ­νων ερ­γα­ζο­μέ­νων εί­ναι ό­τι εί­χαν α­ντι­δρά­σει στις α­πο­λύ­σεις που έ­γι­ναν το Δε­κέμ­βριο του 2015 στο τα­μείο ει­σι­τη­ρίων, στην υ­πο­δο­χή και στη Βι­βλιο­θή­κη. Εί­χαν κά­νει συ­ζη­τή­σεις και προ­σπά­θειες, για να γί­νει πιο ορ­γα­νω­μέ­νη η αλ­λη­λεγ­γύη και η υ­πε­ρά­σπι­ση των δι­καιω­μά­των τους, α­πο­σκο­πώ­ντας στην ί­δρυ­ση σω­μα­τείου ερ­γα­ζο­μέ­νων στο Ίδρυ­μα. Μά­λι­στα, στη προ­α­να­φερ­θεί­σα συ­νά­ντη­ση της Διοί­κη­σης με τους ερ­γα­ζο­μέ­νους, έ­νας α­πό τους α­πο­λυ­μέ­νους, πλέ­ον, ερ­γα­ζό­με­νους εί­χε εκ­φρά­σει δη­μό­σια την α­πο­ρία του για τις α­παι­τή­σεις της Διοί­κη­σης για πιο σκλη­ρή δου­λειά α­πό το προ­σω­πι­κό, ε­νώ πα­ράλ­λη­λα γί­νο­νταν α­πο­λύ­σεις ερ­γα­ζο­μέ­νων, με α­νή­λι­κα παι­διά και πολ­λά χρό­νια ερ­γα­σίας στο Ίδρυ­μα και σε άλ­λες ε­πι­χει­ρή­σεις του ο­μί­λου, χω­ρίς α­φορ­μή και προ­ει­δο­ποίη­ση. Επί­σης, ε­ξέ­φρα­σε τη μομ­φή του στη δή­λω­ση της Διοί­κη­σης «δεν κά­νου­με τί­πο­τε πα­ρά­νο­μο», α­να­φέ­ρο­ντας τις α­πλή­ρω­τες και πα­ρά­τυ­πες υ­πε­ρω­ρίες που γί­νο­νταν. Η συ­γκε­κρι­μέ­νη πα­ρέμ­βα­ση προ­κά­λε­σε ποι­κί­λες αυ­θόρ­μη­τες α­ντι­δρά­σεις α­πό τα πα­ρό­ντα μέ­λη της Διοί­κη­σης και με­τά το πέ­ρας της συ­νά­ντη­σης, ο εν λό­γω ερ­γα­ζό­με­νος μα­ζί με άλ­λους δύο α­πό τους α­πο­λυ­μέ­νους συ­να­δέλ­φους του προ­σεγ­γί­στη­καν α­πό τον κ. Δη­μη­τριά­δη-Ευ­γε­νί­δη, ο ο­ποίος σε φι­λι­κό τό­νο δή­λω­σε ό­τι έ­γι­ναν α­δι­κίες που «δυ­στυ­χώς ή­ταν α­πα­ραί­τη­τες», αλ­λά η Διοί­κη­ση δεν εί­ναι «α­νάλ­γη­τη» και ό­τι και ο ί­διος ή­ταν «έ­τσι [α­γω­νι­στι­κός?] στα φοι­τη­τι­κά του χρό­νια» και ό­τι του α­ρέ­σει να «γί­νε­ται διά­λο­γος». Μέ­σα σε λί­γες μέ­ρες, άλ­λα­ξε το κα­θε­στώς των βαρ­διών των ερ­γα­ζό­με­νων στις υ­πη­ρε­σίες κτη­ρίου (πριν ή­ταν 12ω­ρα που πλη­ρω­νό­ταν σε ρε­πό) και α­πα­γο­ρεύ­τη­καν ό­λες οι υ­πε­ρω­ρίες α­κό­μη και ε­κεί που ή­ταν α­πα­ραί­τη­τες για να ο­λο­κλη­ρω­θούν ερ­γα­σίες που εί­χαν α­παι­τη­τι­κές προ­θε­σμίες. Η Διοί­κη­ση του Ιδρύ­μα­τος Ευ­γε­νί­δου φαί­νε­ται να θο­ρυ­βή­θη­κε α­πό την α­ντί­δρα­ση των συ­γκε­κρι­μέ­νων ερ­γα­ζο­μέ­νων και θέ­λη­σε με τις α­πο­λύ­σεις να φο­βί­σει ό­λους τους υ­πό­λοι­πους, ώ­στε κα­νείς να μη σκε­φτεί να α­ντι­δρά­σει στο μέλ­λον. Εί­ναι προ­φα­νές ό­τι οι α­πο­λύ­σεις ή­ταν εκ­δι­κη­τι­κές και ο­φεί­λο­νται στη διά­θε­ση των ερ­γα­ζό­με­νων να α­να­πτύ­ξουν συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση στο χώ­ρο. Ήδη έ­χει πραγ­μα­το­ποιη­θεί πα­ρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρίας έ­ξω α­πό το Ίδρυ­μα τό­σο για συ­μπα­ρά­στα­ση στους ερ­γα­ζό­με­νους που α­κό­μα δου­λεύουν ε­κεί, ό­σο και για την ε­νη­μέ­ρω­ση του κοι­νού του που έ­δει­ξε θο­ρυ­βη­μέ­νο α­πό την ερ­γο­δο­τι­κή συ­μπε­ρι­φο­ρά ε­νός χώ­ρου που προά­γει τη γνώ­ση. Ανα­κοι­νώ­σεις συ­μπα­ρά­στα­σης στους ερ­γα­ζο­μέ­νους έ­χουν εκ­δώ­σει ορ­γα­νώ­σεις της Αρι­στε­ράς και σω­μα­τεία.

Δανάη Ψωμοπούλου
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet