Πέ­ντε πρό­σφυ­γες σκο­τώ­θη­καν και 14 τραυ­μα­τί­στη­καν σο­βα­ρά α­πό τα πυ­ρά και τα χτυ­πή­μα­τα τούρ­κων στρα­τιω­τών, στα σύ­νο­ρα με τη Συ­ρία τον πε­ρα­σμέ­νο Μάρ­τιο και Απρί­λιο, σύμ­φω­να με βί­ντε­ο-ντο­κου­μέ­ντο της Human Rights Watch.
Εν τω με­τα­ξύ, το πα­ζά­ρι της ΕΕ με την «α­σφα­λή» για τους πρό­σφυ­γες Τουρ­κία συ­νε­χί­ζε­ται σε έ­ντο­νους τό­νους, λό­γω της δια­φω­νίας που προ­κύ­πτει για την κα­τάρ­γη­ση της βί­ζας και τη χρη­μα­το­δό­τη­ση. Την Τε­τάρ­τη, ο Μάρ­τιν Σουλ­τς δή­λω­σε ό­τι >πα­γώ­νει η δια­δι­κα­σία α­πε­λευ­θέ­ρω­σης των τα­ξι­διω­τι­κών θεω­ρή­σεων στους τούρ­κους πο­λί­τες. Αντί­στοι­χα, την Πέ­μπτη ο Ζαν Κλο­ντ Γιούν­κερ τό­νι­σε την υ­πο­χρέω­ση της Τουρ­κίας να συμ­μορ­φω­θεί και με τα 72 κρι­τή­ρια της ΕΕ, και ει­δι­κά ό­σον α­φο­ρά τον α­ντι­τρο­μο­κρα­τι­κό νό­μο, ο ο­ποίος θεω­ρεί­ται υ­περ­βο­λι­κά γε­νι­κευ­μέ­νος, ώ­στε να χρη­σι­μο­ποιεί­ται προς δίω­ξη ο­ποιου­δή­πο­τε δια­φω­νού­ντος.
Η α­πά­ντη­ση της Τουρ­κίας δια στό­μα­τος του υ­πουρ­γού Ευ­ρω­παϊκών Υπο­θέ­σεων, Βολ­κάν Μποζ­κί­ρ, ή­ταν πως η χώ­ρα έ­χει εκ­πλη­ρώ­σει ή­δη ό­λα τα κρι­τή­ρια και ό­τι η τρο­πο­ποίη­ση του νό­μου εί­ναι α­δύ­να­τη. Ενώ τις προ­η­γού­με­νες μέ­ρες, ο Ερντο­γάν πρό­βαλ­λε α­κό­μα έ­να πρό­βλη­μα, ζη­τώ­ντας ό­λα τα συμ­φω­νη­μέ­να χρή­μα­τα α­πό την ΕΕ να δο­θούν συ­νο­λι­κά και ό­χι σε δό­σεις, ό­πως προ­βλέ­πε­ται. Η ΕΕ δή­λω­σε αρ­νη­τι­κή σε αυ­τό το εν­δε­χό­με­νο. Η συμ­φω­νία ΕΕ-Τουρ­κίας, που έ­χει δεχ­θεί πλεί­στες κρι­τι­κές για κα­τα­πά­τη­ση δι­καιω­μά­των των προ­σφύ­γων, βρί­σκε­ται στον αέ­ρα. Και ε­νώ τα πα­ζά­ρια συ­νε­χί­ζο­νται, οι πρό­σφυ­γες πε­θαί­νουν, εί­τε α­πό συ­νο­ριο­φύ­λα­κες, εί­τε στη θά­λασ­σα, εί­τε λό­γω της ε­πι­στρο­φής τους στον πό­λε­μο α­πό τον ο­ποίο προ­σπα­θού­σαν να ξε­φύ­γουν.
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2023 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet