poulimeni

Της Σταυ­ρού­λας Που­λη­μέ­νη

Εί­ναι η τε­λευ­ταία μέ­ρα που το No Border Camp βρί­σκε­ται στην πό­λη μας. Πρό­κει­ται για μια διορ­γά­νω­ση που, πριν α­κό­μη ξε­κι­νή­σει, έ­λα­βε κε­ντρι­κο­πο­λι­τι­κές δια­στά­σεις, με την ει­δη­σε­ο­γρα­φία να πε­ρι­λαμ­βά­νει τε­ρα­τώ­δεις τίτ­λους («α­νο­μία στην πό­λη», «σε πα­ρά­λυ­ση η Θεσ­σα­λο­νί­κη», «σε Ει­δο­μέ­νη με­τα­τρέ­πουν το Α­ΠΘ»). Η α­πό­πει­ρα δη­μιουρ­γίας κλί­μα­τος φό­βου και έ­ντα­σης, ω­στό­σο, δεν στα­μά­τη­σε ε­κεί –για έ­να camp, θυ­μί­ζου­με, που στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα α­φο­ρά τους πρό­σφυ­γες και την αλ­λη­λεγ­γύη των Ελλή­νων και πολ­λών α­κό­μα συλ­λο­γι­κο­τή­των α­νά την Ευ­ρώ­πη, τη Μέ­ση Ανα­το­λή και τις χώ­ρες του Μα­γκρέ­μπ.
Ο πρύ­τα­νης του Α­ΠΘ, που ό­ταν πρό­κει­ται για ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα α­νοί­γει διά­πλα­τα τις πόρ­τες του πα­νε­πι­στη­μίου (βλ. έ­δρα χρη­μα­το­δο­τού­με­νη α­πό το Ι. Σαβ­βί­δη), στην πε­ρί­πτω­ση του No Border πα­ρέ­δω­σε α­μέ­σως τη δια­χεί­ρι­ση του θέ­μα­τος στην α­στυ­νο­μία, πα­ρου­σιά­ζο­ντας τους αλ­λη­λέγ­γυους σαν ε­πί­δο­ξους βάν­δα­λους, που θα λε­η­λα­τού­σαν το πα­νε­πι­στή­μιο. Σε σύ­μπρα­ξη και συ­νεν­νό­η­ση με την κα­τά τ’ άλ­λα «φι­λε­λεύ­θε­ρη» διοί­κη­ση του δή­μου, κα­τά­φε­ραν ε­πί αρ­κε­τές μέ­ρες να εκ­τρέ­ψουν τη συ­ζή­τη­ση α­πό τους πρό­σφυ­γες, τα σύ­νο­ρα και το δι­καίω­μα στην ε­λεύ­θε­ρη με­τα­κί­νη­ση και να την ο­δη­γή­σουν σε έ­να μπα­ράζ α­να­κοι­νώ­σεων για τα ....ό­σα  φο­βε­ρά συ­νέ­βαι­ναν στο πα­νε­πι­στή­μιο. Η ΝΔ, στε­λέ­χη της και δη­μο­τι­κοί σύμ­βου­λοι ξε­σπά­θω­σαν με δη­λώ­σεις πε­ρί α­νο­μίας, α­σκώ­ντας πιέ­σεις στην Ει­σαγ­γε­λία, που ε­ντέ­λει πα­ρε­νέ­βη με τρεις πα­ραγ­γε­λίες   προς τις α­στυ­νο­μι­κές αρ­χές, ζη­τώ­ντας την τή­ρη­ση της αυ­τό­φω­ρης δια­δι­κα­σίας σε πε­ρί­πτω­ση τέ­λε­σης α­ξιό­ποι­νων πρά­ξεων.

Επι­στρο­φή της πο­λι­τι­κής

Στο πα­νε­πι­στή­μιο, α­πό την άλ­λη, το No Border σή­μαι­νε την ε­πι­στρο­φή της πο­λι­τι­κής και της δρά­σης έ­πει­τα α­πό μή­νες, αν ό­χι χρό­νια, νη­νε­μίας. Εκα­το­ντά­δες άν­θρω­ποι α­πό την Ευ­ρώ­πη, τα Βαλ­κά­νια και την Τουρ­κία, πολ­λοί α­πό τους ο­ποίους στή­ρι­ξαν τους προ­η­γού­με­νους μή­νες με κά­θε τρό­πο τους πρό­σφυ­γες στην Ει­δο­μέ­νη και στα camps, έ­βα­λαν έ­να α­κό­μη λι­θα­ρά­κι στην εμ­βά­θυν­ση της αλ­λη­λεγ­γύης. Με κα­θη­με­ρι­νές σχε­δόν  πα­ρεμ­βά­σεις στα κέ­ντρα φι­λο­ξε­νίας, κι­νη­το­ποιή­σεις στα κέ­ντρα κρά­τη­σης στη Δρά­μα και την Ξάν­θη, με συ­ζη­τή­σεις, workshops και συ­ναυ­λίες, το Νο Border Camp α­πο­τέ­λε­σε μια η­χη­ρή δια­μαρ­τυ­ρία για την α­ντι­προ­σφυ­γι­κή και α­ντι­με­τα­να­στευ­τι­κή πο­λι­τι­κή στην Ευ­ρώ­πη και την Ελλά­δα  - έ­να ερ­γα­στή­ρι συ­ντο­νι­σμού των α­ντι­στά­σεων.
Πα­ράλ­λη­λα, προ­σπά­θη­σε να συν­δε­θεί με τους με­τα­νά­στες και τους πρό­σφυ­γες, δί­νο­ντας χώ­ρο και χρό­νο τό­σο στις κι­νη­το­ποιή­σεις, αλ­λά και στους χώ­ρους του πα­νε­πι­στη­μίου, ώ­στε να ορ­γα­νω­θούν ε­πι­μέ­ρους συ­ζη­τή­σεις για τη βελ­τίω­ση των συν­θη­κών, να εκ­φρα­στούν τα αι­τή­μα­τα και οι α­νά­γκες των προ­σφύ­γων που ζουν σε δο­μές ε­κτο­πι­σμέ­νες α­πό τον κοι­νω­νι­κό ι­στό  και να συ­ντο­νι­στούν α­γώ­νες που δί­νο­νται και σε άλ­λες χώ­ρες για τα α­νοι­χτά σύ­νο­ρα και την ε­λεύ­θε­ρη με­τα­κί­νη­ση. Να ση­μειω­θεί ό­τι σε πολ­λές συ­ζη­τή­σεις συμ­με­τεί­χαν πρό­σφυ­γες και με­τα­νά­στες που ζουν σε δο­μές στην Θεσ­σα­λο­νί­κη, αλ­λά και με­τα­νά­στες που ήρ­θαν α­πό άλ­λες χώ­ρες, και οι ο­ποίοι κα­τά­φε­ραν να νο­μι­μο­ποιη­θούν και να κερ­δί­σουν κά­ποια α­πό τα δι­καιώ­μα­τά τους.
Η α­διέ­ξο­δη συμ­φω­νία με­τα­ξύ ΕΕ και Τουρ­κίας, που α­κυ­ρώ­νει τα δι­καιώ­μα­τα των προ­σφύ­γων, οι α­πε­λά­σεις και οι ά­θλιες συν­θή­κες στις πε­ρισ­σό­τε­ρες α­πό τις δο­μές που ζουν πρό­σφυ­γες, οι φρά­χτες και η στρα­τιω­τι­κο­ποίη­ση των συ­νό­ρων, η εκ­με­τάλ­λευ­ση των α­να­γκών των με­τα­να­στών α­πό με­γά­λες ε­ται­ρείες στο ε­ξω­τε­ρι­κό, το δι­καίω­μα στη στέ­γα­ση, στην υ­γεία και την εκ­παί­δευ­ση, οι τρό­ποι α­ντί­στα­σης στις ρα­τσι­στι­κές κα­τη­γο­ριο­ποιή­σεις στην ερ­γα­σία, ή­ταν μό­νο με­ρι­κά α­πό τα θέ­μα­τα συ­ζή­τη­σης που ά­νοι­ξαν δρό­μους ε­πι­κοι­νω­νίας  με­τα­ξύ των αλ­λη­λέγ­γυων και των προ­σφύ­γων.

Αυ­τοορ­γά­νω­ση προ­σφύ­γων

Από τις πιο συ­γκι­νη­τι­κές στιγ­μές της διορ­γά­νω­σης ή­ταν η συ­νέ­λευ­ση για την αυ­τοορ­γά­νω­ση των προ­σφύ­γων και των με­τα­να­στών που έ­γι­νε την Πέ­μπτη, ό­που τέ­θη­καν δια­θε­σι­μό­τη­τες α­πό πρό­σφυ­γες α­πό αρ­κε­τά camp της Θεσ­σα­λο­νί­κης σε ζη­τή­μα­τα που α­φο­ρούν το φα­γη­τό, την εκ­παί­δευ­ση και τη βελ­τίω­ση των συν­θη­κών ε­κεί. Εκεί οι πρό­σφυ­γες πή­ραν τον λό­γο μι­λώ­ντας για τον κα­θη­με­ρι­νό α­γώ­να ε­πι­βίω­σης, για τη νο­σταλ­γία του τό­που και των α­γα­πη­μέ­νων που ά­φη­σαν, με σύ­ντο­μες το­πο­θε­τή­σεις, α­κό­μη και τρα­γού­δια.
Ακο­λού­θη­σε η ε­ντυ­πω­σια­κή για τα δε­δο­μέ­να της πό­λης πο­ρεία «Migrant`s Pride», με τη συμ­με­το­χή ε­κα­το­ντά­δων προ­σφύ­γων α­πό τα κέ­ντρα φι­λο­ξε­νίας στη δυ­τι­κή και α­να­το­λι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κη, αλ­λη­λέγ­γυων α­πό τον αυ­τό­νο­μο και α­ντιε­ξου­σια­στι­κό χώ­ρο, α­πό πολ­λές χώ­ρες της Ευ­ρώ­πης και των Βαλ­κα­νίων, κα­θώς και με­λών της Αντι­ρα­τσι­στι­κής Πρω­το­βου­λίας Θεσ­σα­λο­νί­κης.
Πρό­κει­ται για την πρώ­τη δια­δή­λω­ση αλ­λη­λεγ­γύης στους πρό­σφυ­γες που έ­γι­νε στην Θεσ­σα­λο­νί­κη με τό­σο με­γά­λη μα­ζι­κή συμ­με­το­χή, και με τους ί­διους τους πρό­σφυ­γες να εκ­φρά­ζουν τις διεκ­δι­κή­σεις τους για τα δι­καιώ­μα­τά τους.
Προς λύ­πη πολ­λών, η πό­λη δεν έ­πα­θε τί­πο­τα κα­κό α­πό τη διορ­γά­νω­ση του No Border Camp. Αντί­θε­τα, κέρ­δι­σε κά­τι πο­λύ σο­βα­ρό, ε­πα­να­φέ­ρο­ντας την πο­λι­τι­κή συ­ζή­τη­ση σε έ­να χώ­ρο ό­που δι­καιω­μα­τι­κά  α­νή­κε –το πα­νε­πι­στή­μιο.
Πρόσφατα άρθρα ( Θέματα )
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Copyright © 2024 - All rights reserved

 | 

Developed by © Jetnet