Με τις πρό­σφα­τες ε­κλο­γές του Εργα­τι­κοϋπαλ­λη­λι­κού Κέ­ντρου Αθή­νας (Ε­ΚΑ) ή­δη να α­πο­τε­λούν πα­ρελ­θόν και τις πα­ρα­τά­ξεις, οι ο­ποίες πρό­σκει­νται στο ΠΑ­ΣΟΚ και τη ΝΔ να έ­χουν συρ­ρι­κνώ­σει τις δυ­νά­μεις τους, κρί­σι­μες ε­ξε­λί­ξεις α­να­μέ­νο­νται μέ­χρι το τέ­λος της ε­βδο­μά­δας που ξε­κι­νά α­πό αύ­ριο, με το ε­ρώ­τη­μα - «κλει­δί» να α­φο­ρά τη στά­ση που θα κρα­τή­σει τε­λι­κά η προ­σκεί­με­νη στο ΚΚΕ Δη­μο­κρα­τι­κή Αγω­νι­στι­κή Συ­νερ­γα­σία (ΔΑΣ) μπαί­νο­ντας μέ­σα ή πα­ρα­μέ­νο­ντας ε­κτός του προ­ε­δρείου.
Οι αρ­χαι­ρε­σίες του Ε­ΚΑ για την α­νά­δει­ξη του νέ­ου διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λίου πραγ­μα­το­ποιή­θη­καν στις 28 και 29 Μαΐου. Συ­νο­λι­κά ψή­φι­σαν 1.161 α­ντι­πρό­σω­ποι (11.48 έ­γκυ­ρα ψη­φο­δέλ­τια, 11 ά­κυ­ρα και 2 λευ­κά). Την πρώ­τη θέ­ση κα­τέ­λα­βε ξα­νά η ΔΑΣ (315 ψή­φους και 9 ε­δρές), στη δεύ­τε­ρη θέ­ση «σκαρ­φά­λω­σε» η Ενω­τι­κή Αγω­νι­στι­κή Κί­νη­ση στη­ρι­ζό­με­νη α­πό τις πα­ρα­τά­ξεις «ΜΕ­ΤΑ» και «Ε­ΜΕΙΣ» (269 ψή­φους και 7 έ­δρες), την τρί­τη θέ­ση κα­τέ­λα­βε η ΠΑ­ΣΚΕ – Ε­ΚΑ (198 ψή­φους και 5 έ­δρες) και την τέ­ταρ­τη η ΔΑ­ΚΕ (125 ψή­φους και 3 έ­δρες). Ακο­λού­θη­σε η «ΝΕ­Α ΠΟ­ΡΕΙΑ» (92 ψή­φους και 3 έ­δρες), στην έ­κτη θέ­ση α­να­δείχ­θη­κε η πα­ρά­τα­ξη «Ε­ΜΕΙΣ» (68 ψή­φους και 2 έ­δρες), στην έ­βδο­μη η Αγω­νι­στι­κή Τα­ξι­κή Ενό­τη­τα (52 ψή­φους και 2 έ­δρες) και χω­ρίς έ­δρα έ­μει­ναν η «Ρε­σάλ­το στη γα­λέ­ρα» (17 ψή­φους) και η Αυ­τό­νο­μη Ρι­ζο­σπα­στι­κή Πα­ρέμ­βα­ση (12 ψή­φους).
Με βά­ση τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα αυ­τά α­να­δείχ­θη­καν τα 31 μέ­λη του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λίου και, πλέ­ον, α­πό την ε­βδο­μά­δα που ξε­κι­νά αύ­ριο και το αρ­γό­τε­ρο μέ­χρι την Πα­ρα­σκευή 10 Ιου­νίου α­να­μέ­νο­νται οι κρί­σι­μες ε­ξε­λί­ξεις για τη δια­μόρ­φω­ση του νέ­ου προ­ε­δρείου και της Εκτε­λε­στι­κής Επι­τρο­πής. Κα­θο­ρι­στι­κό ρό­λο στις ε­ξε­λί­ξεις και στη «δο­μή» των ορ­γά­νων του Εργα­τοϋπαλ­λη­λι­κού Κέ­ντρου Αθή­νας θα δια­δρα­μα­τί­σει η α­πό­φα­ση, την ο­ποία α­να­μέ­νε­ται ε­ντός των α­μέ­σως ε­πό­με­νων η­με­ρών να α­να­κοι­νώ­σει η η­γε­σία της ΔΑΣ, σε σχέ­ση με το εάν θα μπει ή ό­χι στο προ­ε­δρείο.
Στην πε­ρί­πτω­ση που η α­πό­φα­ση των ε­πι­κε­φα­λής της ΔΑΣ εί­ναι θε­τι­κή, βγαί­νο­ντας α­πό τη «γραμ­μή» που εί­χε α­κο­λου­θη­θεί τα προ­η­γού­με­να χρό­νια, τό­τε η πα­ρά­τα­ξη θα πά­ρει τη θέ­ση του προέ­δρου, με ε­πι­κρα­τέ­στε­ρο για το ρό­λο αυ­τό τον κ. Χρή­στο Κα­τσώ­τη. Εάν τα μέ­λη της Δη­μο­κρα­τι­κής Αγω­νι­στι­κής Συ­νερ­γα­σίας ταχ­θούν κα­τά της συμ­με­το­χής στο προ­ε­δρείο του Ε­ΚΑ, μέ­νο­ντας στην πο­λι­τι­κή που εί­χε η ΔΑΣ μέ­χρι πρό­τι­νος, τό­τε τη θέ­ση του προέ­δρου θα πά­ρει ό­ποιος ο­ρι­στεί α­πό τον α­μέ­σως ε­πό­με­νο, βά­σει δυ­νά­μεων, στις τε­λευ­ταίες αρ­χαι­ρε­σίες, την Ενω­τι­κή Αγω­νι­στι­κή Κί­νη­ση.
Εί­τε στο πρώ­το, εί­τε στο δεύ­τε­ρο εν­δε­χό­με­νο, εί­ναι εμ­φα­νές ό­τι το Ε­ΚΑ περ­νά σε μια νέα ε­πο­χή, α­φού μέ­χρι και πριν α­πό λί­γα χρό­νια κα­νείς δεν θα μπο­ρού­σε να φα­ντα­στεί ό­τι η θέ­ση του προέ­δρου στο Εργα­τοϋπαλ­λη­λι­κό Κέ­ντρο Αθή­νας δεν θα κα­τέ­λη­γε στην ΠΑ­ΣΚΕ. Οι α­πα­ντή­σεις, φυ­σι­κά, τό­σο σε σχέ­ση με το νέο «πρό­σω­πο» του Ε­ΚΑ ό­σο και την πο­ρεία και την δρά­ση που θα α­κο­λου­θή­σει το α­μέ­σως ε­πό­με­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα, α­να­μέ­νε­ται να δο­θούν ε­ντός των η­με­ρών.

Ν.Χ.
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2022 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet